Nyheter från Direkt

Rhenman Global Opportunities L/S: -11,8% i mars, virus tyngde bank & olja

2020-04-06 13:15:36


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Till det som började som en utbudschock, det vill säga att försörjningskedjorna bröts med anledning av nedstängningen i Kina och andra länder, har nu en efterfrågechock tillkommit. Förutom de uppenbara förlorarna i restaurang-, hotell- och resebranscherna pausar nu även alltfler industriföretag sin verksamhet i brist på såväl insatsvaror som efterfrågan.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i mars anges till -11,8 procent vilket innebär ett tapp om 23,1 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

"Om det negativa nyhetsflödet och börsnedgångarna i februari upplevdes som kraftiga, blev utvecklingen i mars ännu värre. Efter att ökningen av smittspridningen covid-19 hade dämpats i länder som Kina och Sydkorea, var det dags för Europa", skriver Staffan Knafve.

För fondens del var det de långa positionerna som tyngde portföljen, med 12,0 procent. De korta positionerna gav å andra sidan ett bidrag på +0,2 procent, båda avser svenska kronor.

Informationsteknologi och industriföretag bidrog minst negativt medan innehaven i banker och energi var de som uppvisade de största nedgångarna. Månadens bästa bidragsgivare var Square Enix och Ericsson medan de sämsta bidragsgivarna var BNP Paribas och Halliburton, framkommer det.

Spelutvecklare vinnare många sitter i karantän

Månadens bästa bidragsgivare blev den japanska spelutvecklaren Square Enix och förvaltaren påpekar hur efterfrågan på underhållning i hemmet har stigit till följd av att många stannar hemma och väljer bort andra fritidsaktiviteter till förmån för till exempel film och videospel.

"Spelutvecklingsbranschen har dessutom klarat sig extra bra i dessa tider, tack vare att utvecklingen av nya spel i mångt och mycket kan fortgå. Det gäller inte för exempelvis filmindustrin, där inspelningar kan tvingas pausa", skriver Staffan Knafve.

En annan positiv bidragsgivare blev fondens innehav i Ericsson, och förvaltaren menar att telekomindustrin har kommit att ses som allt mer motståndskraftig i dessa tider.

"Bolaget förväntas öka sin vinst i år, trots virusutbrott och nedstängningar, bland annat tack vare ett fortsatt stort intresse för 5G och en betydande valutamedvind. Sentimentet kring Ericsson har skiftat i positiv riktning tack vare bolagets omställning från försäljningstillväxt till värdeskapande i form av marginalförbättringar och kassaflöden", meddelar förvaltaren.

Banksektorn hårt drabbad av virusoron

Bland fondens mest negativt bidragande positioner i mars fanns den franska banken BNP Paribas. Europeiska aktier i allmänhet, och banksektorn i synnerhet, föll till de lägsta nivåerna på mycket länge efter att virusutbrottet i Kina kom att anta en allt mer global karaktär.

"Bankerna drabbades dessutom ytterligare av att oljepriset kollapsade. Oljebranschen är en bransch som anses tungt riskexponerad med en ofta hög belåningsgrad. Risken för en konkursvåg av bolag inom oljesektorn påverkade därför särskilt banker med utlåning mot sektorn, eftersom det i förlängningen innebär en risk för omfattande nedskrivningar hos bankerna", förklarar Staffan Knafve.

BNP Paribas ses som en av de europeiska nyckelspelarna för oljesektorns kreditlinor, påpekar förvaltaren. BNP Paribas aktiekurs, och sektorn som helhet, föll sedan ytterligare efter att flera banker beslutat att skära ned eller flytta fram sina utdelningar.

Rhenman Global Opportunities innehav I oljeservicebolaget Halliburton bidrog också negativt under månaden, till följd av bland annat oljepriskriget mellan Ryssland och Saudiarabien - vilket påverkade hela oljesektorn.

Avvägning "liv mot liv" nödvändig

Staffan Knafve påpekar att osäkerhet är investerarens största fiende och att det för tillfället finns många frågor.

En central fråga menar han är när nedstängningen upphör och han nämner att det är nödvändigt, men inte för den delen lätt, att ställa "liv mot liv", det vill säga hur många bolag som kan komma att gå under till följd av en ekonomisk depression i förhållande till hur många som kan komma att avlida i covid-19.

En annan konsekvens av nedstängningen är omfattande utslagningar och konsolideringar, resonerar Staffan Knafve.

"Det har aldrig varit viktigare än nu att de bolag som fonden investerar i lever upp till ett antal kriterier. Det är till exempel bra marknadspositioner, möjlighet till framtida vinsttillväxt, starka balansräkningar och god utdelningskapacitet", skriver förvaltaren.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -14,8% i mars, läkemedel stått emot

2020-04-03 15:26:53


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Om det negativa nyhetsflödet och börsnedgångarna i februari upplevdes som kraftiga, blev utvecklingen i mars ännu värre. Efter att ökningen av smittspridningen covid-19 hade dämpats i länder som Kina och Sydkorea, var det dags för Europa.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avseende mars.

Fonden tappade 14,8 procent i mars i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades ett tapp om 12,9 procent. Avkastningen hittills i år uppgår därmed till -20,9 procent i euro och -18,3 procent i svenska kronor.

image

Källa: Rhenman & Partners AM

Resultatet av omvärldens försök att få stopp på virusets spridning är den kraftigaste inbromsningen av ekonomisk aktivitet som någonsin uppmätts, konstaterar förvaltarna.

"Investerarna var helt oförberedda på denna 'svarta svan'. Så sent som i början av februari var exponeringarna gentemot risktillgångar som till exempel aktier de högsta på åtskilliga år. De kraftiga nedgångarna, först i februari och sedan i mars, avspeglar en allmän neddragning av riskaptit inom tillgångsslag som aktier, företagsobligationer och råvaror", skriver de.

Sett till sektorer klarade sig hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror sig relativt sett mindre dåligt, medan energibolag och banker hade de största nedgångarna.

"Läkemedelsbolagen var den delsektor som klarade sig bäst, vilket förklaras av deras stabila intjäningsförmåga även under perioder med sämre ekonomisk tillväxt och att de flesta läkemedel används nästan oavsett vad som händer inom akutsjukvården", skriver förvaltarduon.

Portföljinnehav ingår i studie med covid-19 patienter

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Faron Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals medan Esperion Therapeutics och Amarin var månadens sänken.

Finska Faron Pharmaceuticals aktiekurs fick stöd av hypotesen att forskningsbolagets produkt Traumakine även skulle kunna lindra den inflammatoriska process man har sett i lungorna hos patienter med covid-19, och som kan leda till permanenta skador på lungvävnaden. Bolaget deltar nu i en omfattande global studie för behandling av svår lunginflammation där även covid-19-patienter ingår.

"En annan positiv bidragsgivare var Vertex Pharmaceuticals, ett amerikanskt forskningsbolag som är marknadsledare inom behandling av cystisk fibros (CF). CF är en ärftlig, mycket sällsynt sjukdom som påverkar kroppens slemhinnor. Den tydligaste kliniska manifestationen är en nedsatt lungfunktion och därmed sämre andningskapacitet", skildrar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Amerikanska läkemedelsbolaget Esperion Therapeutics drabbades negativt av coronaviruset då det lett till färre patientbesök vilket i sin tur påverkade lanseringsprocessen av produkten Nexletol, en tablett som sänker vissa blodfetter.

Även amerikanska forskningsbolaget Amarin, som har utvecklat och marknadsför läkemedlet Vascepa, placerade sig i den negativa vågskålen under mars. Amarin har stämt flera bolag som har utvecklat generiska formuleringar av Vascepa för patentintrång, förklarar förvaltarna.

"Trots att flera patentexperter har bedömt att patentskyddet för Vascepa är starkt, dömde tingsrätten i Nevada till generikabolagens fördel, vilket fick aktiekursen att rasa den sista handelsdagen i månaden", framkommer det.

"Epidemin ska varken underskattas eller överskattas"

Hur ekonom kommer att påverkas på lång sikt av pandemin menar förvaltarna vara omöjligt att veta.

"Vårt huvudscenario är att de vidtagna folkhälsoåtgärderna, huvudsakligen social distansering, tillsammans med sommarens värme och luftfuktighet kommer att ge ett betydligt lugnare förlopp, och att bördan på sjukhus i norra hemisfären kommer att kulminera under maj månad", resonerar förvaltarduon.

Samtidigt lyfter de att det sannolikt med början i maj månad även börjar komma preliminära resultat av de första läkemedelsprövningarna, och att det kommer att finnas åtminstone ett läkemedel som minskar dödligheten i covid-19, sannolikt flera.

"Även om det inte kommer några resultat av vaccinprövningar i närtid, tror vi att det finns möjligheter för att vacciner kan komma att introduceras under den kommande 9-18-månadersperioden. Många experter är dock tydligt skeptiska, och menar att varken effekten eller säkerheten för ett sådant vaccin kan dokumenteras tillfredställande på så kort tid. Motargumentet är att ett vaccin antagligen kommer att introduceras i etapper, där högriskgrupper vaccineras först. De får på så vis vara en del av de kliniska studierna", resonerar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Normaliseringsprocess startar under sommaren

Förvaltarna tror att världen kommer att påbörja en normaliseringsprocess under sommaren med början i juni och hjulen bör börja snurra allt snabbare i juli och augusti.

"Vi kommer dock att gå in i hösten med stor oro bland befolkningarna, och många samhällsåtgärder som nu vidtagits kan behöva vara kvar eller återinföras. För att öka chanserna att snabbt identifiera en ny våg av smitta, kommer omfattande testning av den globala befolkningen vara nödvändig", skriver förvaltarna.

Fonden kommer att behöva göra avvägningar framöver som förvaltarna menar inte alltid kommer vara lätta. Virusutbrottet kommer leda till att kliniska prövningar kommer att bli markant försenade, vilket ofta drabbar små forskningsbolag.

"Å ena sidan finns de stora bolagen som är mer eller mindre operativt intakta kortsiktigt, men vars kurser inte heller har påverkats i särskilt hög grad. Å andra sidan finns de kraftiga 'coronarabatterna' som har uppstått på mindre bolag", skriver de.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: -9,8% i feb, virusoro tyngde

2020-03-06 14:43:33


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronavirusoron tog fasta ordentligt under slutet av februari och omvärldens börser straffades till följd av svårigheterna att bedöma hur kraftiga och långvariga de negativa effekterna på världsekonomin och företagsvinsterna kommer att bli.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i februari anges till -9,8 procent vilket innebär ett tapp om 12,8 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Primärval & marknadschock spädde på nedgång

Förvaltaren påpekar även att investerare var helt oförberedda för den här typen av negativa nyheter, vilket han ser som en sannolik förklaring till den häftiga börsreaktionen. Utöver detta riktades även blickarna mot den "näringslivsfientlige" vänsterdemokraten Bernie Sanders framgångar i primärvalet.

Norton Lifelock & Softbank stod emot

För Rhenman Global Opportunities del belastade såväl fondens långa som korta positioner utvecklingen med 10 respektive 0,2 procent räknat i SEK. Månadens bästa bidragsgivare var Norton Lifelock och Softbank Group och de sämsta bidragsgivarna var Square Enix och Ford.

"En av månadens få positiva bidragsgivare var det amerikanska digitala säkerhetsbolaget Norton Lifelock. Aktiekursen steg tack vare momentum i cybersäkerhetsindustrin och nyheten om att bolaget skulle genomföra en speciell utdelning till aktieägarna i februari", beskriver förvaltaren.

Vad gäller japanska Softbank lyfter Staffan Knafve hur bolaget omgivits av positiva nyheter under månaden, bland annat steg aktien kraftigt då aktivistinvesteraren Elliot Management aviserade ett stort ägande i det japanska holdingbolaget.

"Därefter blev det klart att den 26 miljarder dollar stora sammanslagningen av T-Mobile och Softbank-ägda Sprint godkänts på federal nivå i USA", lägger han till.

Square Enix & Ford straffades

I den negativa vågskålen tog japanska spelutvecklaren Square Enix en bekväm plats, då marknaden tyckte det var negativt att bolaget höll fast vid sina tidigare uttalade vinstförväntningar för helåret.

"Under månaden bekräftade Square Enix också att lanseringsdatumen för årets två stora AAA-släpp (Final Fantasy VII: Remake och Marvel's Avengers) kommer att bli försenade, vilket fick aktien att falla ytterligare", beskriver Staffan Knafve.

Ford gjorde Square Enix sällskap bland månadens sänken och förvaltaren påpekar att fordonsindustrin som helhet föll under månaden, men att Ford fick en särskilt tuff start på året med prognoser väl under analytikernas estimat.

"Även fler tecken på att CEO Jim Hacketts omstruktureringsplan på 11 miljarder dollar kan komma att kräva längre tid än väntat för att bära frukt påverkade aktiekursen", tillägger förvaltaren.

image

Fondens risk, exponering, förvaltat kapital och största aktieinnehav per den 29 februari 2020. (Källa: Rhenman & Partners AM)

"När oron lägger sig återhämtar sig aktiekurserna"

Under januari var svängningarna på börsmarknaden stora, men Staffan Knafve menar att grundinställningen var positiv, något som märktes på att tillväxtaktier utvecklades betydligt bättre än värdeaktier.

"I februari fanns det däremot inga vinnare, med undantag för vissa få bolag som kan komma att gynnas av viruset och dess konsekvenser. Riskvilligheten blev därför ytterst låg", beskriver han.

Flera bolag har redan vinstvarnat med anledning av coronavirusets spridning, och de hårda ingreppen för att hindra spridningen dämpar den ekonomiska aktiviteten i världen och varje dag leder det till uteblivna intäkter och lägre intjäning, framkommer det.

"När väl oron lägger sig torde aktiviteten öka och en hel del, men inte allt, av det som förlorats hittills i år kommer att tas tillbaka. Därmed kommer också aktiekurserna att återhämta sig", skriver Staffan Knafve.

Han påpekar även att det aldrig varit viktigare att de bolag som fonden investerar i lever upp till kriterier som till exempel bra marknadspositioner, framtida vinsttillväxt, starka balansräkningar och god utdelningskapacitet.

Fondens innehav har för tillfället ett genomsnittligt P/E-tal på knappt 14 och en direktavkastning på drygt 5 procent, vilket Staffan Knafve ser som alldeles för lågt.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -3,2% i feb, fyllde på portföljen

2020-03-04 09:45:56


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Februari var den månad då coronavirusoron tog fäste på allvar vilket ledde till branta börsfall. Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för fonden avseende februari.

"Det huvudsakliga skälet var naturligtvis den allmänna rädslan, framför allt för svårigheterna i att bedöma hur kraftiga och långvariga de negativa effekterna på världsekonomin och företagsvinsterna kommer att bli", konstaterar förvaltarna.

Rhenman Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, tappade 3,2 procent sett till fondens huvudklass IC1 (EUR) och 3,6 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Utvecklingen innebär därmed nedgångar om 7,3 respektive 6,2 procent hittills i år. Världsindex under februari backade 9,1 procent i SEK.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Att reaktionen blev så kraftig på omvärldens börser menar de kan ha att göra med att investerare var helt oförberedda på den här typen av negativa nyheter.

Samtliga sektorer visade på betydande nedgångar, men spridningen mellan bästa och sämsta sektorer var mindre än tidigare månader. Infrastrukturtjänster och informationsteknologi klarade sig relativt sett mindre dåligt, medan energi- och råvarubolag uppvisade de största nedgångarna. Hälso- och sjukvårdsaktier utvecklades betydligt bättre än världsindex och i synnerhet amerikanska bioteknikaktier som i princip var oförändrade under perioden, framkommer det.

Iovance & Regeneron månadens guldklimpar

Trots coronavirusoron som ledde till en bred nedgång över de globala marknaderna steg ett av fondens innehav med drygt 50 procent i februari. Iovance, ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar en ny teknologi för cellterapi, har visat lovande data i flera tumörtyper, framkommer det. Utöver detta blev bolaget även föremål för uppköpsrykten, vilket gav aktiekursen stöd.

Även Regeneron utvecklades starkt och steg drygt 30 procent. Regenerons intäkter är i hög grad beroende av försäljningen av Eylea, som är godkänt för behandling av ögonsjukdomar som orsakas av för höga nivåer av tillväxtfaktorerna VEGF-A och P1GF.

"Även Regenerons aktiekurs gick emot den kraftiga sättningen i slutet av månaden när rapporter om att en ny konkurrent till Eylea, Beovu från Novartis, verkar orsaka oväntade biverkningar", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Konkurrens & Coronavirus tyngde portföljen

Sämre gick det för amerikanska medicinteknikbolaget Glaukos, som fokuserar på ögonsjukdomar, då bolaget i sin delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 varnade för ökad konkurrens vilket förväntas ha en dämpande effekt på försäljningstillväxten under 2020.

Även medicinteknikbolaget Novocure, som utvecklat en ny teknik för att behandla cancer, tyngde fondens utveckling.

"Aktiekurserna hos bolag som handlas till höga multiplar drabbades särskilt hårt i nedgången i slutet av månaden som orsakades av oro för effekterna av coronaviruset, och så även Novocure", förklarar förvaltarduon.

Virusutbrottet gav köptillfällen

Coronaviruset har utan tvekan skapat en betydande osäkerhet om den globala ekonomins tillväxt under 2020 och därmed vinstutsikterna, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. De bedömer dock initialt att varken efterfrågan eller utbudet av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn bör påverkas nämnvärt.

"Enskilda företag kan ha tillverkningsproblem till följd av brist på enskilda komponenter eller insatsvaror, men detta bör inte påverka fonden i sin helhet särskilt mycket", menar de.

Förvaltarna såg kurskorrektionerna under andra halvan av februari som möjligheter att köpa aktier till låga kurser, vilket de även gjorde "i stor omfattning".

"Köpen var sammantaget mestadels i stora bolag med låga P/E-multiplar och denna typ av bolag bör ha särskilt goda förutsättningar i en lågkonjunktur", framkommer det.

Vad gäller coronaviruset påpekar förvaltarna att de tror att världen snabbt kommer att anpassa sig till de nya riskerna samt att vi snart bör kunna se betydande framsteg i behandling med såväl nya som gamla läkemedel.

"Vi ser fortsatt stora möjligheter till värdetillväxt inom sektorn på såväl kort som lång sikt", avslutar förvaltarna.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: -3,4% i jan, oväntat dramatisk månad

2020-02-07 11:50:17


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Decenniet inleddes med god riskvilja, men då en av världens största ekonomier försattes i beredskapsläge till följd av virusutbrottet med oundvikliga negativa effekter för den, åtminstone kortsiktiga, tillväxten minskades riskvilligheten kraftigt hos investerarna.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i januari anges till -3,4 procent (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande fondens innehav konstaterar förvaltaren att informationsteknologi var den enda sektor som bidrog positivt medan innehaven i sällanköpsvaror och energi var de som uppvisade de största nedgångarna.

Såväl fondens långa som korta positioner belastade utvecklingen med 1,8 respektive 1,6 procent räknat i kronor.

Bäst avkastningsbidrag under januari fick fonden från NortonLifeLock och IBM medan de sämsta blev Tesla och Chevron.

Cybersäkerhetsbolaget NortonLifeLock har specialiserat sig på digital säkerhet för konsumenter (till exempel antivirusprogram och skydd mot identitetsstöld) efter avyttrandet av sitt företagssegment till halvledartillverkaren Broadcom förra året, förklarar Staffan Knafve.

"Överskottet från försäljningen delades sedan ut till aktieägarna i form av en speciell utdelning. Under det senaste kvartalet steg aktien i takt med techsektorn som helhet men med en värdering som fortfarande kan betraktas som låg med ett PE tal runt 11", skriver han.

Han påpekar även att med ett börsvärde på drygt 17 miljarder dollar har NortonLifeLock dessutom pekats ut som en uppköpskandidat för bland annat Intels McAfee och ett par Private Equity-bolag (TPG och Thoma Bravo) vilket också kan ha lett till ett ökat intresse hos investerarna.

En annan position som kom att bidra positivt till fondutvecklingen i januari uppges vara den amerikanska IT-jätten IBM. Aktien steg efter en stark kvartalsrapport där bolaget bland annat överträffade förväntningarna med stigande intäkter för första gången på fem kvartal, bättre vinst, och höjd vinstprognos. Noterbart var också att IBM:s kanske mest intressanta segment "Moln och Kognitiv Mjukvara" växer fortare än väntat och nu står för en tredjedel av bolagets försäljning.

Kortposition i Tesla fortsatt sänke

Fondens korta position i amerikanska elbilstillverkaren Tesla fortsatte att tynga portföljen och var den aktie som belastade fondens utveckling mest under januari.

"Aktien steg 86 procent under årets första månad och fick bolaget att nå ett börsvärde som nu är större än Volkswagen-gruppen. Tesla, som lovar att sälja en halv miljon bilar i år, är därmed (i börsvärde mätt) världens näst största biltillverkare", skildrar förvaltaren.

Han påpekar att aktien tog fart efter att bolaget uppvisat vinst två kvartalsrapporter i rad och Panasonic, som gör Teslas batterier, kunde dessutom vid årsskiftet meddela att även deras verksamhet börjat bli vinstdrivande.

"Investerarnas blickar är nu vända mot Teslas expansion i Kina och tycks inte, till skillnad från andra Kinaexponerade företag, påverkas av oron kring coronavirusutbrottet", skriver Staffan Knafve.

En annan negativ bidragsgivare under månaden var enligt förvaltaren energibolaget Chevron. Aktien menar han föll i tandem med energisektorn som helhet. Sektorn hade fått en skjuts i samband med höjda oljepriser till följd av den eskalerade konflikten mellan USA, Iran och Irak vid årsskiftet.

"Sedan dess har dock oljepriset kommit tillbaka ner och sjönk ytterligare i samband med virusutbrottet i Kina. Bolaget avslutade dessutom månaden med en svag rapport där omfattande avskrivningar från skiffergasproduktionen vände kvartalets resultat till förlust", framkommer det.

Oväntat dramatisk inledning på 2020

"Inledningen på 2020 har således blivit oväntat dramatisk. Inte bara för att den kinesiska influensaepidemin kan hota den förväntade tillväxten globalt, utan också för att skillnaden i kursutveckling mellan sektorer medfört att tillväxtbolag fortsätter att vidga det redan stora värderingsgapet mot andra branscher", beskriver förvaltaren.

Han påpekar även att Tesla, vars kurs i det närmaste fördubblats i år, var en av de mest omsatta aktierna sett till alla kategorier i januari säger en del om klimatet.

I det korta perspektivet förväntar han sig att nyhetsflödet kring Coronaviruset kommer att vara centralt och han lyfter hur de kvartalsrapporter som kommit sedan utbrottet nästan undantagslöst innehållit ett avsnitt om den osäkerhet som finns angående efterfrågan i det första kvartalet.

"Bortsett från detta har rapporterna avseende det fjärde kvartalet 2019 och utsikterna för 2020 som hittills kommit in överlag varit bra eller bättre än förväntat. Om detta fortsätter finns förutsättningar att året kommer att kunna bli ett bra år avseende vinstutvecklingen", skriver han.

Trots detta bortser Staffan Knafve inte från det faktum att orosmoment såsom osäkerheten inför det amerikanska presidentvalet eller Storbritanniens handelsförhandlingar kan komma tillbaka och avgörande för den fortsatta börsutvecklingen blir investerarnas inställning till risk.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -4,2% i jan, virusoro tyngde portföljen

2020-02-07 10:41:08


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S backade 4,2 procent i januari i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades ett tapp om 2,7 procent.

Bristen på nyheter om uppköp och sammanslagningar, samt den ökade oron för vilka effekter det nya viruset i Kina kommer att ha på världsekonomin fick aktiekurserna att vända ned mot slutet av januari och biotekniksektorn slutade ned 4,4 procent, framgår det av fondens månadsrapport

image

Källa: Rhenman & Partners AM

"De första två veckorna i januari präglades av betydande inflöden till aktiemarknaderna eftersom investerarna hade förhoppningar om att den ekonomiska utvecklingen och därmed företagens vinsttillväxt skall förbättras 2020", skriver förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.

Däremot påpekar de att i mitten av månaden så dök ett oväntat problem upp - rapporter från Kina om ett virusutbrott i Hubeiprovinsen.

"Att en av världens största ekonomier därmed försattes i beredskapsläge med oundvikliga negativa effekter för den, åtminstone kortsiktiga, tillväxten ledde till en kraftigt minskad riskvillighet hos investerarna", skriver förvaltarduon.

Trots virusoron så steg världsindex 1,8 procent mätt i svenska kronor under januari, tack vare de stora uppgångarna i tillväxtaktier och en sammanfallande dollarförstärkning.

Acceleron Pharma & Dermira månadens bästa bidragsgivare

Fondens bästa avkastningsbidrag i januari kom från Acceleron Pharma och Dermira, medan de sämsta bidragen utgjordes av Intra-Cellular Therapies och Mirati Therapeutics.m Samtliga av dessa bolag är amerikanska.

Acceleron Pharma, ett bioteknikbolag vars forskning är inriktad på en proteinfamilj som kallas TGF-beta, presenterade positiva resultat från en fas II-studie med en annan av sina läkemedelskandidater under månaden.

"Sotatercept ges som tillägg till standardbehandling av patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH), dvs högt blodtryck i lungornas artärer. Studien visade på kliniskt relevanta och statistiskt säkerställda förbättringar jämfört med enbart standardbehandling. Produkten har en betydande marknadspotential vilket reflekterades i aktiekursutvecklingen på drygt 70 procent i januari", framkommer det.

Bioteknikbolaget Demira, som fokuserar på hudsjukdomar, var en av fondens bästa bidragsgivare även i december förra året, tack var att FDA då beviljade lebrikizumab i ett så kallat påskyndat godkännandeförfarande.

Under januari så lade även Eli Lilly ett bud på Dermira till ett värde av 1,1 miljarder dollar, vilket fick aktiekursen att öka ytterligare. Förvaltarna påpekar dock att premien var begränsad eftersom aktien redan hade tredubblats på tre månader.

Vinsthemtagning bakom Intra-Cellular Therapies tapp

Intra-Cellular Therapies, som utvecklar innovativa läkemedel inom centrala nervsystemet, utvecklades extrem starkt under december efter beskedet att FDA godkänner bolagets produkt lumateperone tidigare än väntat samt med en fördelaktig förskrivningsinformation för läkemedlet.

"Den mycket positiva aktiekursutvecklingen ledde till vinsthemtagningar samt en betydande ökning i blankningspositioner i aktien, vilket fick aktiekursen att kraftigt vända tillbaka i januari", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Även bioteknikbolaget Mirati Therapeutics, som utvecklar riktade terapier inom cancer, utvecklades svagt under månaden. Förvaltarna förklarar att bolagets forskning om mutationer i genen KRAS skapade stort intresse under hösten, där Mirati och Amgen leder utvecklingen med sina respektive projekt.

De lyfter även att tidiga studier har visat på eventuella synergistiska effekter vid kombinationsbehandling med KRAS hämmare och en PD-(L)1-hämmare, vilket ledde till spekulationer om ett möjligt uppköp av Mirati.

"Besvikelsen blev därför stor när Merck i början på året istället ingick ett samarbete med japanska läkemedelsbolagen Taiho och Otsuka för att bland annat utveckla en KRAS-hämmare", framkommer det.

Vad gäller framtiden menar de att det är påtagligt att det finns en hög riskvillighet i aktiemarknaden i bakgrunden. En marknad som de anser är beredd att ge stora värdeökningar baserat på goda bolagsnyheter och på makronyheter som ger stöd för att tillväxten endast störs temporärt av virusepidemin.

"Vi väljer dock en något försiktigare strategi i fonden i inledningen av detta år, jämfört med 2019. Vår optimistiska syn på den underliggande tillväxten för sektorn är obruten, men som vi tidigare nämnt kommer värdetillväxten sannolikt att ligga på andra halvåret när såväl amerikanska valet som viruset är något lättare att bedöma", avslutar förvaltarduon.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Tesla: Aktien övervärderad redan runt 350 USD - Förvaltare

2020-02-06 15:35:43


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Teslas aktie har sedan i höstas bjudit långsiktiga investerare på en rejäl belöning, mellan 1 oktober 2019 och 4 februari 2020 rusade aktien hela 262 procent, något som varit desto mer bekymmersamt för många blankare.

Den spikraka uppgången i aktien under de senaste månaderna förklaras av många som fenomenet "kortklämman".

"Bakom Teslas otroliga rally ligger främst en så kallad kortklämma, det vill säga blankare som tvingas köpa tillbaka aktier som lånats och sålts. Utlösaren till detta kom när Tesla i slutet av oktober släppte sin rapport för det tredje kvartalet, där bolaget visade svarta siffror när marknaden fortsatt hade förväntat sig röda siffror", skrev bland annat tidningen Placera på onsdagen.

image

Teslas aktiekurs mellan 1 oktober 2019 och 4 februari 2020. (Källa: Infront)

James Clunie, som förvaltar lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return, uppger i en kommentar till Fonder Direkt att de fortfarande har kvar sin korta position i Tesla och påpekar att han tycker att aktiepriset verkar helt orelaterat till bolagets fundamenta.

"Jag vet inte om prisfallet på 17 procent innebär att bubblan har spräckts eller att det är slutet på rallyt, men det kan mycket väl vara en möjlighet", resonerar James Clunie.

image

Teslas aktiekurs mellan 4 och 5 februari 2020 (Källa: Infront)

En svensk fondförvaltare som under en lång period haft en kort position i elbilstillverkaren är Staffan Knafve som förvaltar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

"Vi var övertygade om att aktien var felvärderad redan vid en nivå drygt hälften av vad den är värderad nu. Det som är anmärkningsvärt är att omsättningen i aktien under de senaste dagarna pendlat mellan 30-50 miljarder dollar, att jämföra med exempelvis Microsoft eller Apples omsättning som ligger kring 5-10 miljarder dollar", konstaterar Staffan Knafve i en intervju med Fonder Direkt.

Även han lyfter att en stor del av uppgången beror på kortklämman, då en mängd investerare tagit en alltför aggressiv positionering i aktien - något som han menar att han själv inte gjort.

"Vi har inte tvingats stänga vår kortposition då den inte är större än vad vi kan hantera. Under de cirka tre åren som vi har haft positionen så har vi även succesivt täckt den så den är relativt liten", förklarar han.

Teslas rapport för det tredje och fjärde kvartalet visade oväntat vinster, men enligt Staffan Knafve så räcker det med att man tar bort de utsläppsrätter som de erhåller för att det ska bli ett nollresultat.

Han påpekar att han inte har något emot bolaget i sig utan tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb med att integrera elbilar i samhället och samtidigt gett konkurrenterna en spark i baken och han konstaterar att Elon Musk troligtvis i all framtid kommer vidkännas för att han satte igång elbilsrevolutionen,

"Men samtidigt om man kollar på de stora tyska och asiatiska biltillverkarna så investerar de en enorm summa pengar på just elbilar för tillfället - pengar som Tesla inte har. Konkurrensen kommer utan tvekan att äta in på Teslas marknad", säger han.

"När aktieuppgången var som värst så hade Tesla ett börsvärde som var lika stort som alla amerikanska bilmärken, plus Daimler och BMW eller alla tyska biltillverkare tillsammans. Detta var alltså börsvärdet för ett bolag som har en världsmarknadsandel på 0,4 procent", beskriver Staffan Knafve.

Hur länge den här hypen kommer att hålla i sig menar han dock är omöjligt att förutspå och han påpekar att investerare ofta försöka hålla liv i liknande fenomen länge, eftersom det finns pengar att tjäna.

"Den dagen man ser var volymerna hamnar för elbilsmarknaden så kanske man inte längre är lika övertygad om att Tesla kommer erövra världen, däremot är det mycket möjligt att Tesla kan bli ett väldigt fint varumärke och en bra nischtillverkare. Frågan är helt enkelt om de kommer kunna ta en särskilt stor andel av marknaden som helhet, något jag inte tror att de har resurserna för att göra, men det kan nog ta tid innan marknaden inser det", resonerar han.

Trots att Tesla har vart den senaste tidens snackis menar Staffan Knafve att det finns många andra branscher och bolag som är mycket viktigare att sätta sig in i.

"Det är onekligen en fascinerande situation och det är lätt att lägga för mycket tid på Tesla när det finns mycket annat som är viktigare. För min egen del fokuserar jag mycket på exempelvis banker för tillfället", avslutar Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +5,1% i dec, innehav får FDA-godkännande

2020-01-13 17:25:36


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) December var en stark månad för Rhenman Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn. Rhenman Healthcare Equity L/S rapporterar uppgång med 5,1 procent för fondens huvudklass IC1 (EUR) och 4,7 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Därmed slutade 2019 som helår med en uppgång på 44,13 procent i andelsklass RC1 (SEK). Världsindex under december steg 0,9 procent i SEK.

Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för fonden avseende december månad. Bakgrunden till det starka börsåret menar fondförvaltarna i stora drag är att orosmoln så som handelskrig och brexit har skingrats.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 20 december 2019. (Källa: Rhenman & Partners AM)

DA-godkännande lyfte aktie

För fonden specifikt nämner förvaltarna uppköp och bud på flera av innehaven, samt positiva studieresultat på flera håll. Månadens bästa bidragsgivare var Intra-Cellular Therapies och Dermira. Intra-Cellular Therapies och Dermira är båda amerikanska läkemedelsbolag, med fokus på läkemedel för psykiska sjukdomar för Intra-Cellular Therapies del, till exempel schizofreni för vilket bolaget nyligen fick FDA-godkännande. Dermira fokuserar i stället på hudsjukdomar, där nyheten som drev på kursen var ett beslut om förkortad granskningstid för bolagets läkemedelskandidat mot atopisk dermatit, rapporterar förvaltarna.

Novocure årets raket i portföljen

På nedsidan utmärker sig istället Novocure och Abiomed, skriver fondförvaltarna. Novocure, ett amerikanskt medicintekniskt bolag som har utvecklat en ny teknologi för cancerbehandling, var fondens bästa bidragsgivare under 2019, men backade alltså under december. Abiomed däremot levererade både en svag månad såväl som ett svagt år överlag. Abiomed är ett medicinteknikbolag som har utvecklat en minimal-invasiv hjärtpump, vilken används för att förbättra blodcirkulationen när patientens hjärtfunktion av olika anledningar är nedsatt.

"Under 2019 mötte bolaget dock visst motstånd hos läkarkåren som ledde till en avtagande försäljningsökning. Motståndet kan till stor del förklaras av bristande utbildningsinsatser från bolagets sida", skriver fondförvaltarna angående Abiomeds kursfall.

Sektorn har mer att ge

Trots stora uppgångar under 2019 menar förvaltarna att sektorn fortsatt är attraktivt värderad:

"Läkemedels- och bioteknikbranschen har kommit upp på en ny, något högre produktivitetsnivå när det gäller framtagandet av nya produkter", skriver förvaltarna.

För 2020 spår Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att framför allt det amerikanska presidentvalet kan spela en avgörande roll:

"Vi är något avvaktande i vår bedömning av 2020 på grund av flera saker. Det är valår i USA, vi har en mycket stark period bakom oss, det finns en tilltagande geopolitisk oro och det makropolitiska läget är allmänt svårbedömt med sjunkande tillväxt i flera stora ekonomier. Vår sektor behöver därför konsolidera de stigande kurser som inträffade under året som gick, och få en bekräftelse att Trump ställs mot Biden efter demokraternas konvent i sommar", skriver de.

Fondens fem största aktieinnehav vid utgången av december Esperion Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Roche Holding, Novocure och Horizon Therapeutics.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: -0,1% i dec, Teslakortning tyngde

2020-01-10 11:36:42


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den positiva börsutvecklingen fortsatte under årets sista månad och 2019 blev det bästa börsåret sedan 2013.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i december anges till -0,1 procent vilket innebär en uppgång med 25,2 procent för 2019 (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Halliburton och Nordea månadens stjärninnehav

Sett till enskilda innehav stod amerikanska oljeservicebolaget Halliburton för det bästa bidraget under månaden. Inom energisektorn hade aktien uppvisat den starkaste utvecklingen bland de större bolagen de tre senaste månaderna, en utveckling som även fortsatte in i december, förklarar förvaltaren.

"Investerarna hoppas nu på förbättrade resultat under 2020. Trots minskad aktivitet i Nordamerika förväntas Halliburton kunna behålla sina kassaflöden och resultatförbättring tack vare kostnadsbesparingar och internationell återhämtning", skriver Staffan Knafve.

Även nordiska storbanken Nordea bidrog positivt till utvecklingen under december, då prognoserna för bankens rörelseresultat höjdes under perioden och flera analytiker höjde sina riktkurser.

"Nordea gjorde dessutom ett förvärv under perioden vilket mottogs väl av marknaden", förklarar förvaltaren.

Kortposition i Tesla sänke

Fondens korta position i amerikanska elbilstillverkaren Tesla gick å andra sidan tungt och var den aktie som belastade fondens utveckling mest under perioden.

"Aktien steg kraftigt i samband med nyheten att bolaget kommer att leverera det utlovade antalet fordon under 2019. Investerarnas förväntan på framtida marknadspenetrering och efterföljande lönsamhet fick med detta en ny skjuts. Värt att notera är dock att Teslas försäljning i hög grad är subventionsdriven", skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren nämner även att med risken för lägre försäljning för Teslas del på många marknader kommer intresset kring bolaget 2020 framförallt att kretsa kring dess potentiella framgång för Model 3 i Kina samt lanseringen av Model Y, men även den allt hårdare konkurrensen i elbilsmarknaden.

Även Walt Disney bidrog negativt till portföljutvecklingen, då underhållningsjätten retirerade på börsen efter en extremt stark utveckling under november. Aktien backade trots mestadels positiva nyheter kring bolaget.

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt 2020 stora

Enligt Staffan Knafve är förväntningarna på ekonomisk tillväxt stora när vi nu går in i 2020.

"USA förväntas fortsätta växa, Europa (och inte minst Tyskland) förväntas återvända till en positiv utveckling och Kina förväntas gynnas av minskade handelskonflikter. Företagsresultaten för det fjärde kvartalet som snart kommer att presenteras, och inte minst vad som då sägs om utsikterna för 2020, kommer att ha stor påverkan på aktiekurserna de närmaste månaderna", beskriver han.

Staffan Knafve påpekar dock att trots att politiskt betingade orosmoln såsom brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina troligtvis inte kommer att störa börsutvecklingen 2020 så kan nya orosmoln dyka upp.

Ett par orosmoln som förvaltaren nämner är hur den algoritmbaserade handeln kommit att dominera utvecklingen på världens börser, genom den kraftiga tillväxten av indexorienterad förvaltning, samt den alltmer utbredda användningen av ETF:er.

Fonden har under december i begränsad omfattning minskat sin exponering, men bibehållit en innehavsstruktur med tonvikt på värdebolag, framkommer det.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: +1,1% i nov, Disney och CVS i topp

2019-12-06 16:25:28


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börsåret 2019 ser ut att bli mycket bra, om inga större negativa överraskningar inträffar i december, och investerare hyser förhoppningar om en viss förbättring i världsekonomin under 2020.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i november anges till +1,1 procent vilket innebär en uppgång med 25,4 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande årets börsuppgångar anmärker förvaltaren emellertid att det till stor del är fråga om en återhämtning efter ett svagt andra halvår 2018. Enligt Staffan Knafve har en kombination av ytterst låga räntor och en i utgångsläget relativt försiktig exponering fått investerare att successivt öka sin risk under hösten.

"Inte minst gäller detta Europa, som efter ett par år med utflöden nu åter attraherar kapital. Så även om USA sannolikt kommer att uppvisa den bästa avkastningen 2019, har såväl Europa som Japan också utvecklats starkt", skriver Staffan Knafve.

Bolagens generellt sett överraskande starka resultatutveckling har varit ett genomgående tema i år, menar förvaltaren. Vinsternas tillväxttakt har visserligen sjunkit, men den handelspolitiska turbulensen har hittills varken påverkat efterfrågan eller lönsamheten i den utsträckning som befarats, meddelar han.

Streaminglansering och opinionsundersökningar kryddade novemberavkastning

Bäst avkastningsbidrag under november fick fonden från Walt Disney, vars aktie steg kraftigt efter bolagets lansering av streamingtjänsten Disney+, enligt rapporten. Förvaltaren meddelar att det faktum att tjänsten nådde 10 miljoner prenumeranter i USA direkt på lanseringsdagen, tolkades som att chanserna är goda för att Disney+ ska kunna ta marknadsandelar inom streamingsegmentet mycket fortare än vad många tidigare har trott.

Vidare var apoteksbolaget CVS Health ett av de innehav som levererade bäst avkastning åt fonden under november, som enligt förvaltaren för övrigt var en mycket stark månad för sjukvårdssektorn. CVS-aktien ska ha belönats för en rapport som var bättre än väntat och som innehöll en höjd vinstprognos för 2019. Men aktien fick även draghjälp av den medvind som uppstått i sektorn mot bakgrund av senator Elizabeth Warrens tapp i opinionsundersökningarna, både i oktober och november, avseende presidentkandidaturen för Demokraterna i USA, lägger Staffan Knafve till. Hennes tillbakagång i de senaste mätningarna har fått investerares oro för en omfattande hälsoreform att minska, meddelar förvaltaren.

TV-granskning och dämpat japanskt ölsug slog mot SEB och Asahi

Bland negativa avkastningsbidrag i november återfanns den svenska banken SEB och den japanska bryggerikoncernen Asahi Group.

SEB föll kraftigt på börsen efter att det blivit känt att banken skulle figurera i ett kommande avsnitt av SVT:s Uppdrag Granskning, avseende misstänkt penningtvätt i Baltikum, framgår av rapporten. Staffan Knafve konstaterar dock att aktien återhämtade sig något efter att programmet hade sänts, då uppgifterna i programmet inte bedömdes vara så graverande som fruktat från investerarhåll. Förvaltaren förklarar vidare att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's, efter att ha granskat programmet, skrev att det inte finns något i SEB:s transaktionshistoria i Estland som visar tecken på "allvarliga brister inom kontroll och regelefterlevnad".

Gällande nedgången i Asahi Group pekar Staffan Knafve på en sänkt vinstprognos från bolaget, med hänvisning till valutafluktuationer och motvind i Japan på grund av lägre konsumtion.

"Asahi har expanderat aggressivt utanför Japan de senaste åren, både genom förvärv och ökad export, vilket har gjort bolagets resultat mer känsligt för valutakursförändringar. Aktien har annars utvecklats väl och hade under året stigit 29 procent innan fallet i november", meddelar förvaltaren.

Kommer tillväxt fortsätta överprestera värde?

Staffan Knafve noterar att en viktig fråga under året har varit huruvida tillväxtaktier ska kunna fortsätta utvecklas så mycket bättre än värdeaktier. Han pekar på att de förra, med undantag för en kort period under hösten, har kommit att "dominera börsutvecklingen" detta år, och att det har fört med sig höga värderingsskillnader mellan tillväxt- och värdeaktier. Som helhet bedömer fondens förvaltningsteam dock att genomsnittsvärderingen på världens börser är rimlig, inte minst med hänsyn tagen till ränteläget, enligt rapporten.

Rhenman Global Opportunities L/S har under november behållit både sin exponering och struktur på innehaven, med en tonvikt på värdebolag, meddelar Staffan Knafve. Fonden hade vid månadsskiftet 38 innehav och exponering som utgjordes av 96 procent lång och -5 procent kort. De största aktieinnehaven var Chevron, BNP Paribas, Roche Pref, JP Morgan Chase samt Medtronic.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +13,0% i nov, ny toppnotering för fonden

2019-12-05 14:12:17


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avancerade 13,0 procent i november i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades en uppgång på 10,6 procent.

Det framgår av fondens månadsrapport, där årsavkastningen för 2019 anges till 33,4 procent i euro och 37,7 procent i svenska kronor. I och med november månads uppgång överträffade fonden sin tidigare toppnotering från i augusti 2018.

image

Källa: Rhenman & Partners AM

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark uppger att världsindex under månaden steg med 1,5 procent i svenska kronor, och att spridningen mellan de bästa och sämsta sektorerna i likhet med under oktober var stor.

"Hälso- och sjukvård samt informationsteknologi noterade fortsatt betydande uppgångar, samtidigt som dagligvaror och infrastrukturtjänster sjönk. Även geografiskt var spridningen stor med USA som i särklass bästa marknad, samtidigt som Hongkong visade på en större nedgång", skriver de.

Esperion och Novocure tog täten i november

Fondens bästa avkastningsbidrag i november kom från Esperion Therapeutics och Novocure, medan de sämsta bidragen utgjordes av Aerie Pharmaceuticals och Radius Health. Samtliga av dessa bolag är amerikanska.

Esperion Therapeutics är ett läkemedelsbolag vars läkemedelskandidat bempedoic syra sänker vissa blodfetter, enligt rapporten. Kandidaten väntas få ett godkännande från FDA i slutet av februari 2020, och det generella intresset för bolag som fokuserar på hjärt- och kärlsjukdomar har ökat då framgångar har noterats för flera andra bolag inom området, meddelar förvaltarna. Bolag som nämns i sammanhanget är Amarin, Novartis och Medicines Company. Sammantaget ska detta ha lett till en positiv kursutveckling för Esperion under månaden.

Medicinteknikbolaget Novocures aktie steg som en följd av att bolaget presenterade sitt första kvartal med vinst, men även av att investerare har börjat ta position inför interimsresultat nästa år inom andra cancerindikationer utöver den nu godkända glioblastom (som är en aggressiv hjärntumör), enligt rapporten.

Tyngre aktieutveckling för Aerie och Radius Health

Aerie Pharmaceuticals är inriktat på ögonsjukdomar och har på kort tid lanserat två läkemedel för behandling av intraokulärt tryck, vilket innebär ett förhöjt tryck i ögat. Läkemedlen heter Rhopressa och Rocklatan och möjliggör en individanpassning baserat på patientens ögontryck, förklarar förvaltarduon.

"Trots ett mycket positivt mottagande av läkarkåren har lanseringen gått trögare än väntat på grund av utdragna prisförhandlingar i de olika delstaterna. Således sänkte bolaget försäljningsutsikterna för helåret i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet vilket hade en negativ effekt på aktiekursen i november", meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Även läkemedelsbolaget Radius Health utvecklades negativt på börsen i november och förvaltarna nämner två skäl till detta. Dels skedde en försening av bolagets nya plåster-formulering för läkemedlet Tymlos, som behandlar osteoporos (benskörhet). I tillägg till det har bolagets patientrekrytering till fas 3-studien som krävs för ett godkännande av formuleringen gått långsammare än väntat, och lanseringen har därför senarelagts till 2023, enligt förvaltarna.

Handelsavtal samt Joe Biden-vinst kan ge börsbränsle

Vid en framåtblick konstaterar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att det amerikanska valåret närmar sig och att valår tenderar att vara bra börsår, men där uppgångarna ofta låter vänta på sig till efter själva valet. Förvaltarna menar att det är troligt att det blir så även denna gång, samtidigt som de ser möjligheter till medvind även före valet på såväl USA-börserna som på världens finansmarknader i stort. Det senare scenariot uppges förutsätta att ett handelsavtal mellan USA och Kina kommer till stånd i närtid samt att Joe Biden vinner kampen om att bli Demokraternas presidentkandidat.

"Om Elizabeth Warren vinner skulle det däremot kunna ställa till stor oreda, eftersom vissa av hennes förslag kan betraktas som att de ligger nära extremvänstern. Ett sådant scenario är dock osannolikt. En lågkonjunktur är inte heller särskilt trolig, men går definitivt inte att utesluta", fortsätter de.

Sammantaget förväntar sig förvaltarduon ett volatilt år, men med hyggliga förutsättningar för en avkastning i linje med fondens avkastningskrav (fonden har som mål att över tid uppnå en genomsnittlig årlig nettoavkastning på minst 12 procent).

Rhenman Healthcare Equity L/S hade vid utgången av november 714 miljoner euro i förvaltat kapital och en valutaexponering med klar tyngdpunkt mot USA och dollarn.

image

Källa: Rhenman & Partners AM

Antal innehav uppgick till 112 och de fem största var Vertex Pharmaceuticals, Esperion Therapeutics, Roche, Horizon Therapeutics samt Novocure.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: -0,2 % i okt, kortpositioner tyngde

2019-11-11 11:14:51


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S noterade ett blygsamt tapp om 0,2 procent i oktober, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, vilket betyder att andelsvärdet har ökat med 23,9 procent hittills under 2019. Världsindex steg samtidigt med 0,5 procent i oktober.

"Banker och industriföretag bidrog mest positivt medan innehaven i dagligvaror och informationstjänster utvecklades negativt. Fondens långa positioner gav ett positivt bidrag med 0,4 procent, medan kortpositionerna belastade fonden med 0,6 procent", meddelar fondförvaltaren Staffan Knafve.

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Volkswagen briljerar

Månadens bästa bidragsgivare var Volkswagen, vars aktie steg kraftig tack vare ett positivt nyhetsflöde kring bolaget.

"Det var framförallt två diskussionsområden som fick kursen att ta fart: spekulationer kring dotterbolagens värderingar samt den hastiga upptrappningen av elbilstillverkning. Rykten cirkulerade kring Volkswagens mål att dubbla sitt marknadsvärde till 2030 genom omstruktureringar av sina många dotterbolag. Medier och investerare fick med detta anledning att reflektera över de framtida värden som koncernen har i olika varumärken", skriver Staffan Knafve.

Det uppmärksammades även att Volkswagen planerar att öka produktionen av elbilar till omkring 1 miljon fordon vid slutet av nästa år, genom att bland annat färdigställa två nya kinesiska fabriker, vilket kan jämföras med Tesla som fortfarande försöker nå sitt om att tillverka en halv miljon bilar om året.

Utöver Volkswagen nämns även svenska Sandvik som ett starkt innehav under månaden. Sandviks rapport togs emot väl av såväl investerare och analytiker och aktien fick flera höjda riktkurser.

"Resultaten sågs som en lättnad och var bättre än vad många hade fruktat. Viktigast var att Sandvik har lyckats hålla uppe sina marginaler trots svagare efterfrågan", noterar förvaltaren.

Kortpositionen i Tesla gick å andra sidan tungt under månaden då bolagets kvartalsrapport översteg även de mest optimistiska prognoserna.

Företag beredda på sämre tider

När rapportsäsongen för det tredje kvartalet tog fart kunde Staffan Knafve konstatera att företagens intjäningsförmåga återigen visat sig mer uthållig än befarat, och att utfallet sammantaget var bättre än förväntat.

"Vad de rapporter som hittills inkommit visar är, enligt vår mening, att företag inom de flesta sektorer har en stor beredskap för en sämre efterfrågesituation. Sett till resultat och kassaflöde tyder detta på att företagens ledningar och styrelser prioriterar lönsamhet och stabilitet framför tillväxt. I sig är detta dock ett problem på sikt, eftersom nödvändiga investeringar skjuts på framtiden", skriver förvaltaren.

Vad gäller fondens positionering meddelar Staffan Knafve att fonden har minskat sin exponering i en begränsad utsträckning, samtidigt bibehålls en relativt hög nivå och innehavsstrukturen fortsätter ha en tonvikt på värdebolag. De fem största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Chevron, Roche, Medtronic, BNP Paribas samt Nestlé.

Totalt hade fonden 38 stycken innehav vid utgången av oktober, att jämföra med 41 månaden innan. Fonden ökade också sin valutaexponering mot euro till 79 procent, mot 48 procent i september.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +6,5% i okt, bioteknik tillbaka i blickfånget

2019-11-08 11:01:26


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt): Efter två månader i rad med negativ avkastning återhämtade aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S en del av tappet och steg 6,5 procent i oktober sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, samt med 6,7 procent vad gäller RC1 SEK, som är andelsklassen i svenska kronor. Utvecklingen innebär därmed uppgångar om 18,1 respektive 24,6 procent hittills i år.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

"Den svaga utvecklingen under september togs igen under oktober till följd av en mycket stark rapportperiod för hälso- och sjukvårdssektorn i kombination med tydligt positivt marknadssentiment. Bioteknik syns nu vara tillbaka i blickfånget bland de bredare aktiefonderna, de så kallade generalisterna", skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.

RA och Vertex månadens bästa bidragsgivare

Månadens bästa bidragsgivare var amerikanska bioteknikbolagen RA Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals. Vad gäller den förstnämnda så lade UCB ett bud på bolaget till ett värde av 2,1 miljarder dollar, vilket innebar en premie på 97 procent.

Vertex, marknadsledare inom behandling av cystisk fibros (CF) som är en ärftlig och sällsynt sjukdom som påverkar kroppens slemhinnor, fick under månaden godkänt för sin trippelkombination Trikafta för en bredare patientgrupp inom CF tidigare än väntat. Godkännandet innebär bättre tillväxtutsikter för nästa år, vilket resulterade i en stark utveckling för aktien under perioden, noterar förvaltarna.

Ett innehav som inte utvecklades lika positivt under månaden var Macrogenics. Bolagets SOPHIA-studie, som är basen för den registreringsansökan som bolaget ska lämna in till FDA senare i år, har visat en förbättrad progressionsfri överlevnad, vilket är det primära effektmåttet som ligger till grund för ansökan om godkännande.

"De interimsdata för total överlevnad som presenterades under perioden visade dock ingen förbättring jämfört med standardbehandlingen. Det tolkades negativt eftersom det nu är svårare att bedöma produktens kommersiella potential. Därför utvecklades aktiekursen svagt under oktober", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Inväntar Obamacare-besked

I en framåtblick påpekar förvaltarna att de går i väntans tider, framförallt vad gäller den juridiska processen om att få Obamacare förklarad oförenlig med den amerikanska konstitutionen.

"Vi väntar också på hur riksrättsprocessen mot president Donald Trump förändrar den politiska kartan, till exempel vad gäller en möjlig prisreform för läkemedel redan i år, eller hur sannolikheterna för olika utfall i det amerikanska valet nästa höst kan påverkas. Vi får acceptera att även om värderingarna är attraktiva kan det ändå bli fortsatt volatilt", skriver förvaltarna.

Rhenman Healthcare Equity L/S innehöll vid månadsskiftet 112 positioner. Sett till valuta är amerikanska dollar dominerande med 80 procent, före schweizerfranc och euro som bägge svarar för 5 procent. De fem största innehaven vid september månads utgång var Vertex Pharmaceuticals, Horizon Therapeutics, Roche Holding, Novocure samt Esperion Pharmaceuticals.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman & Partners: Volkswagen framtidens elbilstillverkare - förvaltare

2019-10-17 17:11:37


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Volkswagen kommer med all sannolikhet att bli marknadsledande när marknaden för rena elfordon anländer.

Det sade Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman & Partners globala aktiehedgefond Rhenman Global Opportunities L/S, på ett seminarium på torsdagen.

Staffan Knafve menar att Volkswagen lyckats jobba sig vidare efter den så kallade dieselskandalen med ett starkt produktutbud, en effektiv produktion och starka kassaflöden, detta trots att bolaget betalar det skadestånd som dieselskandalen medförde, en summa som han uppskattar till 30 miljarder dollar.

Gällande elbilar beskriver förvaltaren en viss tveksamhet för den framtida marknaden, med förklaringen att den för tillfället är helt subventionsdriven och har diverse infrastrukturella problem.

"Men säg att detta ändå blir en marknad, om man kommer ner till en kostnad som matchar fossila fordon utan subventioner, vem tror ni kommer att vinna den marknaden? Det kommer Volkswagen. Varför det? De är duktiga på att producera bilar. De har lovat att komma med ett visst antal bilmodeller på den amerikanska marknaden och de kommer att producera ungefär en halv miljon elbilar nästa år", resonerar Staffan Knafve.

För att sätta produktionssiffran i perspektiv beskriver förvaltaren att Tesla, som blivit något av ansiktet utåt för elbilar, knappt kommer nå upp till 400.000 elbilar i år.

Inom fem år menar han att Volkswagen kommer att producera 3 miljoner elbilar, något han ser som fullt rimligt då bolaget har de finansiella möjligheterna och utvecklingsresurserna som krävs. Volkswagen är det tredje största aktieinnehavet i portföljen, enligt fondens senaste månadsrapport för september.

image

Rhenman Global Opportunities L/S har störst exponering mot finans följt av it och hälsovård. (Bild: Fonder Direkt)

Staffan Knafve, vars globalfond för tillfället uppges ha en relativt stor andel banker försvarade exponeringen med att de är bra investeringar "så länge man är noga med vad man köper".

Förvaltaren förklarar även att amerikanska bolag har haft en mycket bättre vinsttillväxt de senaste åren än vad europeiska bolag har haft, vilket han menar kan vara naturligt då ett land med ett system är mer effektivt än Europa som består av en mängd länder.

"Men om vi även kollar på näringslivet så äger USA internet, man är dominerande inom hälso- och sjukvård, även om vi har en del fina bolag i resten av världen också. Summa summarum så innebär det att de amerikanska bolagen har haft en mycket bättre vinsttillväxt tack vare att de har så pass många tillväxtbolag", sade förvaltaren i en kommentar rörande vad som har präglat marknaden den senaste tiden.

Han poängterar även att värderingarna ska avspegla bolagets tillväxt, vilket innebär att bolag som växer snabbare ska ha en högre värdering.

Staffan Knafve lyfter vidare hur en större del kapital går in i passiva produkter, som i sin tur till stor del går till amerikanska bolag.

"Med passiva produkter menar man indexfonder. Och i dag, om exempelvis en stor pensionsstiftelse i Europa ska stoppa in 1 krona i globala aktier så kommer, beroende på vilket index man väljer, mellan 56-60 procent av det att gå till USA. Och det kan man väl tycka är lite fel. Sen förstärks ju detta ytterligare eftersom att alla smarta människor hänger på trenden, de placerar sig helt enkelt där de tror att de stora indexflödena kommer att ta vägen", konstaterar förvaltaren.

Fonder har 39 procent av kapitalet investerat i Nordamerika medan Västeuropa står för 49 procent, redogör Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: +3,2% i sep, ökad beredskap i näringslivet för sämre tider

2019-10-09 10:59:06


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S steg med 3,2 procent i september, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, vilket betyder att andelsvärdet har ökat med 24,2 procent hittills under 2019. Världsindex steg samtidigt med 2,7 procent i september.

Fondförvaltaren Staffan Knafve konstaterar i en månadsrapport att läget på börserna är osäkert:

"Kapitalmarknaderna fortsätter alltså att svänga mellan hopp och förtvivlan när det gäller världskonjunkturen. Börsuppgångarna i september kan möjligen ses som att investerarna tror att försvagningen i ekonomin inte kommer att bli vare sig djup eller långvarig. /.../ Detta är dock en ömtålig situation, vilket visade sig dagarna direkt efter månadsskiftet september-oktober. Ett antal svaga industrisiffror från såväl USA som Europa ledde då till kraftiga fall på världens börser."

image

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Japanska Square Enix fortsätter briljera

Bäst portföljbidrag under månaden (liksom i augusti) fick fonden från den japanska spelutvecklaren Square Enix, vars aktie tidigt i september uppges ha fått stöd av mobilspelsläppet Dragon Quest Walk, som snabbt intog förstaplatsen över nedladdningar i App Store i Japan. Enligt Staffan Knafve fortsatte spelet därefter att vara en av de mest inkomstbringande nedladdningarna i App Store under månaden.

"Spelet är en av de första riktiga konkurrenterna till braksuccén Pokémon Go (2016) i och med att det involverar spelarna på samma sätt. Spelarna går omkring i verkligheten och träffar på spelelement utifrån skärmens platsdata", förklarar förvaltaren, som dock bedömer att spelet inte lär lanseras utanför Japan på grund av Dragon Quest-seriens lägre igenkänningsgrad utomlands.

Även IBM gav ett betydande bidrag till fondutvecklingen i september, enligt förvaltaren. Han slår fast att bolaget under de senaste decennierna har transformerats från stordatortillverkare till teknikkonsult, och nu satsar ordentligt på en rad framtidsorienterade teknologier.

"Det mest uppmärksammade projektet har blivit kampen om molntjänstmarknaden med Amazon, Microsoft och Google. Cloud Computing har kommit att bli en stor förändringskraft inom teknologi, och för IBM har det vuxit i betydelse och står nu för en fjärdedel av bolagets intäkter. Både företagsledningen och investerarna hoppas nu att IBM:s nyligen slutförda förvärv av Red Hat ska få denna positiva utveckling att fortsätta", skriver Staffan Knafve.

Softbank och Walt Disney tyngde

I den negativa vågskålen återfanns japanska Softbank, som tappade på börsen till följd av olika slags bakslag hos innehav i bolagets Vision Fund. Förvaltaren nämner här bland annat We Works noteringsflopp och vd-avgång samt Ubers fortsatta kräftgång på börsen mot bakgrund av större förluster än väntat och sämre tillväxtutsikter. Staffan Knafve konstaterar att de negativa nyheterna resulterade i att Softbank-aktien föll tillbaka till samma nivåer som i februari, och att den tidigare kraftiga kursuppgången för 2019 därmed är utraderad.

Även Walt Disney bidrog negativt till portföljutvecklingen, då underhållningsjätten retirerade på börsen. Som skäl till nedgången pekar Staffan Knafve på att Apple under månaden presenterade sin nya streamingtjänst TV+, som ska lanseras i november och vars pris ligger under konkurrerande tjänster. Disney fick under våren och sommaren mycket uppmärksamhet (och belöning på aktiemarknaden) för dess TV-satsning Disney+, som kommer att kosta beskedliga 6,99 dollar per månad, ett pris som Apples TV+ med sina 4,99 dollar slår med 2 dollar. Efter denna nyhet från Apple sänkte flera analyshus sina riktkurser för Disney, enligt förvaltaren.

"Dessutom hamnade Disneys vd Bob Iger i blåsväder efter publiceringen av hans memoarer, där det framgick att George Lucas känt sig förrådd och missnöjd över riktningen bolaget har tagit med Star Wars, efter att Disney köpte Lucasfilm 2012. Det har gjort tusentals fans upprörda och vidare spätt på investerares tvekan kring bolagets hantering av franchisen och dess potential", skriver förvaltaren.

Tror inte på en kommande recession

I takt med att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet på allvar börjar släppas bedömer Staffan Knafve att mycket fokus kommer att ligga på hur företagen kommunicerar kring utsikterna gällande efterfrågesituationen. Börsens fokus kommer dock parallellt med rapportsäsongen även att ligga på pågående handelskonflikter, enligt förvaltaren, som noterar att dessa konflikter i allt högre grad börjar påverka företagen och inte minst i det exportberoende Europa. Han slår vidare fast att "eventuella framsteg eller motgångar kommer att få stora genomslag i riskvilligheten".

Fondteamet på globalfonden ser överlag aktiemarknadens värderingar som rimliga, och förvaltaren påpekar att de uppgångar som skett i år i stort sett endast har kompenserat för nedgångarna under den senare halvan av förra året.

"Det går att argumentera för att den konjunkturförsvagning som nu sannolikt kommer, successivt har diskonterats i marknaderna de senaste tolv månaderna", skriver Staffan Knafve.

Vad gäller just konjunkturen meddelar förvaltaren att Rhenman & Partners förvisso noterar en inbromsning, men inte nödvändigtvis tror att försvagningen kommer att leda till en recession. Dessutom gör förvaltningsteamet bedömningen att investerares farhågor om sjunkande vinster i viss mån är överdrivna; detta då tidigare kriser (finanskrisen, eurokrisen, men även de nu aktuella handelskonflikterna) uppges ha lett till en successivt höjd beredskap i näringslivet för att tackla sämre tider.

Vad gäller fondens positionering meddelar Staffan Knafve att exponeringen bibehålls relativt hög av ovanstående anledningar, samt att tonvikten bland investeringarna ligger på värdebolag. De fem största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Asahi Group, Chevron, Volkswagen, Anheuser-Busch Inbev samt IBM.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -5,5% i sep, amerikansk riksrättsprocess slår mot sentiment

2019-10-08 08:51:44


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 5,5 procent i september sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, samt med 6,3 procent vad gäller RC1 SEK, som är andelsklassen i svenska kronor. Utvecklingen innebär därmed uppgångar om 10,9 respektive 16,7 procent hittills i år.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 19 augusti 2019. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fonden uppges i en månadsrapport ha påverkats negativt av att Demokraterna i USA under månaden aviserade en riksrättsprocess mot president Donald Trump, mot bakgrund av dennes påstådda påtryckningar på Ukrainas president för att komma åt Demokraternas presidentkandidat Joe Biden.

"Den ökade politiska osäkerheten i USA skapade ett negativt sentiment i hälso- och sjukvårdssektorn under september. Svagare makrodata adderade till denna minskade riskvilja. Detta drabbade framförallt våra små och medelstora bolag, både inom bioteknik och medicinsk teknik", skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.

Förvaltarna utvecklar resonemanget med att den uppkomna situationen kan komma att slå även mot Joe Biden, och att Demokraternas konkurrerande presidentkandidat Elizabeth Warren har ryckt fram i opinionsundersökningarna. Den senare upplevs som näringslivsfientlig enligt förvaltarna, som bedömer att hennes framgångar bidrog till månadens svaga utveckling inom fondens investeringssfär.

Lågt värderade läkemedelsbolag gav stöd

Den del av sektorn som stod emot bäst var läkemedelsbolag, och särskilt de med relativt låga värderingar, lägger förvaltarna till. I sammanhanget lyfts schweiziska Roche fram, som är ett av fondens största innehav och som blev den aktie med bäst portföljpåverkan i september. Aktien såg ett uppsving i samband med att bolaget presenterade resultat för det immunonkologiska läkemedlet Tecentriq på cancerkonferensen ESMO; resultat som enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark var mycket lovande.

Ett annat innehav som levererade på börsen i september var det amerikanska bioteknikbolaget Seattle Genetics, inriktat på antikroppsbaserade cancerterapier. Även i detta fall stod ESMO-konferensen i centrum.

"Bolaget presenterade under ESMO mycket positiva fas 1-data för enfortumab vedotin (EV-103) inom urinblåscancer. Svarsfrekvensen överstiger tydligt det som existerande behandlingar uppnår, vilket kan innebära en större marknadspotential än vad man tidigare har räknat med för produkten. Aktien steg kraftigt till följd av den positiva nyheten", skriver förvaltarduon.

Novocure fondens bästa bidragsgivare i år trots ras

Sämst portföljbidrag i september kom från Novocure och G1 Therapeutics. Det förstnämnda bolaget har utvecklat en teknologi för cancerbehandling som bygger på att elektriska fält stör celldelningen och hämmar tumörtillväxt, enligt rapporten. Förvaltarna pekar på att investerare börjar få upp ögonen för bolagets potential att bredda teknologins användningsområden, då flera studier pågår inom andra cancerindikationer utöver de tre som bolaget i dagsläget har fått godkända för behandling. Novocure har stigit kraftigt på börsen i år (128 procent per den 30 september), och uppges trots månadens nedgång (drygt 18 procent) vara fondens bästa bidragsgivare hittills under 2019.

Bioteknikbolaget G1 Therapeutics tappade enligt förvaltarna ordentligt till följd av vinsthemtagningar i slutet av månaden, efter en mycket stark kursutveckling i augusti samt under de första veckorna i september. Det bland bolagets utvecklingsprojekt som har kommit längst heter trilaciclib och ämnar adressera biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer, framgår av rapporten. Förvaltarna meddelar att det i kliniska studier har bevisats att trilaciclib bevarar benmärgens funktion, vilket potentiellt kan leda till förbättrad effekt av cellgiftsbehandling samt till ökad överlevnad.

Dämpat riskhumör inte ändrat sektorns spelregler

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att konjunkturosäkerhet, turerna kring det kommande amerikanska presidentvalet och riksrättsprocessen har dämpat riskhumöret, något som särskilt har påverkat fondens mindre och medelstora bolag. Samtidigt uppges aktier i sektorns servicebolag såsom sjukförsäkringsbolag inte längre ha samma stabila och defensiva karaktär, mot bakgrund av att dessa riskerar att få förändrade affärsförutsättningar efter nästa års val i USA. I sammanhanget nämns att Elizabeth Warren under året har gett sitt stöd till Vermont-senatorn Bernie Sanders förslag om "single payer", vilket innebär allmän sjukförsäkring för samtliga medborgare.

Händelseutvecklingen på sistone till trots bedömer förvaltarteamet att framtidsutsikterna vad gäller sektorns spelregler inte har ändrats.

"Oron kan hålla i sig ytterligare en tid. Risken för stora amerikanska sjukvårds- och läkemedelsreformer som på allvar försämrar lönsamheten för våra bolag har dock knappast ökat av den sista tidens händelseutveckling. Snarare har den fungerat som en påminnelse om att valet 2020 blir passionerat, fullt av utspel och inte minst svårt att prognostisera. /.../ Sektorns lönsamhet och goda framtidsförutsättningar bör kunna bestå", skriver de.

Rhenman Healthcare Equity L/S innehöll vid månadsskiftet 116 positioner. Sett till valuta är amerikanska dollar dominerande med 77 procent, före euro och schweizerfranc som bägge svarar för 7 procent. De fem största innehaven vid september månads utgång var Roche Holding, Vertex Pharmaceuticals, Horizon Therapeutics, Novocure samt Alexion Pharmaceuticals.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Placera: bästa hedgefonderna senaste kvartalet

2019-10-07 16:30:53


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Spridningen mellan hedgefonderna som är vinnare och förlorare sett till avkastning de senaste tre månaderna är stor.

Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera.

Placera har undersökt Avanzas fondutbud av hedgefonder för att se avkastningen det senaste kvartalet och noterar att av de 15 bästa hedgefonderna så har den med sämst avkastning slagit både Stockholmsbörsen och globalt aktieindex.

"Trots mycket oro har finansmarknaderna stigit under årets tredje kvartal. Stockholmsbörsen har lyckats stiga med knappt två procent, vilket gör att den klår globalt aktieindex, mätt i svenska kronor på marginalen under perioden. Samtidigt har det nordiska hedgefondsindexet Nordic Hedge Index rört sig i sidled under kvartalet, men en marginell uppgång på 0,2 procent", skriver han.

Bland vinnarna återfinns flera olika investeringsstrategier och risknivåer, den gemensamma nämnaren menar Pär Ståhl är att många av hedgefonderna verkar på globala finansmarknaderna och inte på Stockholmsbörsen, vilket gör att deras avkastning tills stor del gynnas av den starka dollarrörelsen.

"Kvartalet har inte varit till den svenska kronans fördel. Den amerikanska dollar har stärkts från 9:36 kronor till 9:83 kronor en nätt uppgång på dryga 6 procent. Det har gjort att utländska dollartillgångar stigit i värde för en svensk fondsparare", resonerar Pär Ståhl.

De 15 bästa hedgefonderna senaste kvartalet:

Fonder 3 mån. %I år %1 år %
Amundi Fds Volatil Wld A USD C8,24,515,7
Peak Global Macro (A) SEK7,61,9-4,4
Lynx Dynamic7,423,719,1
LO Funds Alt Risk Premia USD PA7,417,611,1
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC5,8--
Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD5,617,514,0
European Alliance RPM Evolving CTA ER4,810,44,6
Elementa4,56,37,4
SEB Diversified C SEK - Lux4,521,012,3
Pacific Precious A4,514,417,6
Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU4,411,39,4
PriorNilsson Idea3,514,49,4
Rhenman Global Opportunities L/S RC1 SEK2,824,20,7
DNB Fund TMT Abs Return retail A (SEK)2,8-2,02,0
Länsförsäkringar Multistrategi2,67,91,5
Index
Hedge Nordic 0,23,7
SIX Return Index 1,77,2
MSCI All Countries World Index1,69,8

(Källa: Avanza och Morningstar den 30 september 2019)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: "Goda förutsättningar inför en lågkonjunktur"

2019-09-17 15:53:10


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S föll tillbaka med 4,1 procent i augusti, sett till sin huvudandelsklass IC1 (EUR). Fondens svenska andelsklass RC1 (SEK) backade med 3,1 procent, samtidigt som det breda hälsovårdsindexet MSCI HC avancerade med 1,2 procent i euro.

Det framkommer av en månadsrapport från förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Hittills i år ligger avkastningen för fonden (RC1 SEK) på 24,5 procent.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 19 augusti 2019. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Månadens bästa avkastningsbidrag kom från amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics och bioteknikbolaget G1 Therapeutics.

"I samband med en mycket god delårsrapport som överträffade förväntningarna bekräftade bolaget möjligheten för Teprotumumab att bli godkänd redan i början av nästa år. Detta gjorde att aktien hade en stark utveckling under månaden", skriver förvaltarna om Horizon Therapeutics

G1 Therapeutics starka kursutveckling under augusti hänför förvaltarduon till att bolagets produkt Trilaciclib beviljades genombrottsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Sämre gick det för Nektar Therapeutics, som tyngde fondens utveckling mest under månaden. Bolaget meddelade att de har haft problem med tillverkningsprocessen för en av läkemedelskandidaterna, vilket påverkat tumörresponsen i de olika studierna.

Även medicinteknikbolaget Abiomed nämns som en av månadens sämsta bidragsgivare, efter att bolaget kommit med en rapport som visade en sämre försäljning än väntat.

Goda förutsättningar för en lågkonjunktur

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark noterar att negativa uttolkare succesivt fått allt mer plats under det senaste året, trots att företag visat på goda resultat. Enligt förvaltarna visar detta att investerare blir alltmer övertygade om att världsekonomin inte bara ska bromsa in utan gå in i en regelrätt recession.

Om vi står inför ett sämre konjunkturläge påpekar förvaltarna att forsknings- och utvecklingsbolag, som är beroende av fortsatta nyemissioner, kommer få det tufft medan de större bolagen med starka kassaflöden relativt sett blir mer attraktiva, jämfört såväl med forsknings- och utvecklingsbolag som med konjunkturkänsliga bolag.

"I ett scenario med sämre konjunktur blir det därför särskilt viktigt att huvudsakligen investera i bolag som uppfattas ha en stark finansiell ställning och vars efterfrågan inte påverkas påtagligt av lägre ekonomisk tillväxt. Fonden har trots sina innehav i mindre utvecklingsbolag en stor övervikt i stora och medelstora företag, och bör ha goda förutsättningar att utvecklas väl även i en eventuell lågkonjunktur", avslutar förvaltarna.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: Tror inte på en kommande recession

2019-09-17 11:20:20


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En kraftigt dämpad riskaptit präglade större delen av augusti till följd av politik, centralbanker och fallande räntor.

Det framkommer av en månadsuppdatering från Staffan Knafve, fondförvaltare för aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Fonden backade med 1,8 procent i augusti, sett till huvudklassen RC1 (SEK), tyngt av energibolag och banker. Fondens långa positioner belastade främst utvecklingen, medan de korta positionerna gav ett positivt bidrag med 0,2 procent. Företag inom kommunikationstjänster och dagligvaror bidrog mest positivt.

Starka rapporter lyfte Square Enix och Asahi Group

Sett till enskilda innehav stod japanska spelutvecklaren Square Enix för det bästa bidraget under månaden. I bolagets rapport syntes en tilltagande försäljning och vinst över förväntan, mycket tack vare en ny expansion till onlinespelet Final Fantasy XIV, beskriver förvaltaren.

Även japanska bryggerikoncernen Asahi Group var en stark bidragsgivare, efter att fallit i juli efter nyheten om att bolaget planerar att köpa AB Inbevs australiska verksamhet.

"Det var bland annat Asahi Groups kvartalsrapport som fick kursen att komma tillbaka i augusti, eftersom vinsten där var bättre än väntat. Framförallt stack den europeiska marknaden ut som en positiv överraskning. Den inhemska försäljningen hölls tillbaka av dåligt väder men motverkades med effektiva kostnadsbesparingar", skriver Staffan Knafve.

En svagare utveckling för energisektorn som helhet i augusti fick oljeservicebolaget Halliburton på fall. Den fördjupade handelskonflikten mellan USA och Kina låg som en våt filt över sektorn, men även mer negativa data kring amerikansk utvinning av skiffergas nämns av fondförvaltaren som ogynnsamt.

Japanska Softbank Groups lansering av Vision Fund 2 togs inte emot väl av investerare och aktien tyngde fondens utveckling.

"Fallande vinst-farhågor överdrivna"

Den senaste tiden har präglats av en oro att konjunkturen ska mattas av, men under samma tid har företagen visat på goda resultat, menar förvaltaren.

"Vi har stor respekt för de utmaningar som finns, såväl politiskt som konjunkturmässigt, men delar inte den svarta bild som tecknas av många bedömare. Dels är vår uppfattning att konjunkturen förvisso bromsar in, men att det inte nödvändigtvis leder till recession, dels tror vi att investerarnas farhågor vad gäller fallande vinster i viss utsträckning är överdrivna", skriver Staffan Knafve.

Fonden bibehåller därmed en relativt hög exponering mot konjunkturberoendebolag och en innehavsstruktur med tonvikt på värdebolag, avlutar förvaltaren.

image

Största aktieinnehav samt exponering för Rhenman Global Opportunities L/S per den 31 augusti. (Källa: Rhenman & Partners AM

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: +1,4% i juli, Inbev och IBM steg efter starka rapporter

2019-08-12 12:35:06


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S ökade med 1,4 procent i juli (huvudandelsklass RC1 SEK), då innehav inom kommunikationstjänster och dagligvaror bidrog mest positivt samtidigt som hälso- & sjukvård och banker var i princip oförändrade.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve. Fondens långa innehav bidrog med 1,5 procent, medan kortinnehaven gav ett negativt bidrag om 0,1 procent. Hittills i år har Rhenman Global Opportunities L/S stigit med 22,5 procent.

Fonden fick sitt bästa portföljbidrag i juli från det belgiska bryggerikonglomeratet Anheuser-Busch Inbev, efter att bolagets kvartalsrapport tagits emot väl av marknaden. Rapporten slog förväntningarna på samtliga punkter, enligt Staffan Knafve, som nämner den starkaste organiska tillväxten på fem år som en viktig parameter. Inbev växte också sina vinster i Centralamerika och Asien mer än väntat, samtidigt som företaget påvisade en högre takt vad gäller att minska sin skuldsättning, meddelar förvaltaren.

Det amerikanska it-bolaget IBM var en annan klar bidragsgivare, också till stor del beroende på en kvartalsrapport som slog förväntningarna.

"Viktigast var att IBM kunde visa god tillväxt hos sina nyare verksamhetsområden som artificiell intelligens och cloud computing som båda var starkare än under förra kvartalet. Sommarens rapport var dessutom extra betydelsefull eftersom den är den sista rapporten som visade IBM:s utvecklingsriktning innan integreringen av Red Hat, ett bolag som IBM förvärvade till en kraftig premium för att på allvar kunna konkurrera med Amazon och Microsoft på molntjänstmarknaden", skriver Staffan Knafve.

Innehavet i det svenska verkstadsbolaget Sandvik gav sämst avkastningsbidrag i juli, då aktien föll efter att bolaget rapporterat en operationell vinst som kom in sämre än de lägsta estimaten, enligt förvaltaren. För att hantera lönsamhetsutvecklingen kommer Sandvik att vidta effektiviseringsåtgärder, inklusive en personalminskning med 2.000 tjänster.

Även kortpositionen i Tesla tyngde avkastningen.

"Aktien hade ännu en volatil månad där aktiekursen först steg kraftig när bolaget inför sin kvartalsrapport berättade att de levererat fler fordon än väntat under perioden. Men på

rapportdagen tappade elbilstillverkaren istället nära 13 procent då nyheten kom att Tesla trots detta hade värre än väntade förluster och att bolaget står inför ännu en oroväckande ledningsförändring", skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren konstaterar att aktiemarknader globalt sett har präglats av en stigande oro de senaste tolv månaderna, och att tolkningsföreträdet för tillfället är klart negativt, särskilt i Europa. Det senare bör borga för att positiva överraskningar kan få ordentligt genomslag, enligt förvaltaren, som dock lägger in brasklappen att augusti och september är säsongsmässigt osäkra börsmånader.

"Vi har successivt minskat fondens exponering under våren och försommaren. Rapporterna för det andra kvartalet har dock ingett förtroende för att utvecklingen i fondens innehav överlag är god och att motståndskraften för en sämre efterfrågesituation är tillfredsställande. Vi behåller därför såväl exponering som sektorfördelning oförändrad", meddelar Staffan Knafve.

Fonden har en nettoexponering mot aktiemarknaden om 80 procent och en bruttoexponering om 99 procent, varav 91 procent utgörs av långa innehav och 8 procent av korta positioner.

De största innehaven vid juli månads utgång var Chevron, Volkswagen, Anheuser-Busch Inbev, Asahi Group och IBM.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +3,1% i juli, tagit ned nettoexponering

2019-08-07 16:40:31


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,1 procent i juli, sett till sin huvudandelsklass IC1 (EUR), samtidigt som det breda hälsovårdsindexet MSCI HC avancerade med 0,9 procent i euro. Fondens svenska andelsklass RC1 (SEK) ökade med 4,1 procent.

Det framgår av en månadsuppdatering från förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, där fondens avkastning hittills i år anges till 22,4 procent för IC1 (EUR) och 28,5 procent för RC1 (SEK).

Förvaltarna har sänkt fondens nettoexponering mot aktiemarknaden i juli, då de förväntar sig en försämrad global konjunktur och högre volatilitet i takt med att marknaden ska anpassa sig till förändrade förutsättningar. De pekar på att geopolitiska kriser såsom brexit och demokratiunderskott i exempelvis Ryssland och Kina ser ut att bli alltmer invecklade och svårlösta, samtidigt som dess påverkan på världsekonomin blir allt större.

"Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider

bättre än många andra, vilket skulle kunna gynna fonden relativt sett. Vår ganska höga andel mindre och medelstora bolag kan dock motverka en sådan utveckling, trots dessa bolags gynnsamma värderingar, eftersom denna del av aktiemarknaden oftast är mer volatil", skriver förvaltarna.

Fondens två bästa avkastningsbidrag i juli kom från Novocure och Galapagos.

Gällande det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure meddelar förvaltarna att aktien (efter en redan stark utveckling i år) fortsatte att stiga under månaden, i kölvattnet av en stark delårsrapport samt ett positivt ersättningsbeslut från CMS för sin produkt Optune. Produkten behandlar cancer genom att elektriska fält stör tumörens celldelning, och Optune är godkänd för att behandla hjärncancerformen glioblastom, enligt uppdateringen.

"Produkten blev nyligen även godkänd för behandling av mesoteliom och förhoppningar inför kommande studieresultat från ytterligare indikationer (pankreas-, lung- och äggstockscancer), samt en högre förväntan om en bredare acceptans för bolagets teknologi, har varit viktiga drivkrafter för aktieutvecklingen under 2019", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som lägger till att Novocure är fondens bästa bidragsgivare så här långt i år.

Det belgiska bioteknikbolaget Galapagos uppges ha stigit kraftigt efter att bolagets samarbete med Gilead Sciences avseende utvecklingsprojektet filgotinib utökats under månaden. Galapagos mottog en engångsbetalning om 3,95 miljarder dollar från Gilead, som dessutom ökade sitt ägande i bolaget från 12,2 till 22,0 procent genom en riktad emission, meddelar förvaltarna.

Sämre gick det för det amerikanska läkemedelsbolaget Intra-Cellular Therapies, inriktat på det centrala nervsystemet (CNS), som åkte på två bakslag under månaden. Dels lyckades bolaget endast visa på statistiskt säkerställd effekt i en av två aktuella studier inom bipolär sjukdom, vilket enligt förvaltarna inte är ovanligt inom CNS men skapar större osäkerhet kring framtidspotentialen. I tillägg till det meddelade FDA i slutet av månaden att ett rådgivande möte ställs in.

"Eventuellt kommer också granskningstiden att behöva förlängas för Lumateperones godkännande inom schizofreni efter mottagandet av den kompletterande information som FDA hade efterfrågat. Sammantaget fick detta aktien att falla kraftigt", skriver förvaltarna.

Även Nektar Therapeutics nämns som en negativ bidragsgivare i juli.

Åtskilliga oroshärdar på makrofronten till trots, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att de i grunden är optimistiskt inställda till den sektor där fonden verkar.

"Våra bolag möter en mycket god efterfrågan i en marknad med relativt stabila förutsättningar - trots den politiska retoriken, samt gynnas av snabba forskningsmässiga och teknologiska framsteg. Attraktiva värderingar pekar på fortsatt stora möjligheter till god avkastning", skriver de.

Fondens fem största innehav vid juli månads utgång var Eli Lilly, Roche, Novocure, Novartis och Vertex Pharmaceuticals. Nettoexponeringen uppgick till 127 procent.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: Sandvik och Schneider Electric tog taktpinnen i juni

2019-07-03 17:14:28


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börshumöret förbättrades ordentligt i juni, understött av förhoppningar och sedermera bekräftelse på återstartade handelsförhandlingar mellan USA och Kina, uteblivna Mexikotullar, samt ökade förväntningar på att Federal Reserve inom kort ska sänka styrräntan.

Det konstateras i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S, som steg med 3,9 procent under månaden och därmed har ökat med 20,8 procent sedan årsskiftet. Långa positioner gav ett positivt bidrag om 4,3 procent, medan korta positioner belastade avkastningen med 0,4 procent, enligt rapporten.

"Det första halvåret 2019 har varit märkligt. Kursrörelserna var betydande, med stora upp- som nedgångar. Slutresultatet blev dock mycket gott och i USA var börsutvecklingen det första halvåret den starkaste på mer än 20 år. Samtidigt har nyhetsrapporteringen i stort varit negativ, vilket har lett till en återhållen riskvilja hos investerarna", skriver fondförvaltaren Staffan Knafve.

Fondens två bästa innehav i juni var Sandvik och Schneider Electric. Förvaltaren menar att kursuppgångarna i bägge fallen delvis kan ses som rekyler efter den svaga utvecklingen för industribolag i maj, men han pekar även på positiva kommunicerade utsikter från analytiker och väl mottagna företagsspecifika nyheter som orsaker.

I Sandviks fall lyfter Staffan Knafve fram en rapport från investmentbanken Deutsche Bank, där vd Björn Rosengren med ledning beskrivs som läroboksexemplet på hur ett industribolag ska skötas. Förvaltaren pekar på att Sandvik har blivit mer decentraliserat och strömlinjeformat sedan Björn Rosengren tog över 2015, samt att bolaget har avyttrat verksamheter där Sandvik inte var ledande.

"Det har visat sig vara synnerligen gynnsamt för Sandvik att fokusera på de verksamheter där de är ledande. I och med detta har Sandvik kunnat överträffa investerarnas förväntningar under flera år. Under juni stärktes aktiekursen ytterligare av en serie goda nyheter", skriver Staffan Knafve, som bland annat nämner att förvärvet av Newtrax, som gör trådlösa system för gruvdrift, slutfördes.

Förvaltaren benämner franska Schneider Electric som ledande inom digital transformation och automatisering inom energihantering, och framhåller att bolaget befinner sig i en marknad med allt högre efterfrågan. Positiva underliggande trender och goda verksamhetsnyheter gynnade Schneider Electric under månaden, enligt förvaltaren.

Portföljinnehavet Square Enix uppges ha varit en tydlig vinnare bland fans och entusiaster i samband med det stora gamingevenemanget E3 som hölls i Kalifornien i början av månaden. Staffan Knafve skriver att bolagets spel "Final Fantasy VII Remake" tycks bli precis vad spelarna har önskat sig och att spelet sannolikt kommer att bli ett av de bäst säljande spelen 2020.

Square Enix aktie (som steg kraftigt inför E3) föll dock tillbaka under månaden och blev ett av fondens mest negativa avkastningsbidrag. Enligt förvaltaren levererade bolaget enligt förväntan under evenemanget, men hade behövt komma med fler oförutsedda nyheter för att aktien skulle ha kunnat stiga vidare.

"Vi ser dock fortfarande positivt på företagets utveckling under kommande år, trots kortsiktig volatilitet. De underliggande trenderna i branschen, bolagets förhållandevis modesta värdering och dess långa historik av att leverera speltitlar av högsta kvalitet talar för en fortsatt uppgång", skriver Staffan Knafve.

Under den kommande perioden lär investerare skifta fokus från politik till företagens vinstutveckling, i takt med att rapportsäsongen för det andra kvartals inleds, konstaterar förvaltaren.

"Det som har präglat investerarnas onekligen skiftande humör hittills i år har varit en dragkamp mellan en rimligt god utveckling i såväl ekonomierna som företagsresultaten och en växande oro över en kommande recession", enligt Staffan Knafve, som slår fast att recessionsfarhågorna som fanns under både det sista kvartalet 2018 och årets första kvartal visade sig obefogade.

Förvaltaren meddelar att Rhenman & Partners med "viss tillförsikt" ser fram emot de kommande rapporterna, särskilt då handelskrigsoron åtminstone tillfälligt har minskat. Samtidigt noterar han att en räntesänkning i dagsläget är helt inprisad inför Federal Reserves nästa möte, vilket har betydelse.

Vad gäller fondens portföljstruktur skriver Staffan Knafve att riskexponeringen successivt har minskats och att nettoexponeringen mot aktiemarknaden nu ligger på strax under 90 procent. Denna nivå är dock fortfarande i den övre delen av det kommunicerade spannet, lägger han till. På bolagsnivå märks fortsatt en relativt stor övervikt av värdebolag i form av exempelvis banker och oljebolag, enligt rapporten.

De fem största portföljinnehaven vid juni månads utgång var Chevron, Volkswagen Pref, Asahi Group Holdings, Royal Dutch Shell och Schneider Electric.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: Portföljrevansch i juni, +10,1%

2019-07-03 12:26:26


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en mycket svag majmånad steg börserna i juni, då USA skrinlade sitt tullhot mot Mexiko, förhoppningar byggdes upp om både räntesänkningar från Federal Reserve samt om återstartade handelsförhandlingar mellan USA och Kina, varav det senare blev verklighet i samband med G20-mötet i Japan.

Så sammanfattas börsmånaden i en månadsrapport för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, uppbackade av ett vetenskapligt råd.

Fonden steg med 10,1 procent sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, medan den svenska andelsklassen RC1 SEK avancerade 9,6 procent. RC1 SEK är därmed upp 23,4 procent hittills i år.

Störst positiva avkastningsbidrag kom från de båda amerikanska bioteknikbolagen Array Biopharma och Mirati Therapeutics.

Array uppges ha presenterat mycket positiva data för kombinationsläkemedlet Braftavi/Mektovi på cancerkonferensen ASCO i början av juni. Ett par veckor senare lade läkemedelsjätten Pfizer ett bud på bolaget, motsvarande en premie om 62 procent.

Mirati Therapeutics, som utvecklar riktade cancerterapier, tilldrog sig under månaden stort intresse för sitt utvecklingsprojekt inom området KRAS, enligt förvaltarna.

"Målproteinet KRAS har historiskt ansetts vara näst intill omöjligt att använda för läkemedelsutveckling, men nu ser det ut som att både Mirati och Amgen har lyckats. Anledningen till den kraftiga kursuppgången på strax över 50 procent under juni var de mycket lovande, om än tidiga, fas 1-data som Amgen presenterade i början av månaden på ASCO", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

De innehav som påverkade fondens avkastning mest negativt i juni var de två amerikanska läkemedels- respektive bioteknikbolagen Aerie Pharmaceuticals och Macrogenics.

Vad gäller Aerie uppges aktien ha pressats på grund av investeraoro för det andra kvartalets försäljningsutveckling. Bolaget fokuserar på ögonsjukdomar och har på senare tid lanserat de två läkemedlen Rhopressa och Rocklatan, som behandlar förhöjt tryck i ögat, eller intraokulärt tryck i glaukom som är den formella beteckningen.

Macrogenics, inriktat på cancer och avancerad antikroppsteknologi, är aktuellt med en fas 3-studie för utvecklingsprojektet Margetuximab. I studien (SOPHIA, som ligger till grund för en registreringsansökan hos FDA senare i år) jämförs Margetuximab med standardbehandlingen trastuzumab, båda i kombination med cellgifter.

"För att kunna bedöma hur mycket bättre Margetuximab är jämfört med standardbehandlingen av dessa patienter behöver man helt enkelt längre uppföljning. Osäkerheten kring hur stor förbättringen är orsakade svag aktiekursutveckling under juni månad" enligt förvaltarna.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att de inte är överraskade över fondens starka utveckling i juni. Detta dels mot bakgrund av att april var "orimligt svag" på grund av överdriven rädsla för diskussionen om det amerikanska sjukvårdssystemet, men även då den oro för handelskrig som pressade marknaderna i maj uppges ha en mycket liten direkt effekt på hälso- och sjukvårdssektorn.

"Vi tror att utsikterna för sommaren är fortsatt goda,

naturligtvis med något lägre uppgångspotential för fonden efter det fina juniresultatet. Vi ser dock möjligheterna som betydligt större än hoten och inte minst är värderingarna fortfarande påtagligt attraktiva", skriver förvaltarna.

Förvaltningsteamet förväntar sig en händelserik höst och vinter när det kommer till kliniska utvecklingsprogram och inte minst inom bioteknik, samtidigt som Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att bakslag är oundvikliga. Tack vare riskspridning med över 100 noga utvalda innehav, har fonden under sina första tio år mer än väl lyckats kompensera för de motgångar som har uppstått hos vissa portföljbolag under vägen, meddelar förvaltarna.

Fondens största innehav vid juni månads utgång var Vertex Pharmaceuticals, Roche Holding, Humana, Jazz Pharmaceuticals samt Alexion Pharmaceuticals.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Equity Style Box: Registrerade ändringar

2019-07-03 09:49:25


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Aktie-Ansvar Graal         Small growth  Mid blend  
DNB Teknologi           Large growth  Large blend 
Fondita Equity Spice        Mid growth   Small growth
Norron Alpha            Mid growth   Mid blend  
Danske Invest Em & Front Mkts   Mid blend    Mid growth 
Navigera Aktie 2          Large growth  Large blend 
Rhenman Healthcare Equity L/S   Large growth  Mid growth 
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge   Small growth  Mid blend  
Jupiter Global Absolute Return   Large value   Large blend 
Acadian Global Equity       Large blend   Large growth
Schroder ISF Asian Smlr Coms    Mid growth   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" under rubriken.


	

Fonder: Hedgefondflykt hos Nordnet i juni

2019-06-28 10:10:12


STOCKHOLM (Fonder Direkt) I ljuset av mjukare centralbankspolitik storsålde Nordnets kunder i Sverige hedgefonder under juni samtidigt som det investerades friskt i aktiefonder.

Det framgår av ett pressmeddelande från nätbanken.

"De stora centralbankernas agerande bäddar för en ännu längre period med extremt låga räntor. Det ställer till det för flertalet sparprodukter, däribland vissa hedgefonder, beroende på vilken strategi de använder. I juni valde också spararna att storsälja hedgefonder - sex av de tio mest nettosålda fonderna var just hedgefonder", skriver Nordnet.

Mest köpta            Mest sålda          
Spiltan Aktiefond Investmentb  Gladiator           
Länsförsäkringar Gl Ind     Rhenman Healtcare Equity L/S 
Länsförsäkringar Tillväxtm Ind  Pacific Multi Asset      
Swedbank Robur Access Asien   Brummer Multi Strategy    
Spiltan Räntefond Sverige    Brummer Multi Strategy 2XL  
DNB Global Indeks        UBS Lux Equity China Opp   
Core Ny Teknik          Brummer & Partners Nektar   
Spiltan Globalfond Investmentb  Danske Invest Global Em Mkts 
Swedbank Robur Ny Teknik     Fidelity Nordic Fund     
SEB Sverige Indexfond      Danske Invest US Dollar    
Källa: Nordnet                         

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: "Fundamentalt starkt, svårt att inte vara optimistisk"

2019-06-14 17:16:38


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hälsovårdssektorns fundamentala förhållanden är mycket starka, och efter att ha släpat efter den bredare marknaden i år finns god potential att komma ikapp, särskilt då sektorn tenderar att prestera väl sent i den ekonomiska cykeln.

Det uttryckte Henrik Rhenman, som tillsammans med Susanna Urdmark förvaltar sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en webcast på torsdagen.

Förvaltaren konstaterade samtidigt att ett amerikanskt presidentval väntar nästa år, vilket brukar medföra en viss oro kring vilka spelregler som ska gälla i de olika hälsovårdssegmenten. Men överlag är han optimistisk kring utsikterna.

"Det sker många kliniska framsteg med nya läkemedelskandidater, och medicintekniksektorn upplever vad man skulle kunna kalla en boom", sade Henrik Rhenman.

Susanna Urdmark fyllde i:

"Det är en hög innovationsnivå i många av våra bolag, och i tillägg till det har vi sett en upprevidering vad gäller estimaten i sektorn hittills i år. Så bolagen är hälsosammare såväl finansiellt som innovationsmässigt."

Henrik Rhenman slog vidare fast att fonden hade ett dåligt 2018, men uppgav sig bedöma att den korrektionen bör vara över, med mycket fundamentala goda nyheter som kommer från portföljbolagen.

"Det är svårt att inte vara optimistisk, faktiskt", sade Henrik Rhenman.

Klicka här för att se webcasten.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: "Teslas system för självkörande bilar på allvar ifrågasatt"

2019-06-07 16:00:53


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S såg en stor del av uppgången från i april reverseras i maj. Blankningspositionerna gav ett positivt bidrag om 0,5 procent, men överskuggades av de långa innehavens negativa bidrag om 9,2 procent.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve, som trots att nedgången i maj summerades till 8,7 procent uppger sig vara nöjd med portföljbolagens fundamentala utveckling.

"Efter fondens mycket starka inledning på 2019 innebar

maj att vi fick ge tillbaka en stor del av uppgången från i april. Den operationella och finansiella utvecklingen i fondens olika innehav är dock över lag mycket tillfredsställande", skriver förvaltaren.

Sedan årsskiftet noterar fonden en uppgång på 16,2 procent.

Trubbel i elbilsfabriken

Bland fondens korta positioner lyfter Staffan Knafve fram Tesla och Amazon som två höjdpunkter i maj. Som orsaker till Teslas negativa kursutveckling nämner förvaltaren bland annat en rapport som visade på färre levererade fordon och högre kostnader än väntat, nedgraderingar från analytiker med JP Morgan i spetsen, ett läckt brev som vd:n Elon Musk skrivit till de anställda där han vädjade om att minimera kostnader, samt att Teslas system för självkörande bilar på allvar började ifrågasättas.

"Det var efter att en amerikansk säkerhetsmyndighet avslöjat att autopiloten var igång under en dödlig krasch med en Model 3 tidigare i år. Nu har fyra dödliga krascher involverat Teslas autopilot och Elon Musk håller tillbaka med säkerhetsdata kring autopiloten", skriver Staffan Knafve.

Gällande Amazon meddelar förvaltaren att aktien föll i takt med att handelskriget mellan USA och Kina eskalerade, då goda handelsrelationer länderna emellan gynnar bolaget i sin ambition att erbjuda billiga produkter. Förvaltaren pekar även på att Amazon meddelat att de kommer att stänga sin kinesiska e-handel i juli, vilket han menar markerar en "sällsynt reträtt" för bolaget.

Qualcomm vände ned ordentligt efter dom

Bland negativa bidragsgivare i maj nämner förvaltaren halvledarbolaget Qualcomm och energiservicebolaget Halliburton. Qualcomm var fondens bästa innehav i april, men vände brant ned i maj och var den sämsta portföljkomponenten under månaden. Två huvudsakliga faktorer orsakade nedgången enligt Staffan Knafve: det urartade handelskriget, då kinesiska smartphonetillverkare är stora kunder till Qualcomm, samt en dom från den kaliforniska distriktsdomaren Lucy Koh som slog ned på Qualcomms verksamhet ur ett konkurrensperspektiv.

"Detta gjorde investerarna oroliga att den väl mottagna överenskommelsen mellan Apple och Qualcomm från föregående månad, som avslutade en flerårig konflikt, inte längre skulle vara giltig. Qualcomm överklagade dock genast den kaliforniska domen och det ser ut som att den inte kommer påverka tidigare beslut", skriver förvaltaren.

"Värderingarna avspeglar försiktig syn på framtiden"

När det kommer till den nuvarande ovissa globala handelssituationen skriver Staffan Knafve att många befarar att de aktuella konflikterna ska leda till att de senaste årtiondenas globalisering (globalization) ersätts av "slowbalization" och lägre ekonomisk tillväxt.

Han menar dock att verkligenheten för tillfället inte är lika skrämmande och hänvisar till ett stabilt växande USA, ett Europa som visar tecken på återhämtning samt ett Kina där skattesänkningar och andra stimulanser börjar få effekt.

"Värderingarna på de flesta aktiemarknader och sektorer avspeglar redan en försiktig syn på framtiden. Investerarnas

exponering mot aktier är också relativt försiktig. Mot denna

bakgrund skulle det sannolikt inte behövas många positiva

tweets för att förändra riskaptiten till det bättre", skriver Staffan Knafve.

Sett till fondens portföljsammansättning meddelar förvaltaren att en relativt stor vikt av värdebolag behålls. Samtidigt hålls riskprofilen intakt, efter att fonden minskade sina exponeringar tidigare under vintern och våren.

De fem största innehaven per den 31 maj var Asahi Group Holdings, Chevron, Volkswagen Pref, Royal Dutch Shell samt Banco Santander.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: Goda framtidsutsikter, men räkna med volatilitet

2019-06-05 17:56:03


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börsklimatet dämpades rejält i maj, då nya tullåtgärder och ett upptrappat tonläge mellan USA och Kina skapade konjunkturoro. Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S tappade 0,9 procent i basvalutan euro och klarade sig därmed bättre än det breda hälsovårdsindexet MSCI HC som sjönk med 1,9 procent i euro.

Det meddelar fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering för maj 2019. Fondens svenska andelsklass RC1 tappade 1,1 procent under månaden och har stigit med 12,6 procent sedan årsskiftet.

Det försämrade marknadsläget i maj har dock inte fått förvaltarna att misströsta.

"Vi är alltmer positiva till marknadsutsikterna. Börserna har fallit som ett resultat av sämre konjunkturutsikter och oro för handelskrig. Vi ser vår sektor som hyggligt isolerad från detta, och vi ser också tecken på att de större bolagen inom hälso- och sjukvårdssektorn klarar börsoron bra", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Förvaltarduon konstaterar vidare att bioteknik tappade mark i maj, men meddelar att de är övertygade om att en god utveckling väntar de bioteknikbolag som fortsätter att visa forskningsframsteg och gör kommersiella genombrott.

Bland positiva avkastningsbidrag i maj nämns Novocure och Iovance Biotherapeutics, medan Alexion Pharmaceuticals och Ambu märks bland negativa bidragsgivare.

Medicinteknikbolaget Novocure fick under månaden ett godkännande för att behandla den aggressiva lungcancerformen mesotelion, skriver förvaltarna, som meddelar att Novocure sedan tidigare har fått godkännande för behandling av glioblastom.

"Flera studier pågår inom andra cancerindikationer och investerare börjar på allvar få upp ögonen för bolagets potential att bredda användningsområdet ytterligare", skriver förvaltarna.

Bioteknikbolaget Iovance uppges ha presenterat interimsdata för studier inom melanom och livmoderhalscancer som överraskade marknaden positivt, vilket ledde till en kraftig uppgång för aktien i maj.

För bioteknikbolaget Alexion var det förnyad oro kring konkurrens från biosimilarer och nya behandlingsmetoder samt kommande patentutgångar för huvudprodukten Soliris som fick aktien på fall, enligt förvaltarna.

Det danska medicinteknikbolaget Ambu tappade på börsen då ett vd-byte skapade oro för att bolaget kommer att behöva justera ned sina högt ställda framtidsutsikter, enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Ambu har varit pionjärer inom engångsendoskopi, något som har fått en allt större acceptans i takt med en ökad medvetenhet om steriliseringsproblematiken vid återanvändning av endoskop, skriver förvaltarna. Denna ökade acceptans har lett till att marknadsledande aktörer inom traditionella endoskop har blivit mer intresserade av engångsområdet, då de vill försvara sina marknadspositioner, förklarar förvaltarna.

Vad gäller oron för omfattande förändringar i den amerikanska hälsovårdssektorn meddelar förvaltarna att denna har dämpats betydligt sedan Joe Biden ökat avståndet till Bernie Sanders i opinionsundersökningarna inför valet av en demokratisk presidentvalskandidat.

"Vi tolkar det som att demokraterna kommer att få svårt att gå till val på en kraftig omstöpning av den amerikanska

sjukvården. Vi ser detta som en bidragande faktor till goda framtidsutsikter på såväl kort som medellång sikt", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som menar att det i kombination med låga värderingar därför finns särskilt goda förutsättningar för fonden att utvecklas positivt framöver.

De lägger dock till att volatiliteten kan förbli hög till följd av att marknaden förväntar sig en recession, men pekar samtidigt på att efterfrågan i hälsovårdssektorn har ett relativt lågt konjunkturberoende. Därför bedömer Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att sektorn bör kunna klara sig bättre på börsen än de flesta andra branscher, i det fall pessimismen tar vid ordentligt.

Fonden hade vid utgången av maj en lång exponering om 162 procent, en kort exponering om 23 procent, en bruttoexponering om 184 procent samt en nettoexponering om 139 procent. De fem största innehaven var Vertex Pharmaceutics, Roche Holding, Abiomed, Alexion Pharmaceutics samt United Health Group.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Nordnet: Handelskriget får kunderna att fly Kinafonder

2019-05-29 10:56:42


STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med att handelskonflikten mellan USA och Kina trappats upp snarare än närmat sig en lösning har Nordnets kunder sålt Kinafonder på bred front i maj.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nordnet.

Kunderna uppges för tillfället föredra bredare global- och tillväxtmarknadsfonder, före fonder som inriktar sig på enskilda länder.

"Jag tycker spararna i det här läget gör klokt i att inte helt ta bort exponeringen - både Kina och USA är trots allt enormt starka drivkrafter i den globala ekonomin - men att sprida riskerna i bredare fonder. I en globalfond får du exempelvis numera inte sällan 60 procent USA", säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Så här såg listan över de mest köpta respektive sålda fonderna bland Nordnets kunder i Sverige ut i maj.

image

Källa: Nordnet

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: Qualcomm och Disney visade vägen i april

2019-05-07 12:57:39


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerares riskvilja ökade påtagligt i april, stöttat av starka resultatrapporter, bättre ekonomisk statistik och avvaktande centralbanker. Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S drog nytta av det positiva marknadsläget och steg med 9,8 procent under månaden, sett till huvudandelsklassen RC1 (SEK). Sedan årsskiftet är uppgången 27,3 procent.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve.

Fondens it- och bankinnehav bidrog mest positivt till utvecklingen, medan positionerna i energi samt hälso- & sjukvård mer eller mindre stod still. Den positiva månadsavkastningen kom från långa positioner, som bidrog med 10 procent, samtidigt som den korta boken lämnade ett negativt bidrag om 0,2 procent.

Staffan Knafve resonerar att en anledning till den positiva börsmånaden var en förhållandevis låg deltagandegrad bland investerare under årets inledande uppgångar, i ljuset av att många minskade sin aktieexponering i samband med det svaga avslutet på 2018.

"När så verkligheten, i form av ekonomisk utveckling och företagsresultat, visade sig bättre än befarat sökte sig investerarna tillbaka till börserna i april", skriver förvaltaren.

Qualcomm går vidare från Apple-dispyt

Halvledarbolaget Qualcomm var fondens största bidragsgivare i april, då aktien rusade över 50 procent i samband med att bolaget nådde ett avslut med Apple i en tidigare infekterad patenttvist. Apple kommer att betala Qualcomm 4,5-4,7 miljarder dollar i retroaktiva licensavgifter, och dessutom har åter ett sexårigt licensavtal aktualiserats mellan de bägge parterna.

"Dessa överraskande nyheter togs emot mycket positivt av investerare som inte trodde att Qualcomm skulle vinna den utdragna rättstvisten", skriver Staffan Knafve.

Även innehavet Disney gav ett starkt avkastningsbidrag till fonden, då nyheterna kring bolaget duggade tätt under månaden. Underhållningsjätten presenterade detaljer kring streamingtjänsten Disney+, som enligt Staffan Knafve "har blivit en djupare satsning än marknaden förväntat sig". Han menar att Disney nu på allvar ser ut att kunna konkurrera med Netflix, och till Disneys fördel nämns lägre utgångspris, kortare led mellan produktion och distribution, synergier från Fox-förvärvet samt stabil utveckling av beprövade franchises som tilltalar barnfamiljer.

Vidare slog Disney-filmen Avengers: Endgame försäljningsrekord på biograferna under månaden.

"Svårt motivera Amazons värdering"

Bland fondens sämsta avkastningsbidrag i april återfanns en kort position i Amazon. Staffan Knafve konstaterar att bolagets kvartalsrapport togs väl emot av investerare, med till synes bättre lönsamhet och en positiv överraskning i form av ordentligt minskade förluster på de internationella marknaderna.

"Förhoppningen är att de skyhöga investeringarna i Indien ska minska och att Amazons internationella verksamhet ska nå samma marginaler som i Nordamerika (6,4 procent). Vi anser dock att även om detta lyckas är Amazons värdering svår att motivera när man studerar bolaget ur ett större perspektiv", meddelar förvaltaren.

Han menar att e-handel ser ut att bli en lågmarginalsaffär, och ser en risk i att Amazon är så pass beroende av sin molnverksamhet ur ett vinstperspektiv, med ökande konkurrens från Microsoft, Google och IBM.

Även bilsäkerhetsföretaget Veoneer (lång position) bidrog negativt till avkastningen, efter att ha rapporterat större förlust än väntat. Förvaltaren noterar att bolaget har vuxit sin orderbok till 19 miljarder dollar (att jämföra med börsvärdet på 1,9 miljarder dollar), men att det kan ta 2-4 år innan orders omvandlas till intäkter.

"Veoneer är således en aktie man kommer få vänta på att få betalt för, men med en framtid som erbjuder stor uppsida", skriver Staffan Knafve.

Bolagens bevisbörda ökat efter uppgångar

Den starka börsmånaden i april gör att det är på sin plats att ställa sig frågan om de högre värderingarna är motiverade, enligt förvaltaren. Vad gäller de ekonomiska utsikterna så menar han att en klar förbättring har skett jämfört med förväntningarna i höstas; fortsatt stabil tillväxt i USA, tecken på återhämtning i Europa samt stimulanser i Kina som börjat ge resultat.

"Allt som allt är vår uppfattning att dagens värderingar för de flesta sektorer och regioner är väl underbyggda även om

det sannolikt krävs ytterligare positiva överraskningar för att

motivera ännu högre värderingar", skriver Staffan Knafve.

Han konstaterar att 2019 har börjat mycket starkt för fonden, som nu har fått betalt för vissa investeringar, men som fortfarande väntar på utväxling i till exempel europeiska banker och globala oljebolag.

Rhenman Global Opportunities L/S fem största aktieinnehav var per den 30 april Volkswagen, Chevron, Banco Santander, Softbank Group samt Asahi Group Holdings.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S:"Nedgång intressant köptillfälle"

2019-05-06 11:15:40


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en stark börsmånad var hälso- och sjukvårdssektorn i princip den enda som inte hakade på uppgångarna, i kölvattnet av den amerikanska demokraten Bernie Sanders reformförslag innebärandes förbud mot privata sjukförsäkringar. Sannolikheten för att en sådan reform ska materialiseras är dock mycket låg.

Det skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som i april tappade 6,0 procent i huvudandelsklassen IC1 (EUR), eller 3,9 procent i andelsklassen RC1 (SEK). Den svenska andelsklassen noterar +13,9 procent sedan årsskiftet.

"De politiska frågetecken som dominerade nyhetsflödet i mars kom i skymundan i april. Särskilt gällde detta brexit, som efter att EU förlängt tidsfristen inte längre tilldrog sig något större intresse. Inte heller handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, som i och för sig föreföll att utvecklas i positiv riktning, hade någon större inverkan på investerarnas riskvillighet", meddelar förvaltarna.

Fondens bästa bidragsgivare till avkastningen i april var HCA Healthcare och Sangamo Therapeutics, medan Liva Nova och Neurocrine Biosciences påverkade avkastningen mest negativt.

Gott och blandat bland innehaven

Sjukhusoperatören HCA Healthcare såg sin aktiekurs återhämta sig månadens slutfas, efter att ha släppt en kvartalsrapport som överraskade positivt sett till försäljningstillväxt och marginaler. Samtidigt höjdes vinstutsikterna för resten av året, skriver förvaltarna.

Bioteknikbolaget Sangamo uppges under månadens inledning ha presenterat lovande data från sitt hemofili A-program, varpå aktien tog fart uppåt. Bolaget inriktar sig på genbaserad teknik och utvecklar olika projekt inom bland annat blodsjukdomar såsom hemofili, betatalassemi och sickelcellsjukdom.

Medicinteknikbolaget Liva Nova föll kraftigt efter att ha aviserat svagare utveckling för resten av året inom sina två affärsområden, samt då vinstutvecklingen i det brittiska bolaget påverkas negativt av valutaeffekter.

"Bolaget har två affärsområden, Cardiovascular samt Neuromodulation. Inom Neuromodulation har bolaget varit pionjärer inom utvecklingen av vagusnervstimulering (VNS) för patienter som utvecklat läkemedelsresistent epilepsi samt behandlingsresistent depression", förklarar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Neurocrine Biosciences aktie, som steg ordentligt i mars, utvecklades svagt under månaden i ljuset av oro för amerikanska sjukvårdsreformer samt en rapport som fick ett svalt mottagande på marknaden, enligt förvaltarna.

"Trots att bolaget mötte marknadens förväntningar på försäljningsutvecklingen för Ingrezza under det första kvartalet, reagerade aktiekursen negativt eftersom marknaden hade hoppats på ännu bättre resultat", meddelar portföljduon.

Neurocrine får sina största intäkter från Ingrezza, ett läkemedel som behandlar ofrivilliga skakningar, eller tardiv dyskinesi som är den formella benämningen.

Fortsatt lönsam tillväxt, men volatilitet att vänta

"Den sektorrotation som ägde rum på aktiemarknaden i april torde vara en av de kraftigare på så kort tid på flera decennier. Sektorns relativa performance mot aktiemarknaden i sin helhet, minus 5,7 procent i euro, avspeglar detta. Därtill hade fonden flera enskilda innehav som gick svagt. Den höga

exponeringen mot USA gav ytterligare motvind", skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Förvaltarna ser dock möjligheterna för en portföljåterhämtning som god de kommande månaderna, då de menar att sannolikheten för att det amerikanska sjukvårdssystemet ska stöpas om i grunden, sett till finansiering och struktur, är låg. Däremot konstateras samtidigt att de "vänstervindar som blåser i det demokratiska partiet" dämpar entusiasmen för investeringar i sektorn, med tanke på kommande valkampanjer inför presidentvalet 2020.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser nedgången för hälso- och sjukvårdssektorn i april som ett "intressant köptillfälle" för den långsiktige investeraren, och pekar på att sektorn nu är en de billigaste sett till både USA och resten av världen. Förvaltarna meddelar att sektorn visar en fortsatt stark och lönsam tillväxt, men flaggar samtidigt för att den amerikanska valrörelsen kan innebära volatilitet framöver, kombinerat med en potentiellt fortsatt sektorrotation till följd av global ekonomisk återhämtning.

Rhenman Healthcare Equity L/S fem största innehav per den 30 april var United Health, Roche, Abiomed, Cigna samt Vertex Pharmaceuticals.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: Ökad förvärvsaktivitet driver aktiekurser i sektorn

2019-04-16 15:23:52


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hälsovårdssektorns innovationshöjd och hastigheten på densamma är slående och på sin högsta nivå hittills, med ett konstant nyhetsflöde av klinisk data.

Det menar fondförvaltaren Susanna Urdmark, som förväntar sig ett betydande flöde av viktiga nyheter de kommande månaderna, i takt med att hälsovårdsbolagen presenterar sig på olika konferenser under våren.

Det sade hon i en webcast med fokus på aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som Susanna Urdmark förvaltar tillsammans med Henrik Rhenman.

Förvaltaren konstaterar att förvärvsaktiviteten i sektorn har ökat, med ett startskott i form av storaffären vid årets inledning, då läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb lade bud på bioteknikbolaget Celgene.

image

Förvärv i hälsovårdssektorn 2019. Procentsatsen inom parentes står för budpremie. (Källa: Rhenman & Partners AM/Bloomberg)

"Det fundamentala behovet av att växa sin portfölj genom externa förvärv fortsätter att finnas där. Det blev vi påminda av nyligen då Biogen meddelade marknaden att de avbryter utvecklingen av sitt antikroppläkemedel inom alzheimer", sade Susanna Urdmark.

Denna ökade förvärvsaktivitet i sektorn (med tillhörande spekulation kring möjliga uppköpskandidater) agerar enligt förvaltaren som drivkraft för aktiepriser, och är en viktig orsak till att bioteknikaktier har utvecklats så pass väl sedan årsskiftet.

image

S&P:s bioteknikindex hade den 15 april stigit 23,5 procent hittills i år. (Källa: Infront)

Ett exempel på detta är ett av fondens bättre innehav i år, Neurocrine Biosciences, som är inriktat på det centrala nervsystemet. Bolaget har gynnats av Biogens bakslag, då spekulationer uppstått kring att Biogen ska köpa upp Neurocrine för att förbättra sin portfölj och därmed kompensera för den nedlagda läkemedelskandidaten, enligt Susanna Urdmark.

Den månatligt handlade fonden Rhenman Healthcare Equity L/S hade per den 31 mars stigit 18,4 procent hittills i år, sett till svensk andelsklass.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Gladiator: Tog hem flera kategorier i Nordic Hedge Awards 2018

2019-04-12 13:36:32


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förvaltaren Max Mittereggers aktiehedgefond Gladiator, numera stängd för ny- och tilläggsinvestering, har i en sammantagen bedömning utsetts till bästa nordiska hedgefond 2018, före Shepherd Energy Portfolio och Scandinavian Credit Fund I.

Det framgår av nyhets- och dataportalen Hedge Nordics annonsering av vinnarna i Nordic Hedge Awards 2018, som lyfter fram "de bästa och mest lovande nordiska hedgefonderna, som lyckas bibehålla höga nivåer av absolut och riskjusterad avkastning över en längre tidsperiod".

Följande fonder tog hem segern i respektive kategori:

Aktiehedgefond      Gladiator               
Fond-i-hedgefond     Merrant Alpha Select USD       
Terminer/CTA       Shepherd Energy Portfolio       
Räntefond        Scandinavian Credit Fund I      
Multistrategi      Ress Life Investments         
Nykomling        SEB Eureka Fixed Income Relative Value
Avkastning 12 månader  Gladiator               
Avkastning 36 månader  Gladiator               
Avkastning 60 månader  Rhenman Healthcare Equity L/S     
Sammantaget       Gladiator               

Vinnarna i Nordic Hedge Awards utses genom en trestegsprocess som inleds med en filtrering där hänsyn tas till faktorer som absolut, relativ och riskjusterad avkastning på kort och lägre sikt.

I ett andra led betygsätter en jury bestående av branschproffs de framfiltrerade fonderna, varpå de kvantitativa och kvalitativa poängen slutligen sammanvägs till ett slutresultat, enligt Hedge Nordic.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opp L/S: Handelsfrågor största uppgångshindret

2019-04-09 15:05:39


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har varit en oregelbunden utveckling för de globala börserna under mars. Samtidigt som goda resultat överlag rapporterades under månaden, har de globala konjunktursignalerna varit lite vacklande med å ena sidan lägre räntor och å andra sidan en stigande oro för en inbromsning i ekonomin. Med det sagt inleddes året ändå med det starkaste första kvartalet på tio år.

Det skriver Staffan Knafve, fondförvaltare för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadskommentar. Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) föll med 0,4 procent i mars, medan dess jämförelseindex (3 mån Euribor) var oförändat. Under det första kvartalet steg globalfonden med 15,9 procent.

Fondens långa positioner belastade utvecklingen med 0,6 procent under månaden medan kortpositionerna presterade bättre och gav ett positivt bidrag om 0,2 procent, enligt förvaltaren. Sett till sektorer bidrog informationsteknologi och kommunikationstjänster mest positivt, medan banker och sällanköpsvaror genererade negativa bidrag till fonden.

Square Enix kan ha mer att ge i år

Den japanska spelstudion Square Enix var den största positiva bidragsgivaren under månaden. Tack vare publiceringen av spelet Kingdom Hearts 3, som nu blivit seriens snabbast säljande, uppges bolaget ha fått en bra start på året. Aktien fick dessutom en skjuts efter ett uttalande från ledningen i början av månaden, som förde med sig förhoppningar om ytterligare ett stort spelsläpp under året, enligt förvaltaren. Staffan Knafve nämner vidare att en del analysfirmor höjde sina rekommendationer för aktien i mars.

"De tror på fortsatt god tillväxt tack vare nya expansioner av hög-marginalspel med prenumerationsmodeller (så som Square Enix onlinespel Final Fantasy XIV) och en snabb återhämtning inom mobilspel. Dessutom kan bolaget komma att presentera helt nya titlar redan under 2019", skriver förvaltaren.

Även den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm utmärkte sig på plussidan under månaden. Aktien hade länge påverkats negativt av patenttvisten med Apple, som medförde att Apple vägrade betala sina licensavgifter. Under mars vann Qualcomm till investerarnas glädje en två veckors lång rättegång angående tre av deras patent, skriver Staffan Knafve. Apple blev enligt rättsutfallet skyldiga Qualcomm 31 miljoner dollar, och den 15 april väntar nästa rättegång mellan de båda bolagen.

Volkswagen pressades av BMW-vinstvarning och utredning

Innehavet i fordonstillverkaren Volkswagen påverkade avkastningen negativt i mars, dels då hela den europeiska bilsektorn tyngdes av en vinstvarning från BMW, men även av ett par bolagsspecifika orsaker, enligt förvaltaren. Under månaden stod det klart att Volkswagen planerar att producera 50 procent fler elbilar än vad som tidigare kommunicerats, vilket Staffan Knafve förklarar påverkade aktien negativt, då vinstmarginalerna för elbilarna väntas bli lägre. I tillägg till det blev det känt att bolaget återigen kommer att utredas juridiskt för den utsläppsskandal som många investerare hade hoppats låg bakom Volkswagen.

Vidare uppges fondens bankinnehav ha tappat mark i mars, då exempelvis kurstapp i BNP Paribas avspeglade ett allmänt negativt sentiment för finansaktier. Staffan Knafve meddelar att det var värst för banker med relativt större sydeuropeisk närvaro, då makroekonomisk data kom in svagt i regionen. Förvaltaren konstaterar att bankernas marginaler fortsatt kommer att pressas framöver, till följd av ECB:s beslut om att räntorna ska hållas på en låg nivå.

Framtidsutsikter ser inte så dystra ut

Vad gäller framtidsutsikter ser förvaltaren skäl för optimism. Trots försvagningen av världsekonomin tillsammans med att knäckfrågor som handelsavtalet mellan USA och Kina eller brexit inte är lösta, förväntar sig Rhenman & Partners en stärkning av aktiemarknaden.

"Vi ser även tydliga tecken på en breddad aktiemarknad där cykliska och så kallade värdeaktier ser ut att gå bättre, liksom finanssektorn", enligt rapporten.

Generellt sett har oron för Storbritanniens utträde ur EU stigit något, men i de tre brexit-scenarier som lyfts fram i av Rhenman & Partners bedöms samtliga i varierande mån vara stödjande för aktiemarknaden.

"Största hindret för en fortsatt uppgång är de globala handelsfrågorna", skriver förvaltaren avslutningsvis.

Fondens fem största innehav vid månadens utgång var Exxon Mobil, Chevron, Ericsson, Roche och Walt Disney.

image

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: Minus i mars, men Immunomedics och Neurocrine klättrade

2019-04-05 14:39:55


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mars månad bjöd på en mer oregelbunden utveckling på de globala börserna, jämfört med årets två första starka månader. Centralbanker, politik och konjunktursignaler stod i rampljuset, och överskuggade överlag goda resultatrapporter från företag.

Det meddelar sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S:s förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering.

Fonden backade 1,4 procent under månaden i huvudandelsklassen IC1 (EUR), men har alltjämt stigit 15,5 procent sett till det första kvartalet. I andelsklassen RC1 (SEK) är motsvarande siffor -2,4 procent i mars och +18,4 procent under perioden januari-mars.

Investerares förtroende för Immunomedics tillbaka

Ett av fondens starkaste innehav i mars var det amerikanska bioteknikbolaget Immunomedics, som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel inom främst cancer, men även inom autoimmuna sjukdomar.

"Bolagets mest framskridna läkemedelskandidat, Sacituzumab govitecan, har visat mycket lovande data för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ", enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Immunomedics ska tidigare i år ha blivit ombedda av FDA att lämna in kompletterande information om sin tillverkningsprocess, vilket försenade produktens godkännande och innebar ett bakslag för aktiekursen. Sedan dess har dock förtroendet från investerarna återställts, konstaterar förvaltarna.

Forskningsframsteg för uppköpskandidat

Ett annat positivt avkastningsbidrag i mars kom från Neurocrine Biosciences. Det amerikanska bioteknikbolaget uppges under månaden ha presenterat positiva fas II-data för en läkemedelskandidat som är tänkt att behandla medfödd förstoring av binjurebarken i de patientfall där kortison är otillräckligt. Denna nyhet ledde till en stark kursutveckling, enligt förvaltarna, som lägger till att Neurocrine anses vara en potentiell uppköpskandidat.

"Det gjorde att bolagets aktiekurs påverkades positivt när Biogen avbröt sin omtalade alzheimer-studie med hänvisning till brist på effekt. Biogen är nu i stort behov av att förnya

sin produktportfölj, vilket har lett till spekulationer om att

bolaget kommer genomföra ett eller flera förvärv", skriver förvaltarna.

Nektar och Abiomed drog ned avkastningsresultatet

Innehaven Nektar Therapeutics och Abiomed rosade däremot inte marknaden under månaden, utan bidrog negativt till portföljavkastningen.

Det förstnämnda bolagets svaga kursutveckling är enligt förvaltarna ett resultat av en ökad aktivitet, och därmed ökad uppfattad konkurrenssituation, inom immunonkologi. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark förklarar att introduktionen av immunterapier som aktiverar patientens immunförsvar för att angripa cancertumörer uppvisar goda effekter, men på en begränsad andel patienter. Därför pågår just nu ett intensivt sökande efter kombinationsbehandlingar som ska få fler att svara på teknologin.

"Försäljningspotentialen för en effektiv kombination är betydande, vilket attraherar många bolag. Det har gett upphov till ett brett utbud av nya potentiella läkemedel som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling", skriver förvaltarna.

För medicinteknikbolaget Abiomed uppges det ha varit ökad oro för framtida konkurrens som fick att aktien att falla tillbaka under mars. Förvaltarna påminner om att aktien har flerfaldigats under en femårsperiod, och anser att tekniken bakom bolagets minimal-invasiva hjärtpump Impella är unik, med omfattande användningsområde.

"Spännande tid framöver"

Vid en framåtblick meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att de delar den utbredda åsikten att en lågkonjunktur går att undvika, trots en konstaterat försvagad världsekonomi. Förvaltarna noterar tecken på en ökad bredd på aktiemarknaden, där exempelvis värdeaktier ser ut att kunna gå bättre, vilket de tror skulle kunna vara negativt för fondens sektor som kan komma att bli föremål för nettoförsäljning. Samtidigt menar de att en konjunkturförbättring ger anledning att förvänta sig stigande riskaptit, "vilket gynnar våra små och medelstora bolag och även biotekniksektorn som helhet".

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark oroar sig inte särskilt för brexit, utan ser de globala handelsfrågorna som det största hindret för vidare uppgångar på aktiemarknaden.

"Det blir en spännande tid framöver. De exogena faktorerna, sådana som vi varken kan göra en prognos för eller som har med hälso- och sjukvårdssektorn specifikt att göra, är dock betydande och vi behåller riskprofilen i fonden på nuvarande nivå. Under tiden fortsätter de underliggande sektortrenderna att vara starka", skriver förvaltarna avslutningsvis.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Equity Style Box: Registrerade ändringar

2019-04-02 11:27:32


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Adrigo Hedge            Mid blend    Mid growth 
Barings China Select        Large growth  Large blend 
Jupiter India Select        Mid growth   Large growth
Aktie-Ansvar Multistrategi     Mid growth   Mid blend  
Comgest Growth Emerging Mkts    Large growth  Large blend 
Amundi Fds Global Perspectives   Large blend   Large value 
JPM Global Absolute Ret Bd     Small growth  Small blend 
Jupiter Global Em Mkts Eq Uncons  Large blend   Mid blend  
Rhenman Global Opportunities L/S  Large blend   Large value 
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms Mid blend    Mid value  
Arcturus              Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opp L/S: Förväntningar fortsatt omotiverat låga

2019-03-08 14:53:11


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En bred uppgång fortsatte i februari med noterade uppgångar inom alla sektorer och regioner, även om den inte var lika stark som återhämtningen i januari. Avseende sektorer låg informationsteknologi och industriföretag i toppen, och regionalt placerade sig Kina, USA och Europa högst i listan.

Det framgår i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S med kommentar från fondförvaltaren Staffan Knafve. Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) steg 5,5 procent i februari, medan jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) var oförändrat.

Fondens långa positioner gav ett positivt bidrag med 5,7 procent, medan kortpositionerna belastade utvecklingen med 0,2 procent, enligt förvaltaren. Sett till sektorer så var det främst banker och informationsteknologi som bidrog till fondens avkastning i februari, medan sällanköpsvaror och dagligvaror utvecklades sämre.

Softbank planerar återköp av aktier

Innehavet i japanska teknikkonglomeratet Softbank uppger förvaltaren ha bidragit starkt till den positiva utvecklingen i februari, då bolaget kom med flera goda nyheter under månaden:

"Den första var bolagets rapport, där höjdpunkten var nettointäkterna för det tredje kvartalet 2018, som kraftigt överträffade även de högsta estimaten. Strax därefter berättade de att de planerar att köpa tillbaka aktier för 600 miljarder yen, vilket utgör ett strategiskifte för grundaren Masayoshi Son som tidigare ofta valt att istället spendera sitt kapital på teknikinvesteringar", skriver Staffan Knafve.

Börsnoteringen av bolagets telekom-divison som inträffade i december förra året ska delvis finansiera återköpet, och enligt förvaltaren hoppas Softbank att denna manöver ska hjälpa till att sluta gapet mellan vad bolaget anser att aktien egentligen är värd och dess mer blygsamma marknadsvärdering.

"SoftBank har till och med lagt ut en kalkyl på sin webbplats, som visar att aktien handlas med 59 procent rabatt jämfört med om man slår ihop summan av bolagets delar", skriver förvaltaren.

Även de amerikanska energibolagen Exxon Mobil och Chevron var starka bidragsgivare under månaden. Enligt Staffan Knafve gynnades båda bolagen av en förbättrad produktionstakt i Nordamerikas mest välkända oljefält, Permian Basin, vilket resulterade i bättre vinster än väntat för bolagen i det fjärde kvartalet.

Förvärv av Aetna bidrar till sänkta framtidsutsikter

Både CVS Health och Nintendo uppger förvaltaren ha bidragit med en negativ avkastning under månaden. Staffan Knafve skriver att för CVS Health del var det framförallt förvärvet av sjukförsäkringsbolaget Aetna som bidrog till en sänkt framtidsutsikt för både kommande kvartal och för helåret 2019, vilket gjorde att aktiekursen föll.

"I samband med bolagets fjärde kvartalsrapport visade det sig att integreringen av Aetna varit mer komplex än väntat, och kommer att dröja längre än vad marknaden hade förväntat sig. CVS Health väntar fortfarande på en domares godkännande för att integreringen ska få genomföras fullt ut", skriver fondförvaltaren.

Även det japanska spel- och underhållningsbolaget Nintendo hade en tuff kursutveckling i februari. Enligt Staffan Knafve beror detta framförallt på ett meddelande från bolaget att de kommer sälja färre nya spelkonsoler än väntat under det kommande året. Bolagets vinster från vintersäsongen var dock bättre än förväntat.

Avslutningsvis menar Staffan Knafve att även om återhämtningen i år har normaliserat värderingar i viss utsträckning så uppfattar han fortfarande att förväntningarna är mer negativa än vad som är motiverat, i synnerhet för sektorer och regioner utanför USA. Förvaltaren tillägger att denna inställning, och därmed fondens tyngdpunkt på värdebolag, har belastat andelsvärdet ända sedan fondens start 2016.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: Intresset för bioteknik tillbaka

2019-03-08 12:46:18


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Informationsteknologi och Nasdaq har fortsatt leda uppgångarna, men intresset för marknader utanför USA har stigit kraftigt jämfört med förra året. Det skriver sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S i en månadskommentar avseende februari.

"En förhållandevis bra rapportsäsong, minskad oro över politiska förvecklingar och återhållsamma centralbanker bidrog till ett fortsatt gott investerarklimat under månaden", skriver Rhenman Healthcare Equity L/S.

Rhenman Healthcare Equity L/S är en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn. Fondförvaltarna skriver i sin kommentar att alla undersektorer stigit under månaden, men sällanköpsvaror och hälso- och sjukvårdsbolag har noterat relativt sett något mindre uppgångar. Rhenman Healthcare Equity L/S rapporterar en uppgång på 2,5 procent för fondens huvudklass IC1 (EUR) och 3,7 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Fondens jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) presterade 0,0 procent under samma period.

Lovande fas III-resultat

Under februari har innehavet Horizon Pharma bidragit starkt till uppgången. Fondens förvaltare, Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, skriver att Horizon Pharma fick ett genombrott i och med goda resultat i fas III-studien för sin läkemedelskandidat för behandling av glosögdhet orsakad av sköldkörtelsjukdom. Horizon Pharmas läkemedel kan bli den första effektiva behandlingsmetoden förutom kirurgi, och aktien steg därför kraftigt på nyheten, skriver förvaltarparet.

Även Spark Therapeutics, som arbetar bland annat inom genterapi, har bidragit till månadens uppgång. Bolaget fick ett förvärvsbud från Roche motsvarande 122 procent premie, skriver fondförvaltarna.

Politik sänker kursen

Amerikansk politik har påverkat innehavet i Cigna, skriver förvaltarna. I linje med andra amerikanska sjukförsäkringsbolag föll aktien när Demokraterna la fram förslag på ett helstatligt sjukförsäkringssystem. Att det faktiskt kommer att genomföras ser Rhenman Healthcare Equity L/S dock som osannolikt.

"Inget tyder på att någon stor reform kan nå majoritet även om Demokraterna vinner nästa val. Det skulle kräva en demokratisk jordskredsseger och ett genomförbart förslag", förutspår Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

I närliggande bransch har den amerikanska apotekskedjan Diplomat Pharmacy fallit kraftigt sedan de återkallade sina prognoser för 2019, meddelar fondbolaget.

Ljusa utsikter för branschen

Under 2019 har Rhenman Healthcare Equity L/S hittills stigit drygt 17 procent (huvudklass) respektive 21 procent (svensk andelsklass). Rhenman Healthcare Equity L/S tror att årets starka inledning talar för ett generellt starkt år. Därtill menar fondförvaltarna att investerarnas intresse för bioteknik är tillbaka. Bortsett från utgången av det amerikanska valet 2020, menar Rhenman Healthcare Equity L/S att det inte finns några större orosmoln för investerare i den globala hälso- och sjukvårdssektorn framöver.

Fondens fem största aktieinnehav vid utgången av februari var Cigna Corp Reg, Roche Holding Ltd Pref, United Health Group Inc, Horizon Pharma Plc och Medtronic Plc Reg.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opp L/S: Utbredd försiktighet hos bolagen kudde

2019-02-08 09:44:51


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Så gott som fondens hela tapp i december återhämtades i januaris kraftiga börsuppgångar, vilket även är den starkaste januarimånaden på många år.

Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Den breda uppgången anses till stor del bero på en kraftig omsvängning från Federal Reserve, där en mer duvaktig ton kunde tolkas, skriver fondförvaltaren. Även faktorer såsom framsteg i handelssamtalen mellan USA och Kina, samt starka kvartalsrapporter ses som sannolika skäl till de mer riskvilliga investerarna.

Fonden steg 10,2 procent, räknat i fondens huvudklass RC1 (SEK), och de långa positionerna bidrog positivt till fonden, skriver förvaltaren. Kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,7 procent. Jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) var samtidigt oförändrat.

De amerikanska bolagen IBM och Halliburton bidrog kraftigt till fondens utveckling medan Qualcomm och Netflix fanns bland de negativa bidragsgivarna under månaden.

IBM siktar mot framtiden

IBM arbetar med att skifta vikten av sin verksamhet mot mer framtidsorienterade områden, och flera analysfirmor skrev att bolagets transformering är på god väg, uppger förvaltaren. Områden såsom mjukvara, digital strategi, molntjänster och "Cognitive Computing" utvecklas, med målet att bli marknadsledande på flera av dessa områden inom de kommande åren, tillägger han.

"Aktien steg kraftigt efter att bolaget hade presenterat ett bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet, och gett prognoser för 2019 som översteg analytikernas estimat", skriver Staffan Knafve om teknikjätten IBM.

Aktiekursen för det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton steg i takt med ett högre råoljepris. Enligt Staffan Knafve bidrog också en stark kvartalsrapport till uppgången, där bolaget överträffade analytikernas estimat för resultatet. Det visades även tecken på en stadig återhämtning för bolagets internationella verksamheter.

Qualcomm tar stryk efter spekulationer om rättstvist

Sämre gick det för den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm, då deras aktiekurs påverkades negativt när nyhetsflödet fylldes av spekulationer om utfallet i en rättstvist med amerikanska FTC, uppger fondförvaltaren. Den negativa trenden kunde inte ens brytas av en kvartalsrapport som låg i linje med tidigare prognoser, skriver Staffan Knafve.

"Ett investmentbolag med kortposition i Qualcomm hävdade att man hade goda bevis mot Qualcomm, och att om halvledartillverkaren skulle förlora fallet skulle det kunna halvera både bolagets licensintäkter, vinster och aktiepris", tillägger förvaltararen.

Även den korta positionen i amerikanska videostreamingbolaget Netflix bidrog negativt till portföljens utveckling, vilket fondförvaltaren uppger bero på den allmänna återhämtningen av den amerikanska tekniksektorn, som gav stöd till aktiekursen. Efter en kvartalsrapport som var sämre än väntat, med svagare intäktsprognoser än vad analytikerna hade trott, tappade dock aktiekursen i Netflix momentum senare i månaden, tillägger Staffan Knafve.

Utsikter oväntat positiva

Vad gäller framtidsutsikter menar förvaltaren att trots en ödmjuk inställning från många företag till förutsättningarna för 2019, så är utsikterna oväntat positiva. Särskilt för konjunkturkänsliga sektorer såsom tillverkningsindustri och energibolag.

Staffan Knafve menar dock att 2019 inte saknar utmaningar, med flertalet politiska orosmoment samt en osäker ekonomisk utveckling. Förvaltaren tillägger att det strategiska arbete som präglar många företag, med en utbredd försiktighet och beredskap inför sämre tider, skapar möjligheter att upprätthålla en rimlig lönsamhet om konjunkturen viker.

"Vi har en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden är väl mörk", skriver fondförvaltaren.

Värderingarna för många sektorer och regioner är lägre än motiverat, vilket belastat fondens andelsvärde 2018, skriver Staffan Knafve. Avslutningsvis tilläggs att den goda starten på 2019 för fondens innehav, mätt såväl som aktiekursernas utveckling samt bolagens redovisade resultat, är glädjande.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Eq L/S: Prioriterar långsiktig värdetillväxt

2019-02-06 16:10:17


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter den sämsta decembermånaden på mer än 80 år inleddes 2019 med den starkaste januarimånaden på 30 år. De underliggande skälen till investerarnas ökade riskaptit är sannolikt makrofaktorer såsom framstegen i handelssamtalen mellan USA och Kina samt att Federal Reserve antagit en mer duvaktig ton, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S. Även starka kvartalsrapporter som för tillfället motbevisade den befarade recessionen kan ses som ett sannolikt skäl, resonerar de.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden, basvaluta och svensk andelsklass.

       Januari (EUR)  Januari (SEK)          
Fond      +14,3       +17,0            
Jmf-index    0,0                     

Fastän vissa defensiva bolag släpade efter så steg alla större sektorer och regioner, och så gott som hela tappet i december återhämtades efter den kraftiga börsuppgången, meddelar förvaltarna.

Fondens bästa avkastningsbidrag för månaden kom från Novocure och Sage Therapeutics medan Abbvie och Genmab gav sämst bidrag.

"Förhoppningar inför kommande studieresultat från ytterligare indikationer (pankreas-, lung- och äggstockscancer) samt en högre förväntan om en bredare acceptans för bolagets teknologi har varit viktiga drivkrafter för aktieutvecklingen under januari", skriver förvaltarduon om det amerikanska medicintekniska bolaget Novocure.

Det amerikanska bioteknikbolaget Sage Therapeutics presenterade i början på perioden positiva resultat från en fas III-studie, som vid framgång skulle kunna innebära en betydande marknadspotential för produkten, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Kommande konkurrens till den viktigaste produkten för det amerikanska läkemedelsbolaget Abbvie skapar tuffa förutsättningar för en fortsatt tillväxt, och i samband med en sänkt utsikt för 2019 blev aktiemarknaden påmind om utmaningarna med att ersätta ett försäljningstapp när ett patent går förlorat, uppger förvaltarna, som konstaterar att aktien föll kraftigt.

Genmab, det danska bioteknikbolaget, visade en svagare försäljning än marknaden hade förväntat i sin delårsrapport och aktiekursen föll tillbaka under januari. Förvaltarduon tillägger att bolagets viktigaste tillgång, läkemedlet Darzalex, sett flera framgångar i form av ett sannolikt snabbare än väntat utökat godkännande för läkemedlet samt ett fördelaktigt beslut i en patenttvist.

Förvaltarna uppger att de tillhör optimisterna och anser att Federal Reserve genom att verka mer inlyssnande än tidigare har minskat risken för en recession i USA. Även risken för en serie ytterligare räntehöjningar som kan äventyra tillväxten har minskat påtagligt. Angående handelsavtalsdiskussionerna mellan USA och Kina anser förvaltarna att en förhandling är både möjlig och sannolik, då båda parterna har mycket att vinna på att försöka förhandla sig fram.

Brexit väntas skapa en betydande volatilitet framöver, men fondförvaltarna är övertygade om en positiv marknadsreaktion även om ett avtal inte kommer till stånd.

"Europas institutioner kommer att göra sitt yttersta för att en 'hard brexit' inte ska leda till lågkonjunktur och störda leveranser av varor. Marknaderna kommer att ta fasta på detta, men allt kommer att gå i en dramatisk sekvens av händelser där även den optimistiske bör hålla i minnet att det kan gå ner betydligt innan det går upp", tillägger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Portföljteamet gör den sammantagna bedömningen att aktiemarknaden i allmänhet och fondens sektor i synnerhet kan fortsätta att återhämtas, men att risken för geopolitiska bakslag ändå måste tas med i bedömningen.

"Fondens nettoexponering kommer därför att vara återhållen på ungefär dagens nivåer under en tid framöver, trots de påtagligt attraktiva värderingarna", meddelar förvaltarna.

Vidare uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att den relativt stabila tillväxten inom hälso- och sjukvårdssektorn av allt att döma fortsätter. Placeringar i företag med projekt och produkter med stor marknadspotential, och som kan leverera hög värdetillväxt på flera års sikt kommer fortsatt att prioriteras, enligt förvaltarna.

Fondens fem största aktieinnehav var vid utgången av januari Cigna, CVS Health, United Health, Humana (inc) och Roche Holding Pref.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Equity Style Box: Registrerade ändringar

2019-01-31 14:04:03


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Insight Broad Opportunities B1  Small growth   Large blend 
Jupiter India Select       Mid blend    Mid growth 
SLI Global Abs Ret Strats     Large value   Large blend 
Rhenman Healthcare Equity L/S   Mid growth    Large growth
HSBC GIF Euroland Eq Smlr Coms  Mid growth    Mid blend  
AXAWF Optimal Absolute A Cap   Mid growth    Large growth
HSBC GIF Frontier Markets     Mid blend    Mid growth 
HSBC GIF Turkey Equity      Small blend   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


	

Rhenman Global Opp L/S: Dagens värderingar bygger på vinstnedgångar i nivå med 2008

2019-01-11 16:34:51


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Alla risktillgångar föll kraftigt i december samtidigt som säkra tillgångar, framförallt amerikanska statsobligationer, noterade de största kapitalinflödena på 20 år.

Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Fonden tappade 12,9 procent under månaden och det var långpositionerna som bidrog till den negativa avkastningen, då kortpositionerna bidrog positivt med 0,5 procent, enligt rapporten.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

      December   Sedan årsskiftet           
Fond    -12,9 (SEK)   -23,0               
Jmf-index  0,0 (EUR)    -0,1               

I USA gav kortinnehaven i Amazon, Tesla och Netflix bäst portföljbidrag, då samtliga föll. Amazon hamnade i skottgluggen då det framkommit att bolaget är ett av de som den amerikanska finansinspektionen SEC undersöker. Tesla tappade efter att ha levererat färre Model 3-bilar än förväntat, medan Netflix också föll kraftigt i den svaga aktiemarknaden, enligt förvaltaren.

Sämst portföljbidrag i december kom från det japanska konglomeratet Softbank.

"SoftBanks aktiekurs sjönk efter börsnoteringen av bolagets telekomverksamhet, samt i och med en allt större oro hos investerarna kring eventuella kommande nedskrivningar i bolagets Vision Fund", skriver Staffan Knafve.

Softbanks Vision Fund har tillgångar värda nästan 100 miljarder dollar, som investerats i bolag Softbank tror kommer dominera sina respektive industrier framöver. En oro kring att inbromsande världsekonomi och högre räntor ska föra med sig nedskrivningar inom Vision Funds tillväxtorienterade portfölj, blev dock en negativ faktor för aktien under månaden. I övrigt börsintroducerade alltså Softbank sin ägarandel i en av Japans största teleoperatörer, vilket blev mindre lyckat ur ett aktieperspektiv. Börsdebuten för bolaget (Softbank Corp) innebar ett tapp på 14 procent den första dagen, i vad som var Japans största börsintroduktion hittills.

Även det amerikanska energibolaget Exxon Mobil påverkade avkastningen negativt i december. Enligt Staffan Knafve är bolaget i färd med en av de största rekonstruktionerna i modern historia, och ett antal projekt som påbörjades 2014 ska år 2025 stå för hälften av Exxons intjäning, uppger bolaget.

"Exxon Mobil har en av amerikas starkaste balansräkningar, men det är inte finansieringen av rekonstruktionen som oroar investerarna. De är istället rädda för hur bolaget ska kunna leverera i det korta perspektivet i väntan på att dessa projekt ska utvecklas. Speciellt om försäljningen utsätts för ett svagt oljepris", skriver förvaltaren.

Staffan Knafve menar att skifferolja ser mest lovande ut på kort sikt och pekar på att Exxon blivit den största aktören i Permian Basin i Texas. Bolaget förväntar sig tvåsiffriga avkastningstal även vid så låga oljeprisnivåer som 35 dollar fatet, enligt förvaltaren.

image

En pyramidvy över positionernas vikter i portföljen samt diagram över hur fonden är exponerad mot olika valutor. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande det svaga avslutet på aktieåret 2018 konstaterar Staffan Knafve att företagens starka vinsttillväxt mötts med stigande skepsis, vilket fått värderingarna att sjunka.

"Detta gäller i princip alla marknader, men inte minst för tillväxtmarknaderna och Europa där P/E-talen fallit till de

lägsta nivåerna på många år".

Enligt Staffan Knafve bygger dagens aktievärderingar på att vinsterna ska falla i en omfattning som inte setts sedan 2008, vilket han frågar sig huruvida det är troligt. Förvaltaren har respekt för att det finns betydande orosmoln, men Rhenman & Partners uppges ha svårt att se framför sig ett scenario där vinstfallen blir så branta som dagens börskurser indikerar.

Fondportföljens innehav värderas i genomsnitt till 12 gånger nästa års vinster samtidigt som direktavkastningen uppgår till nära 4 procent, enligt rapporten.

"Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna potential kommer att realiseras i takt med att

orosmolnen successivt skingras", skriver Staffan Knafve.

Vid årsskiftet var fondens fem största innehav Roche Holding Pref, Medtronic, Exxon Mobil, Ericsson samt Chevron.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Eq L/S: "Värderingar påtagligt attraktiva"

2019-01-11 11:14:16


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världsindex för aktier föll cirka 10 procent i svenska kronor i december under vad som sammantaget var den sämsta decembermånaden sedan andra världskriget. Medan det finns många tänkbara förklaringar till den kraftiga nedgången tyder mycket på att investerarna oroade sig för en möjlig kraftig avmattning av världskonjunkturen, och därmed väsentligt lägre företagsvinster 2019.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadskommentar, där de konstaterar att fondens ditintills positiva avkastning för 2018 utraderades i december.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

      Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec         
Fond    -16,7   -5,1   -18,1    -3,6       
Jmf-index  0,0    -0,1                 

image

Utveckling för huvudandelsklassen sedan starten i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom Genmab och Fibrogen medan CVS Health och Alexion Pharmceuticals gav sämst bidrag.

"De positiva resultaten från en klinisk studie som presenterades på en cancerkonferens i början av månaden resulterade i en stark relativ utveckling av aktiekursen under december", skriver förvaltarna om det danska bioteknikbolaget Genmab.

Det amerikanska bioteknikbolaget Fibrogen hade en stark aktieutveckling, vilket förvaltarna tillskriver två händelser. Dels presenterades positiva resultat från en fas III-studie, och dels erhöll bolagets partner Astra Zeneca ett godkännande för Roxadustat i Kina, meddelar förvaltarduon.

Tjänstebolaget CVS Healths aktie påverkades negativt av att en domare i Texas under månaden ogiltigförklarade USA:s förra president Barrack Obamas sjukvårdsreform som infördes 2010.

"En reform som syftade till att fler amerikaner skulle teckna en sjukvårdsförsäkring och därmed få tillgång till bättre sjukvård. Domen har överklagats och många med oss gör bedömningen att domen kommer att prövas i Högsta Domstolen och att man där sannolikt gör en annan bedömning", skriver förvaltarna.

Det amerikanska bioteknikbolaget Alexion Pharmaceuticals, inriktat på sällsynta sjukdomar, såg sin aktie falla kraftigt i linje med biotekniksektorn i stort under månadens första halva. En återhämtning skedde dock mot månadens slut då bolagets produkt Ultomiris (ALXN1210) blev godkänt av FDA två månader tidigare än väntat, enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Fondens tapp i december innebar det näst största i dess historia och överträffades endast av januari 2016, då Donald Trump under sin presidentvalskampanj twittrade att läkemedelsindustrin "kommer undan med mord".

Förvaltarna konstaterar att fonden med facit i hand gick in i december med en för optimistisk marknadssyn, då de såg framför sig en stark avslutning på ett i övrigt mediokert år. Hedgefonden hade under månaden en hög nettoexponering, vilket tillsammans med en relativt hög exponering mot bioteknik och service bidrog till att fallet blev större än för marknaden respektive sektorn som helhet, enligt förvaltarna. Ytterligare en orsak till den relativa svagheten var exponering mot mindre och medelstora bioteknikföretag, som inte ingår i globala sektorindex och som dessutom föll allra mest, lägger de till.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att de till följd av fondens kraftiga fall avser reducera nettoexponeringen i januari. De har dock en positiv grundsyn gällande förutsättningarna framöver.

"Vi vill framhålla att vi har en fortsatt stark framtidstro på sektorn och sektorns alla delsektorer, inte minst bioteknik. Värderingarna är, anser vi, påtagligt attraktiva i såväl absoluta tal som i historisk jämförelse", skriver förvaltarna.

Vidare pekar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark på att sektorn fortsatt växer snabbare än världsekonomin, och de anser att innovationshöjden och innovationstakten är den högsta som någonsin setts.

"Allt detta talar för att fonden har goda förutsättningar att åter nå det uttalade avkastningsmålet på 12 procent. Geopolitikens alla osäkerhetsmoment bör när detta år är slut, i alla fall i sin helhet, se bättre ut. Vi ser fram emot 2019 som i våra ögon är fullt av möjligheter", meddelar förvaltarna.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Equity Style Box: Registrerade ändringar

2019-01-02 10:06:50


STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Catella Nordic L/S Equity     Mid blend    Small value 
IKC - Lux 0 - 100 IC       Mid growth    Large growth
Jupiter New Europe        Mid value    Large value 
Navigera Aktie 1         Large blend   Large growth
Rhenman Healthcare Equity L/S   Large growth   Mid growth 
BNY Mellon European Credit    Small growth   Small blend 
HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq Large blend   Large value 
Vitruvius Japanese Equity     Large blend   Large growth
Öhman Småbolagsfond        Small growth   Mid growth 
GAM Star Global Selector     Large blend   Large value 
Jupiter India Select       Mid growth    Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Eq L/S: +5,0% i nov, ser hyggligt 2019

2018-12-11 12:21:06


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makrofaktorer fortsatte att påverka investerare i november, då oro för handelskonflikter, räntehöjningar i USA och europeisk politik ställde frågor om en möjlig sämre ekonomisk utveckling. Den sammantagna avkastningen på globala aktiemarknader blev -0,1 procent i svenska kronor, och på sektornivå framträdde en blandad utveckling. De defensiva sektorerna hälso- & sjukvård samt "utilities" gick bäst medan energi- och it-bolag placerade sig i botten.

Det framgår av en månadsrapport för sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

      November   SÅ   November   SÅ        
Fond    +5,0 (EUR) +13,8  +4,5 (SEK) +17,7       
Jmf-index  0,0 (EUR) -0,1                 

Samtliga delsektorer fonden verkar inom steg under månaden; det vill säga medicinteknik, tjänster, läkemedel och bioteknik, och det breda hälsovårdsindexet MSCI HC ökade 5,2 procent i euro, enligt rapporten.

Bäst bidrag till fondens avkastning kom från de båda amerikanska bioteknikbolagen Exelixis och Alexion Pharmaceuticals, medan den amerikanska apotekskedjan Diplomat Pharmacy och det amerikanska läkemedelsbolaget Aerie Pharmaceuticals stod för de sämsta portföljinslagen i november, meddelar förvaltarna.

image

Amerikanska dollar svarar för majoriteten av fondens valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Exelixis läkemedel Cabometyx är godkänt för behandling av njurcellscancer av första och andra linjen, enligt rapporten. "Under november erhöll bolagets samarbetspartner Ipsen även ett godkännande för att Cabometyx får användas för behandling av levercancer på den europeiska marknaden. Detta,

tillsammans med en delårsrapport som visade på en stark försäljningstillväxt, gav en stark utveckling av aktiekursen

under november", skriver förvaltarna.

Alexion, inriktat på sällsynta sjukdomar, såg en återhämtning i sin aktie efter svaghet i oktober då investerare oroade sig över potentiell ny konkurrens, enligt portföljteamet, som ser ett förväntat kommande godkännande av läkemedlet ALXN1210 som en anledning till att aktien vände upp.

Aktiekursen i Diplomat gick i motsatt riktning efter att bolagets kvartalsrapport var en besvikelse och innehöll sänkta utsikter för helåret 2018, skriver förvaltarna. "Aktiemarknaden uppfattar dessutom pågående kontraktsförhandlingar inför nästa år som en ökad osäkerhet, vilket resulterade i kraftig negativ kursrörelse under november", tillägger de.

Det andra tydligt negativa avkastningsbidraget, Aerie Pharmaceuticals, har pressats då marknaden är tveksam till att bolaget kommer kunna nå sin prognostiserade försäljning för helåret, enligt förvaltarna. Bolaget lanserade sitt läkemedel Rhopressa i USA under årets andra kvartal och den inledande reaktionen uppges emellertid ha varit positiv. Aerie fokuserar på ögonsjukdomar, och dess Rhopressa behandlar så kallat intraokulärt tryck i glaukom.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark menar att det mesta av den volatilitet som setts under hösten bör ligga bakom oss, givet att framsteg sker i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina samt att risken för en hård Brexit, en sorti utan avtal, inte ökar.

"Vi ser därför möjligheter till en fortsatt upphämtning för fonden efter höstens sättning, men de sämre konjunkturutsikterna kan innebära att det dröjer. Det viktiga är emellertid att sektorns förutsättningar är fortsatt goda", skriver portföljduon.

Förvaltarna bedömer att världsmarknaden för läkemedel bör kunna växa med 5-6 procent nästa år, förutsatt att världsekonomin inte bromsar in påtagligt och därmed påverkar sektorn negativt. Förvaltarna menar att värderingarna inte är utmanande i någon av fondens delsektorer och att branschen av allt att döma står inför ett hyggligt 2019.

Vid utgången av november var de fem största positionerna i fonden Abiomed, CVS Health Corp, Novartis, Vertex Pharmaceuticals samt Roche Holding Ltd Pref.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opp L/S: +0,4% i nov, anser resultatförsämringar avspeglas i kurser

2018-12-10 16:19:56


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Innevarande å, 2018, har varit ovanligt knepigt på kapitalmarknaderna för i princip alla stora tillgångsslag. De flesta aktiemarknader har rört sig sidledes eller gått ned, trots övergripande god ekonomisk utveckling i världen, något som avspeglats i företagens vinsttillväxt. I november steg den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S 0,4 procent och det var främst innehav inom hälso- & sjukvård samt it som bidrog positivt. Industriföretag och energi drog ned avkastningen.

Det framgår av fondens månadskommentar, där förvaltaren Staffan Knafve klargör att de långa positionerna gav ett bidrag om 0,7 procent till avkastningen, medan de korta dito belastade utvecklingen med 0,3 procent.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

      November   Sedan årsskiftet           
Fond    +0,4 (SEK)    -11,7               
Jmf-index  0,0 (EUR)    -0,1               

I kommentaren lyfter Staffan Knafve fram cybersäkerhetsbolaget Symantec, vars aktie var fondens bästa bidragsgivare under månaden. Bolaget rapporterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket investerare tolkade som att Symantec börjat få ordning på interna problem, enligt förvaltaren. Aktien steg drygt 20 procent.

Även medicinteknikbolaget Medtronics aktie gjorde bra ifrån sig och steg knappa 9 procent. Som skäl till stegringen pekar Staffan Knafve på att Medtronics rapport slog de högst ställda estimaten för vinst per aktie.

"Mot bakgrund av bolagets breda produktportfölj samt kommande lanseringar inom högtillväxtsegment, som teknik för sjukdomar i hjärta och kärl, bedömer marknaden att bolagets höjda utsikter för helåret och den långsiktiga tillväxten är rimliga", fortsätter han.

Sämre gick det för oljeservicebolaget Halliburtons aktie, som drogs med i det negativa sentimentet i energisektorn efter att oljepriser fallit brant under månaden. Staffan Knafve skriver att investerare tolkar ett lägre oljepris som en risk för Halliburton, eftersom det kan leda till att oljebolag minskar sina budgetar för investeringar och underhåll. Halvledarbolaget Qualcomms aktie har haft ett volatilt år, och november gick i nedgångens tecken.

image

Qualcomms aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Bolagets prognos för det kommande kvartalet missade förväntningarna, och fick analytikerna att dra slutsatsen att kinesiska tullar kan medföra ett svagt första halvår 2019, enligt förvaltaren. Det fjärde kvartal som Qualcomm just lagt bakom sig överträffade dock förväntningarna, tillägger Staffan Knafve.

Som förklaringar till årets svaga aktiemarknader nämner förvaltaren ett antal. Tillväxtmarknader har pressats av en stark dollar, ett stigande oljepris samt möjliga konsekvenser av tullar. Europa har ratats av amerikanska investerare, som inte uppskattar ett politiskt landskap där populism är på frammarsch. Samtidigt har USA-börserna drabbats av en ökad oro kring att den sedan flera år starka amerikanska ekonomin ska bromsa in och försämras, enligt Staffan Knafve, som även nämner ett ifrågasättande av tillväxtbolag såsom Apple och Amazon som en faktor som satt press på börsen.

Om än det finns anledning att ta dessa orosmoment på allvar, menar förvaltaren att värderingsnivåerna efter kursfallen till stor del redan avspeglar resultatförsämringar för bolagen.

Angående Rhenman Globalfonds portfölj skriver Staffan Knafve att den genomsnittliga värderingen i nuläget är knappt 13 gånger nästa års vinster, med en direktavkastning på cirka 3,5 procent.

"Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras", skriver han avslutningsvis.

image

Fondens valutaexponering per den 30 november. De fem största aktieinnehaven består i storleksordning av Roche Holding Ltd Pref, Exxon Mobil, Medtronic, Chevron samt Walt Disney.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Global Opp L/S: -7,3% i okt, anser orosmoln hanterbara

2018-11-15 12:23:29


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober blev den enskilt sämsta börsmånaden på åtskilliga år, med en nedgång för världsindex om 6 procent i svenska kronor. Stora nedgångar i tillväxtbolag såsom Amazon blev mest uppmärksammat, men alla större regioner och sektorer noterade sjunkande kurser.

Det skriver globalförvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för lång/kort-fonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         
Fond    -7,3 (SEK) -12,0  -7,3 (SEK) -12,0       
Jmf-index  0,0 (EUR) -0,3  +0,2 (SEK) +5,0        

image

Portföljkonstruktion samt valutaexponering per den 31 oktober för Rhenman Global Opportunities L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens långa positioner belastade avkastningen med 7,5 procent, medan de korta innehaven bidrog 0,2 procent, enligt Staffan Knafve. Aktier inom sällanköpsvaror och dagligvaror gav positiva bidrag, medan IT- och energiaktier tyngde utvecklingen.

Kortpositionerna i Netflix och Amazon var fondens bästa innehav under månaden, och förvaltaren resonerar att investerare under marknadsoron valde att sälja de aktier som gått allra bäst och även fått de högsta värderingarna.

Elbilstillverkaren Tesla däremot gick i motsatt riktning och steg, vilket slog mot fondavkastningen, då fonden är kort aktien. Enligt Staffan Knafve beter sig Tesla som få andra aktier, med kraftig volatilitet. Som orsak till det pekar han på att "Tesla karaktäriseras av fortsatt extremt hög aktieomsättning med dagliga handelsvolymer som oftast är flera gånger högre än hela Stockholmsbörsens". Han tillägger att detta är fallet trots att Teslas börsvärde bara uppgår till knappt 9 procent av OMX Stockholms dito. Aktiens uppgång i oktober härleder förvaltaren i huvudsak till Teslas kvartalsrapport, som visade bättre resultat och produktionsvolymer jämfört med vad marknaden förväntat sig.

Även det klassiska teknikbolaget IBM, där fonden har en lång position, belastade avkastningen under månaden. Aktien föll efter att bolagets kvartalsrapport enligt Staffan Knafve var sämre än väntat på flera områden. Rapporten fick investerare att åter börja tvivla på om IBM:s tillväxtsatsningar inom exempelvis molntjänster och artificiell intelligens kommer bära frukt, skriver förvaltaren.

I slutet av månaden aviserade IBM förvärv av molnbolaget Red Hat, en affär värd motsvarande 33 miljarder dollar. Red Hat specialiserar sig på så kallad open source-molnmjukvara och har samarbetat med IBM i omkring tjugo år. Marknaden tog dock emot beskedet negativt och förvärvsplanerna, med förväntat slutförande under det andra halvåret 2019, följdes av ytterligare fall i IBM-aktien. Enligt kritiker tyder affären på desperation från IBM, samtidigt som prislappen, motsvarande en premie om 63 procent mot den då senast betalda aktiekursen i Red Hat, anses väl hög.

Staffan Knafve skriver att oktober statistiskt sett är en av årets mest volatila månader och att nedgångarna sett i det ljuset inte var helt förvånande. Samtidigt uppges Rhenman & Partners till viss del ha blivit överraskade av den stora bredden i nedgångarna. Efter dessa nedgångar är en stor del av investerarnas källor till oro avspeglade i aktievärderingarna, menar Staffan Knafve. Han konstaterar att årets stillastående eller fallande kurser på samtliga större aktiemarknader, i kombination med ökande vinster, har satt en nedåtpress på värderingarna.

"Vi ansåg redan vid utgången av september att det fanns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i. Både de resultatrapporter som sedan dess har kommit in och de fallande kurserna har stärkt oss i denna uppfattning", skriver förvaltaren. Han fortsätter: "Vi har respekt för flera av de orosmoln som nu stör investerarna, men anser att de kommer visa sig hanterbara. I takt med att molnen skingras anser vi att högre kurser är att vänta".

image

Fondens exponering, storlek på förvaltat kapital samt fem största innehav. Per den 31 oktober. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -11,4% i okt, avser öka andelen större bolag när tillfällen uppstår

2018-11-09 10:25:13


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med ett allt sämre investerarsentiment tolkades det mesta negativt i oktober. Kvartalsrapporterna har hittills överlag varit bra, men marknaden har knappt belönat bolag som lämnat positiva överraskningar, och straffat de bolag som kommit med minsta besvikelse hårt.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.

Förvaltarna konstaterar att oktober präglades av breda och kraftiga nedgångar för aktier inom både bio- och medicinteknik, samtidigt som mindre volatila aktier inom läkemedel och hälsovårdstjänster stod emot bättre. Det breda hälsovårdsindexet MSCI HC backade 4 procent medan bioteknikindexet NBI sjönk mer än 12 procent i euro räknat.

Allra sämst blev aktieutvecklingen för små- och medelstora bolag med höga värderingar eller en inneboende hög volatilitet, skriver förvaltarna.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR). I fondens basvaluta euro samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ        
Fond    -11,4 (EUR) +8,5  -11,3 (SEK) +0,9      
Jmf-index  0,0 (EUR) -0,3  +0,2 (SEK) -3,5      

image

Källa: Rhenman & Partners AM

På innehavsnivå presterade Cigna och Novartis bäst i oktober. Cigna är ett amerikanskt sjukförsäkringsbolag som i mars aviserade ett bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager. Sannolikheten för budets genomförande innan årsskiftet bedöms ha ökat, efter godkännande från det amerikanska justitiedepartementet samt klartecken från flera delstater, enligt förvaltarna. Cigna uppges tillhöra den typ av bolag som generellt gick bättre än övriga aktiemarknaden i oktober.

Även det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis hade en bra månad, både sett till aktie och verksamhet, att döma av rapporten. Bolaget, som fokuserar på innovativa läkemedel, ögonvård och generiska läkemedel, hade en betydligt bättre börsmånad än läkemedelsbolag överlag, skriver förvaltarna, som pekar på en stark delårsrapport samt positiva kliniska data från flera utvecklingsprojekt som framgångsfaktorer. Som ett exempel nämner de att lovande överlevnadsdata presenterades för läkemedelskandidaten alpelisib, tänkt att användas i en kombinationsbehandling mot bröstcancer.

Sämst portföljbidrag i oktober lämnade innehaven Novocure och Alexion. Det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure är inriktat på att behandla cancer med en teknologi som går ut på att elektromagnetiska fält inom en viss frekvens ska störa celldelning och hämma en tumörs tillväxt.

Bolagets produkt är redan godkänd för behandling av den aggressiva hjärncancern glioblastom (GBM), och man bedriver studier inom flera andra cancerformer. Enligt förvaltarna har Novocure nyligen visat på lovande data inom mesoteliom, men bolagets delårsrapport ledde till ett kraftigt aktiefall, då patienttillväxten för GBM gjorde marknaden besviken.

image

Novocures aktie är alltjämt upp 70 procent sedan årsskiftet, trots det stora tappet i oktober. (Källa: Infront)

Alexion är ett amerikanskt bioteknikbolag inriktat på sällsynta sjukdomar, som enligt förvaltarna i oktober presenterade en stark delårsrapport där både försäljning och vinst slog marknadens förväntningar. Detta räckte emellertid inte för marknaden. Aktien, som sköt upp som ett spjut i september (+13,7 procent), föll tillbaka än kraftigare i oktober (-19,4 procent). Förvaltarduon skriver att en delförklaring till Alexions aktiefall var oro kring potentiell ny konkurrens från Roche/Chugai samt Regeneron.

Lanseringen av Alexions huvudsakliga produkt Soliris har enligt förvaltarna varit mycket framgångsrik för behandling av myastenia gravis (gMG), där bolaget höjt försäljningsutsikterna för 2018. Denna indikation är den senaste att godkännas, och sedan tidigare är Soliris godkänd för behandling av andra allvarliga kroniska sjukdomar såsom paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) samt atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).

image

Alexions aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att "den klassiska börsoron kom med besked i oktober", där små och medelstora bolag gick överraskande dåligt med nedgångar överstigande 20 procent för flera portföljbolag, utan negativa nyheter. Förvaltarna ser ett antal nycklar framöver till en starkare och mindre volatil börs. Dessa inkluderar en brexitöverenskommelse mellan Storbritannien och EU, en "konkret och uppriktig" förhandlingsprocess mellan USA och Kina avseende nya exportvillkor samt ett bättre skydd för amerikansk immaterialrätt. Vidare kommer makrostatistiken bli viktig, och tecken på stigande inflation kommer sannolikt ses som negativt för aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som i denna miljö förväntar sig att stora stabila bolag fortsatt kommer vara attraktiva att äga som defensiva placeringar.

Därför avser fonden successivt öka denna andel placeringar något i takt med att möjligheter uppstår, och "göra omplaceringar vid lägliga tillfällen och till attraktiva relativpriser".

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" under rubriken.


	

Ericsson: Uppjustering marginalmål ev att vänta - förvaltare

2018-10-18 15:14:24


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Telekombolaget Ericssons kvartalsrapport överträffade förväntningarna för såväl omsättning, rörelseresultat, justerad rörelsemarginal som bruttomarginal, och aktien hade på torsdagseftermiddagen belönats med en uppgång på knappt 5 procent.

Rhenman & Partners globalförvaltare Staffan Knafve säger i en kommentar till Fonder Direkt att Ericsson kan komma att uppjustera sina marginalmål.

Förvaltaren konstaterar att Ericsson fortsätter att leverera enligt den plan som slogs fast strax efter att Börje Ekholm presenterats som vd. Man koncentrerade och fokuserade affären på vad man bedömer är bolagets framtid, samtidigt som de satsningar som inte fungerat de tio senaste åren städades upp, säger han.

"Hela planen byggde på att man skulle komma tillbaka till ett spår där bolaget kunde bli rimligt lönsamt även om inte marknaden tog fart. Det som händer nu är lite av ett klassiskt exempel på 'undercommit, outperform", alltså lova inte mer än du vet att du kan hålla", säger Staffan Knafve.

I tillägg till ett framgångsrikt rationaliseringsarbete har Ericssons marknad nu kommit igång något snabbare än förväntat, vilket också ger ett genomslag på resultatet, enligt förvaltaren. Han menar att själva "rapportrisken" varit relativt låg ganska länge, och konsterarar att det här var den tredje raka rapporten då investerare haft anledning att vara nöjda.

Vidare ser Staffan Knafve ett ökande intresse för det kommande tillväxtloket 5G hos operatörer, och pekar på att det blivit något av en konkurrenssituation mellan USA och Kina att implementera den nya teknologin först.

Detta i kombination med att det inte finns så många aktörer på området gynnar Ericsson, säger förvaltaren, som pekar på att de två kinesiska konkurrenterna ZTE och Huawei båda har försvagats till följd av geopolitiska hinder.

I övrigt är Nokia Ericssons 5G-konkurrent. Dock är det enligt förvaltaren värt att notera att Samsung förmodligen kommer ge sig in i 5G-matchen framöver. Men på det hela taget menar Staffan Knafve att Ericssons konkurrenssituation inom 5G sannolikt är bättre nu än för ett eller två år sedan, och att det inte bara handlar om handelspolitik, utan även om att Ericsson har gjort framsteg och är väldigt skickliga tekniskt sett.

image

Kursutveckling Ericsson B sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

I dagens kvartalsrapport flaggade Ericsson för att konsekvenserna relaterade till en regelefterlevnadsprocess med amerikanska finansmyndigheten och amerikanska justitiedepartementet kan bli betydande, och vd Börje Ekholm skrev:

"Även om det inte går att avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att resultera i monetära och andra åtgärder". Omfattningen av dessa åtgärder går enligt vd:n dock inte att bedöma nu, mer än att de kan komma att bli betydande.

Staffan Knafve säger att Rhenman & Partners har stor respekt för den här typen av processer och konstaterar att USA har en förmåga att utmäta och få in stora belopp, sett till tidigare liknande exempel. Förvaltaren anser att det är bra att detta kommer upp nu, när Ericsson är på rätt väg och klarar sig bra. Det är mycket värre när något sådant här sker i ett bolag med operationella problem och dålig balansräkning, tillägger han.

"Det vore skönt om man fick ett slut på den här processen. Även om detta kan kosta mycket pengar så tror jag inte att det kommer förändra Ericssons position i marknaden framåt, utan jag tror att Ericsson fortfarande kommer ha möjlighet att skapa betydande aktieägarvärden", säger Staffan Knafve.

Rhenman Global Opportunities L/S uppges ha kvar hela sitt innehav i Ericsson, som är ett av fondens större.

"Vi tog in aktien för drygt två år sedan, när det var som mörkast, och det var baserat på att det ändå skulle finnas en framtid. Jag har stort förtroende för Börje Ekholm och styrelsen", säger förvaltaren.

Som enda övriga nordiska börsbolag återfinns Sandvik i portföljen, och där ser Staffan Knafve ser vissa likheter med Ericsson, i det att det skett ett ledningsbyte och att man har fokuserat sin strategi. Även i Sandvik grundade sig fondens investering i att bolaget vid något tillfälle skulle få marknaden med sig, vilket man har fått, avslutar Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman & Partners: Oktoberfrossa ger köplägen - förvaltare

2018-10-16 17:38:59


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober har hittills inneburit tvära kast världens aktiemarknader. Upp och ned, men mest ned.

Förvaltarna för Rhenman & Partners global- respektive hälsovårdsfond lade fram sina tankar kring vad som sker på marknaderna i en webbsändning från i torsdags förra veckan.

Staffan Knafve, som förvaltar globalfonden, menar att det faktum att likvida "mega cap-bolag" såsom Amazon och Microsoft kan falla 6 respektive 5 procent (utan bolagsspecifika nyheter) på en dag, talar för att det är något med marknadens funktionssätt som inte är som det borde vara, rent likviditetsmässigt.

"När det blir stökigt i dessa dagar blir det extra stökigt. Men det får man nog bara vänja sig vid", sade Staffan Knafve.

Henrik Rhenman, förvaltare för hälsovårdsfonden, fyllde i att dessa nedgångar är flödesstyrda och ett resultat av att investerare minskar sin riskexponering. Han menar att det inte nödvändigtvis är de bolag som borde gå ned mest som gör det, utan att det är flödena som bestämmer.

"Innan marknaden har återfunnit sin balans så kanske man ska vara lite försiktig, men det är klart att det blir köplägen under den här månaden. Det tror jag", svarade Henrik Rhenman på moderatorn Henrik Mitelmans fråga om huruvida volatiliteten skapat köplägen, eller om man snarare ska leta tillfällen att avyttra aktier.

Staffan Knafve, vars globalfond för tillfället uppges ha en relativt stor andel banker, oljebolag och defensiva dagligvarubolag i portföljen, försvarade i sändningen bankaktier. Dessa har trendmässigt fått stryk ända sedan finanskrisen och värderas i dagsläget, på relevanta nyckeltal, till ungefär samma nivåer som gällde när det såg som dystrast ut våren 2009, enligt förvaltaren.

Henrik Rhenman poängterade å sin sida hur viktiga hälsovårdsfondens vetenskapliga rådgivare är i förvaltningsarbetet. Förvaltarna använder sig systematiskt och regelbundet av dessa, vilket gör dem trygga med vad de köper, varför de köper det, vilka riskerna är samt vad fonden väntar på ska ske i bolagen, sade han.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp L/S: -1,5% i sep, Teslakortning gynnade

2018-10-09 15:16:55


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S föll i likhet med världens börser i september. Innehav inom sällanköpsvaror och energi bidrog positivt, medan aktier inom industri och bank påverkade negativt. Totalt sett belastade fondens långa positioner avkastningen med 1,8 procent, samtidigt som kortpositionerna bidrog med 0,3 procent till avkastningen.

Det framgår av en månadsrapport undertecknad Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman & Partners globala lång/kort-aktiefond.

Fonden noterade en nedgång om 1,5 procent i basvalutan svenska kronor i september, vilket var bättre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som sjönk 2,9 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -5,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +4,8 procent.

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla återfanns bland fondens bästa innehav i september. Den amerikanska finansinspektionen SEC stämde under månaden bolagets vd Elon Musk för värdepappersbedrägeri, med anledning av Teslachefens Twitterinlägg om att finansiering för att köpa ut bolaget från börsen skulle vara säkrad. Teslas aktie föll kraftigt i samband med denna nyhet från SEC, skriver Staffan Knafve, och han pekar på att den del av stämningen som innefattar krav på att Elon Musk ska förbjudas fortsätta som chef fick ett mycket negativt mottagande bland investerare.

Fondens sämsta innehav i september uppges ha varit bemanningsbolaget Adecco, vars aktie föll efter att man aviserat en svagare försäljning i början av hösten. Bolagets omsättning ökade förvisso i juli och augusti, men volymutvecklingen i september pekade på en avmattning, varför oron kring Adeccos förmåga att infria sina marginalförbättringsmål späddes på, enligt förvaltaren.

Även den amerikanska banken Wells Fargo tyngde fondutvecklingen i september, då aktien backade i linje med USA:s finanssektor. Enligt Staffan Knafve förstärktes aktiens nedgång av att banken meddelat att man ämnar stänga 300 bankkontor i USA 2018 och dra ned personalstyrkan med upp till 26.500 anställda. Enligt banken är dessa åtgärder ett resultat av att allt fler kunder gör sina bankärenden på nätet, skriver förvaltaren.

En utbredd skepsis gällande den ekonomiska tillväxten har hittills präglat 2018, särskilt i Europa och på tillväxtmarknader, enligt Staffan Knafve, som konstaterar att investerare varit mer intresserade av amerikanska tillgångar och särskilt tillväxtaktier. Förvaltaren har dock lagt märke till att denna trend mattats av det senaste kvartalet, och att värdebolag återhämtat sig relativt sett. Han resonerar att detta har att göra med att alltför negativa förväntningar har korrigerats, och fått tidigare värderingar att framstå som för låga.

Med en rapportsäsong som på allvar står för dörren väntar sig Staffan Knafve svar på hur handelskonflikten och en stramare penningpolitik har påverkat företagens efterfrågan och lönsamhet, samt huruvida tillväxten ser ut att mattas av eller inte.

Förvaltaren anser att den fortsatt övergripande frågan är hur länge den starka konjunkturen och goda vinstutvecklingen kan hålla i sig, men skriver att förvaltningsteamet är av uppfattningen att en svagare konjunktur och negativa utfall av handelskonflikter i dagsläget redan är inprisat i många sektorer och regioner. Därför ser fondteamet en fortsatt betydande kurspotential bland globalfondens innehavsbolag.

image

Fondens fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -0,8% i sep, gillar värderingar

2018-10-08 12:16:09


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September månad kännetecknades av fortsatta uppgångar inom delsektorerna tjänster, läkemedel och medicinteknik. Hälsosjukvårdsindexet MSCI HC steg 1,9 procent medan bioteknikindex NBI tappade 0,4 procent och mindre bolag gick generellt sett sämre än stora. Det senare var den huvudsakliga orsaken till att sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S utvecklades sämre än sektorindex i september.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en nedgång om 0,8 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 22,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex sjunkit 0,3 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade -3,0 procent i september och har sedan årsskiftet stigit 27,0 procent.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst portföljbidrag kom under september från Alexion Pharmaceuticals och Cigna, medan Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals stod för de sämsta bidragen.

Det amerikanska bioteknikbolaget Alexions aktiekurs uppges ha reagerat positivt på beskedet att bolaget redovisat positiva fas 3-data för preparatet Soliris inom ytterligare en indikation, neuromyelitis optica (NMOSD). NMOSD är en sällsynt autoimmunliknande sjukdom, som orsakar inflammation i den optiska nerven och/eller ryggmärgen, något som kan bland annat kan ge upphov till plötslig synförlust, skriver förvaltarna.

Det amerikanska försäkringsbolaget Cigna fick under månaden justitiedepartementets godkännande att förvärva Express Scripts (en så kallad pharmacy benefit manager), vilket ledde till tummen upp av aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som skriver att Cigna till följd av uppköpet förväntar sig kostnadssynergier, diversifiering och stärkning inom högtillväxtsegmentet.

Det amerikanska bioteknikbolaget Iovances aktie hade en minst sagt motig septembermånad, med en nedgång om 38 procent. Från årsskiftet var aktien trots detta upp 53 procent per den 30 september.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att vad som fick aktien att sjunka var studieresultat från Moffitt Cancer Center inom icke-småcellig lungcancer, där två av sex utvärderbara patienter uppvisade partiell respons. Iovance utvecklar en ny cancerimmunoterapi med hjälp av kroppens egna tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) och den ovan nämnda kliniken driver en egen, mindre studie inom detta område.

Förvaltarna konstaterar att det nu är mer osäkert huruvida Iovance kommer hitta ännu en indikation för sin teknologi, men anser att bolagets resultat inom malignt melanom fortsatt är "utomordentligt lovande".

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar på att vi nu går in i vad som brukar vara årets mest volatila månad, och de tror att det kommande mellanårsvalet i USA sannolikt kommer spä på nervositeten i aktiemarknaden. Förvaltarna förväntar sig den närmaste tiden en "mycket avvaktande" marknad inom särskilt hälsovård, som gått starkt under året, och som uppges vara den sektor som kan anses påverkas mest av valresultatet.

På det hela taget menar portföljteamet emellertid att grundinställningen till hälso- och sjukvårdssektorn är bättre än på flera år, trots de osäkerheter som är förknippade med USA-valet (där republikanerna riskerar förlora majoriteten i senaten). Värderingarna i sektorn uppges vara attraktiva, produktiviteten inom forskningen hög och den globala efterfrågan stark. Dessa faktorer borgar enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att köpare torde tillkomma sektorn, om en rekyl skulle inträffa.

image

Rhenman Healthcare Equitys fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp L/S: +1,2 i aug, Qualcomm & Ericsson i täten

2018-09-17 15:09:02


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti blev en bra börsmånad, trots handelskonflikt och fallande tillväxtmarknadsvalutor. En nyckelfråga för marknaderna framöver är hur länge den starka konjunkturen kan vara samt i vilken utsträckning handelskonflikterna kan komma att påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet.

Det skriver Staffan Knafve, som förvaltar den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden noterade en uppgång om 1,2 procent i augusti, medan jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) steg 3,4 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,7 procent per den 31 augusti, samtidigt som jämförelseindex stigit 7,9 procent.

image

Fondens utveckling sedan starten i augusti 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Under månaden återfanns halvledarbolaget Qualcomm återigen bland fondens bästa innehav och aktien steg drygt 7 procent. Som orsaker till kursuppgången nämner Staffan Knafve ett påbörjat aktieåterköpsprogram om totalt 30 miljarder dollar samt att bolagets samarbetspartners nu har fått tillgång till den nya mobila flaggskeppsplattformen. Qualcomms nya chip (uppföljaren till Snapdragon 845) är byggt för 5G och uppges bland annat ha en kompaktare design som ger ökad platseffektivitet, tillåta AI-beräkningar på enheten, ha bättre batteritid samt snabbare prestanda.

Näst bäst portföljbidrag i augusti kom från Ericsson, som även de är involverade i den kommande 5G-utrullningen. Förvaltaren konstaterar att aktien under månaden fortsatte upp efter den positiva andra kvartalsrapporten och skriver att "investerarna tycks se allt mer ljus i tunneln tack vare överraskande goda resultatsiffror för Ericsson inom nätverk och ERS, där bolaget erbjuder operatörer en smidig övergång från 4G till 5G". Vidare pekar Staffan Knafve på att bolaget förväntas gynnas av att både USA och Kina konkurrerar om att bli ledande på 5G-området.

Fondens kortposition i streamingbolaget Netflix slog mot avkastningen i augusti, då aktien återhämtade sig från det stora kursfall som följde på bolagets rapport för det andra kvartalet. Som möjlig orsak till kursuppgången nämner Staffan Knafve en rekommendationshöjning från ett mäklarhus. Uppgraderingen av aktien ska ha gjorts med hänvisning till data från webbsökningar, som går att tolka som en indikation på höga abonnentsiffror i det tredje kvartalet.

Utöver Netflixinnehavet bidrog spanska Banco Santander negativt till avkastningen i augusti. Banken har drygt 20 procent av sin utlåning på tillväxtmarknader och tog stryk av den breda nedgång som skedde i tillväxtmarknadsvalutor under månaden.

Förvaltaren noterar att investerare i augusti åter plockade upp den röda tråd som gällt under 2018, med visst undantag för juli. Nämligen att söka sig till USA och förhållandevis konjunkturokänsliga tillväxtbolag, något landet har en större andel av än Europa. Som orsak till detta nämner Staffan Knafve att den handelspolitiska osäkerheten, i kombination med Turkiets bekymmer, återigen ökade oron över ekonomin i Europa och på tillväxtmarknader.

Vad gäller framtidsutsikter pekar förvaltaren på att en stor fråga är hur länge den starka konjunkturen kan hålla i sig samt när och om "de till synes oändliga" handelskonflikterna kommer påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet. En annan viktig fråga är när amerikanska räntehöjningar kan komma att dämpa efterfrågan, enligt Staffan Knafve.

Dock är en stor del av det marknaden nu oroar sig för redan inprisad i många sektorer och regioner på aktiemarknaden och Rhenman & Partners ser därför en betydande kurspotential i fondens innehav, avslutar förvaltaren.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +6,9% i aug, upp 23,4% i år

2018-09-12 16:45:20


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti präglades av breda uppgångar för samtliga av branschfonden Rhenman Healthcare Equitys delsektorer och fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) steg med 6,9 procent.

Det framgår av en månadsrapport, där fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ger en uppdatering kring aktuella portföljhändelser och blickar framåt.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 6,9 procent i augusti och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 23,4 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex minskat med 0,2 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade +9,7 procent i augusti och har sedan årsskiftet stigit med 31,0 procent.

image

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S sedan starten i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens bäst presterande innehav i augusti var Glaukos och Nektar Therapeutics, samtidigt som Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals var de innehav som gav sämst avkastningsbidrag.

Glaukos, ett amerikanskt medicintekniskt bolag med fokus på ögonsjukdomar, fick medvind under månaden då dess främsta konkurrent Alcon meddelat att de drar tillbaka sin produkt mot glaukom från marknaden. Glaukom är ett tillstånd där trycket i ögat oftast är för högt. Glaukos har utvecklat en minimalinvasiv teknologi för behandling av glaukom och erbjuder med sin produkt Istent ett alternativ till kontinuerlig ögondroppsbehandling, enligt förvaltarna. Förra året lanserade Novartis dotterbolag Alcon sin konkurrerande produkt Cypass, vilket har påverkat Glaukos tillväxt negativt, men efter att en långtidsstudie påvisat en ofördelaktig säkerhetsprofil för Cypass meddelade Alcon i slutet av augusti att produkten dras tillbaka från samtliga marknader. Detta ledde till en mycket positiv reaktion för Glaukos aktiekurs, skriver förvaltarna.

Det amerikanska bioteknikbolaget Spark Therapeutics presenterade i augusti uppdaterade fas I/II-data för sin läkemedelskandidat SPK-0811. Dessa visade att två av sju patienter utvecklade immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till en sämre effekt av behandlingen, enligt förvaltarna. Bolagsledningen uppges dock vara övertygad om att dessa typer av reaktioner går att förebygga med profylaktisk kortisonbehandling och det ska finnas planer på en fas III-studie senare i år. I samband med att Spark presenterade sina uppdaterade data föll aktien kraftigt, för att sedan delvis återhämta sig, skriver förvaltarna.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser två orsaker till varför hälsovårdssektorn är så pass stark för tillfället. Dels att den globala handelskonfliktens komplexitet och svårtolkade process ger anledning för investerare att välja hälso- och sjukvårdsaktier, som påverkas minst av ett fullskaligt handelskrig. Förvaltarna tror att "marknadens bedömning kommer att vara fortsatt relevant, eftersom handelskonflikterna torde dröja sig kvar under hösten och långt efter det amerikanska valet". Vidare ser förvaltarduon ett tydligt ökande intresse för hälsovårdssektorn efter att Trump-administrationen tagit initiativ i läkemedelsprisfrågan.

De nuvarande P/E-talen på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan anses attraktiva, jämfört med det historiska snittet på cirka 19,5, enligt förvaltarna.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark tror att sektorn kan komma att fortsätta stärkas successivt, trots orosmoment som temporärt kan ge mindre bakslag.

image

Exponering, förvaltat kapital samt de fem största innehaven per den 31 augusti för Rhenman Healthcare Equity L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities: slog index i juli, Netflix bidrog

2018-08-15 12:20:16


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Konjunkturen är stark, men kan rubbas om den globala handelskonflikten leder till minskad investeringsvilja hos företagen samt om fortsatta räntehöjningar i USA dämpar efterfrågan. En svagare konjunkturutveckling är dock i många sektorer och bolag redan inprisad och aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S ser därmed fortsatt god kurspotential i sina innehav.

Det skriver fondens förvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport.

Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) noterade en uppgång om 3,0 procent i juli och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har fonden sjunkit 4,9 procent per den 31 juli, medan jämförelseindex backat 0,1 procent.

image

Utveckling för den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst bidrag till avkastningen i juli gav den korta positionen i streamingbolaget Netflix. Aktien sjönk kraftigt i samband med att bolagets kvartalsrapport avslöjade ett betydligt lägre antal nya prenumeranter än väntat. Samtidigt sänkte bolaget sina förväntningar på användartillväxt i det kommande kvartalet, till en tillväxtnivå lägre än samma period föregående år.

Staffan Knafve skriver att det spekuleras kring att brist på nytt innehåll är anledningen till detta, och konstaterar att Netflix har fördubblat sin marknadsföringsbudget jämfört med föregående år. Bolaget har dessutom tagit upp nya krediter för att spendera nära 4 miljarder dollar mer än de förväntas generera under 2018, tillägger förvaltaren.

Bland övriga positiva avkastningsbidrag i juli märks de långa innehaven i halvledarbolaget Qualcomm och investmentbanken JP Morgan.

En serie positiva rapporter från halvledartillverkare innebar en ljuspunkt inom tekniksektorn, som i övrigt var förhållandevis svag i juli, skriver Staffan Knafve. Qualcomms rapport var inget undantag och investerare såg positivt på bolagets avbrutna bud på NXP Semiconductors (till följd av avslag från kinesiska myndigheter). Detta då betydande aktieåterköp istället möjliggörs, något Qualcomm sedermera meddelade kommer ske via en så kallad holländsk auktion, enligt Staffan Knafve.

JP Morgans aktie steg efter en stark rapport för det andra kvartalet, som uppvisade god tillväxt inom alla områden, skriver förvaltaren. Investmentbankens rapport visade även på ett framgångsrikt införlivande av tekniska innovationer samt ökade marknadsandelar, bland annat genom att erbjuda heltäckande tjänster via mobilbank, enligt Staffan Knafve.

Ford var den aktie som påverkade avkastningen mest negativt i juli. Aktien föll redan innan bolagets rapport, i samband med svaga rapporter från andra biltillverkare såsom GM och Fiat Chrysler, skriver förvaltaren. När Fords rapport väl släpptes innehöll den sänkta vinstprognoser för 2018 och omstruktureringskostnader om 11 miljarder dollar under de kommande tre till fem åren. Mer information om hur de planerade omstruktureringarna ska göra bolaget mer lönsamt väntas i september, enligt Staffan Knafve.

Även oljeservicebolaget Halliburton uppges ha tyngt fondens utveckling i juli, efter att ha rapporterat en svagare rörelsevinst än väntat inom sitt största marknadsområde samt ha lämnat en lägre prognos än vad investerare hade hoppats på.

Staffan Knafve ser en trend av att investerare hittills i år sökt sig till USA på grund av en utbredd oro för konjunkturen och särskilt vad gäller Europa. I USA finns en större andel förhållandevis konjunkturokänsliga tillväxtbolag, vilket förvaltaren menar har lett till stora inflöden till den amerikanska aktiemarknaden på bekostnad av inflöden till andra regioner.

Under juli såg dock förvaltaren en ökad bredd i investerarnas intresse och att bra rapporter samt en minskad handelsoro (åtminstone vad gäller EU) gav positiva reaktioner i en del aktier som tidigare hamnat på efterkälken.

Gällande den rådande starka konjunkturen ser Staffan Knafve två orosmoment. Det första rör när och om den globalt pågående handelskonflikten kan komma att påverka företagens investeringsvilja och det andra när vidare räntehöjningar i USA kan få en dämpande effekt på efterfrågan.

Rhenman Global Opportunities L/S uppges dock vara av uppfattningen att en svagare konjunktur i stor utsträckning redan är inprisad i många sektorer och enskilda bolag. Därför ser de fortsatt god kurspotential i de aktier fonden har investerat i, skriver Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,3% i jul, slog index klart

2018-08-13 10:37:26


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Juli präglades av breda uppgångar för både bioteknik och läkemedel. Inom bioteknik drevs utvecklingen huvudsakligen av framgångar för de större bolagens forskningsportföljer, medan läkemedelsbolagen gynnades av starka delårsrapporter i kombination med en rotation mot lågvolatila storbolagsaktier inför det amerikanska mellanårsvalet i höst.

Det framgår av en månadsrapport för sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 4,3 procent i juli och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 15,2 procent, medan jämförelseindex ökat 0,1 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade 3,0 procent i juli och har sedan årsskiftet stigit 19,4 procent.

image

Fondens avkastning sedan starten i juni 2009. Andelsklass IC1 (EUR). (Källa: Rhenman & Partners AM)

De bästa avkastningsbidragen i juli kom från Roche,

Eli Lilly och Viewray.

Viewray är ett amerikanskt medicinteknikbolag som säljer en linjäraccelerator, med andra ord utrustning för strålningsbehandling av cancertumörer i kombination med en magnetkamera. Detta ger möjlighet att kunna avbilda mjukdelar i realtid när en behandling pågår, vilket gör att man kan fokusera behandlingen till tumören och skona intilliggande organ, skriver förvaltarna.

Under månaden aviserade bolagets styrelse att de tillsätter en ny ledning. Utöver det blev Viewrays teknik uppmärksammad i vetenskapliga tidskrifter samtidigt som aktien fick en ny köprekommendation. Dessa nyheter resulterade i en stark utveckling för aktien under månaden, enligt förvaltarna.

Sämst bidrag till avkastningen kom från Abiomed, Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals.

Även Abiomed är ett amerikanskt medicinteknikbolag och dess produkt Impella är en minimal-invasiv hjärtpump. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att produkten är världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion och att tekniken bakom Impella är unik. Användningsområdet uppges vara omfattande, med en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten. Aktiemarknaden blev besviken när bolaget trots en stark delårsrapport inte höjde sina prognoser för resten av året, skriver förvaltarna. Samma sak hände för några år sedan, men aktien återhämtade sig och har flerfaldigats sedan dess, tillägger de.

image

Femårsgraf för Abiomeds aktie, som har stigit 1.570 procent. (Källa: Infront)

Bolagen Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals drabbades under månaden av vinsthemtagning för små och medelstora bioteknikbolag, och främst för icke vinstgenererande sådana, uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Såväl Sage Therapeutics som Arena Pharmaceuticals utvecklas väl, men marknaden vill se ytterligare framsteg, enligt rapporten.

Inför det kommande amerikanska mellanårsvalet kommer diskussionen om läkemedelspriser periodvis att blossa upp. Detta trots att flera bolag avstått ytterligare prishöjningar för innevarande år, på direkt begäran av president Trump, skriver förvaltarna, som bedömer att något nytt i frågan inte är att vänta förrän efter valet. Då kommer Trump-administrationen presentera ett nytt genomarbetat förslag på hur det nuvarande läkemedelssystemet ska reformeras, skriver de.

Tiden fram till mellanårsvalet i november kallar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark en slags vänteperiod, som oroar marknaden och kan innebära en rekyl under semestermånaden augusti. Förvaltarna tror dock inte att fallhöjden är särskilt stor om inget oväntat inträffar, då den gångna rapportperioden beskrivs som mycket stark.

De fem största innehaven i Rhenman Healthcare Equity L/S var per den 31 juli Roche Holding Ltd Pref, Nektar Therapeutics, Abiomed, CVS Health Corp och Express Scripts.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: intervju Staffan Knafve

2018-08-07 11:04:17


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ärren från finanskrisen sitter djupt och den välbehövliga investeringscykeln har ännu inte riktigt kommit igång. Den globala handelskonflikten agerar bromskloss för företagen och det är viktigt att spelreglerna framåt blir klara. Samtidigt har många av riskerna prisats in och aktiemarknaden är inte särskilt dyr.

Det säger Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S, i en intervju med Fonder Direkt.

image

Staffan Knafve. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Den pågående handelskonflikten mellan USA och främst Kina och Europa är inget som bekymrar Staffan Knafve särskilt mycket på kort sikt. Dels är han av uppfattningen att det finns skevheter i handelsrelationerna mellan USA och resten av världen som nog bör adresseras. Samtidigt är förvaltaren förvissad om att Donald Trump är fullt medveten om vilka negativa konsekvenser ett eskalerande handelskrig skulle ha på den amerikanska ekonomin. Enligt Staffan Knafve är det tänkbart att presidentens retorik mer handlar om förhandlingstaktik samt av att hålla skenet uppe av "a man that gets things done" inför det stundande mellanårsvalet.

USA:s ekonomi går för tillfället som tåget, med fullt kapacitetsutnyttjande och i princip inga lediga resurser. Att införa höga importtullar i ett sådant läge skulle leda till minskad köpkraft för den amerikanska konsumenten och påeldad inflation i form av dyrare importvaror, vilket är något ingen president önskar sig inför ett val, säger Staffan Knafve.

"Detta får mig att tro att presidenten ändå kommer göra en U-sväng, liknande den han gjorde med Nordkorea och med Juncker senast", säger förvaltaren.

När Rhenman & Partners startade globalfonden i augusti 2016 gjordes det med grundantagandet att styrkan i den globala konjunkturen var underskattad, vilket bland annat skulle leda till stigande räntor. I detta scenario skulle aktiemarknadens aktörer överge tillväxtaktier till förmån för mer konjunkturdrivna värdebolag, var tesen. Vad som skedde var att konjunkturens styrka spelade ut enligt plan, men investerares törst efter tillväxt mattades inte av.

"Vi fick rätt angående den starka konjunkturen, men fel i att tillväxtbolagen fortsatte överprestera värde. Vi hade underskattat både styrkan och uthålligheten i denna trend", säger Staffan Knafve.

Han ställer sig emellertid frågan om en större sektorrotation nu kan vara i antågande och pekar på att Facebooks, Twitters och Netflix stora fall i samband med de senaste kvartalsrapporterna visar hur känsliga dessa aktier har blivit för inbromsande tillväxt. Det vore i så fall goda nyheter för fonden, som innehar korta positioner i såväl Tesla som Netflix.

Angående den globala konjunkturens utsikter pekar Staffan Knafve på vikten av att företagsinvesteringarna tar fart.

"Jag tycker man hör mellan raderna hos företag att 'vi hade ju tänkt öka kapacitet i det och det, men vet nu inte om vi vågar, eftersom man inte vet vilka spelreglerna blir'. Ingen och särskilt inte företag gillar osäkerhet. Om det här blir en global problematik och företagen avstår från investeringar, då blir jag orolig. Men jag tror inte att vi är där riktigt än", säger förvaltaren.

Staffan Knafve uppger att han är relativt lugn gällande börsutsikterna på grund av att en stor del av riskerna har prisats in. Samtidigt menar han att man får följa utvecklingen noga - de nödvändiga investeringarna får inte dröja för länge. Han tillhör dock inte de som tycker att marknaden är särskilt dyr.

"Det finns delar av marknaden som är väldigt dyr, men sen finns det stora delar som inte är anmärkningsvärt högt värderade och där man inte behöver ha särskilt många bra konjunkturella år för att motivera dagens kurser, och där dessa till och med tål en dip i konjunkturen. Jag tycker att vi äger bra bolag, som av allt att döma kommer ha en god utveckling under överskådlig framtid och som vi tycker är värda mer än vad vi köpte dem för", säger förvaltaren.

Fonden äger flertalet oljebolag. Vad är caset där?

"Vi tror att dagens oljepris om cirka 70 dollar reflekterar en balans mellan utbud och efterfrågan, och att det om något är mer sannolikt att priset går till 80 än 60. Samtidigt är många oljebolag prissatta som om oljepriset ska ligga på 50-55 dollar och så tror jag helt enkelt inte kommer vara fallet. De här bolagen kommer få mycket starka kassaflöden framöver och det faktum att oljepriset gick från drygt 110 till 30 dollar på två år fick bolagen att införa mycket bättre kostnadskontroll."

Att äga oljebolag är dock inte helt okontroversiellt med tanke på vad forskningen säger om sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändring. Sommarens värmerekord har dessutom gett vind i seglen för branschens högljudda kritiker. Staffan Knafve har här en pragmatisk inställning.

"Oavsett vad man tycker om fossila bränslen, så kommer efterfrågan att finnas i ett antal årtionden till, oljebolagen kommer kunna tjäna väldigt mycket pengar och du kommer som aktieägare kunna få jättebra utdelningar. Och sen vid någon tidpunkt när oljeanvändningen de facto minskar, för någon gång gör den det, det är då man verkligen ska äga dem. För dels om de använder kassaflödena på ett vettigt sätt kommer de ha byggt upp alternativa energier, samtidigt som de helt kommer skrota investeringarna i fossila bränslen. De stora oljebolagen har det här på agendan. Om du tillverkar något som du vet inte är framtiden, så måste man planera för denna (även om den nog ligger ganska långt bort). BP är tidigt på detta, delvis då de varit tvungna på grund av Deepwater Horizon-skandalen, och även Shell adresserar de här frågorna. De amerikanska bolagen med Exxon och Chevron i spetsen verkar däremot mer intresserade av fortsatta investeringar i fossila bränslen", säger han.

Finns det någon given undre nivå för oljepriset där du anser att det inte längre är värt att äga dessa bolag?

"Bolagen har sänkt sina break even-nivåer till följd av kostnadskontroll och kommer vara bra kassaflödesmaskiner även om priset går ner till 65 eller 60 dollar. Men går det under 60 är det något i grundanalysen om utbud och efterfrågan som måste börja ifrågasättas och därmed även dessa innehav. Oljeindustrin var tills alldeles nyligen en väldigt hatad sektor, liksom banksektorn fortfarande är."

Apropå banksektorn. Värderingarna på bankaktier har varit pressade en längre tid, även om sektorn återhämtat sig något på sistone. Vad tänker du kring detta?

"Det är intressant, för i många fall handlar man i dag åtminstone de europeiska bankerna till nivåer i närheten av om inte rena krisvärderingar, så i alla fall värderingar som speglar implicita antaganden om att räntan aldrig kommer stiga, låneefterfrågan inte kommer finnas där och att vi snart har en ny finanskris. Detta anser jag vara väl pessimistiskt."

Fonden återhämtade sig i juli, men är fortfarande i princip oförändrad sett till de senaste tolv månaderna och upp endast knappt tre procent sedan starten i augusti 2016. Vilka är nycklarna till att globalfonden ska kunna nå sitt årliga nettoavkastningsmål om 7-8 procent?

"Det absolut viktigaste är att vi hittar rätt bland bolagen och gör rätt grundanalys för vilka sektorer som har möjlighet att utvecklas bättre eller sämre framöver. Du måste ha ett makroperspektiv på det hela. Med det sagt så finns det ingenting som slår ett bra bolag och får vi rätt i bolagen så kommer vi få rätt i våra ambitioner för fonden. Fonden har ett långsiktigt perspektiv - så länge vi tycker att bolagen utvecklas som vi vill kan vi, fastän det naturligtvis kan vara tråkigt på kort sikt, leva med att kurserna inte omedelbart går dit vi vill. Att en aktie till följd av sin sektortillhörighet för tillfället inte är populär betyder inte att det blir en dålig investering, tvärtom kan det ge möjligheter."

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: backade 1,9% i juni

2018-07-13 09:51:03


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De värderingsskillnader som uppstått på aktiemarknaderna är ohållbara i ett längre perspektiv. Vinstutsikterna för bolag inom nedtryckta sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur, såsom industri, bank och energi, är goda. Tillsammans med allt lägre värderingar bör därmed utrymme för kurslyft finnas.

Det förmedlar Staffan Knafve, förvaltare för den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden noterade en nedgång om 1,9 procent i juni och underpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning minus 7,6 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex räknat i svenska kronor är plus 6,1 procent.

image

Utveckling för Rhenman Global Opportunities L/S sedan den svenska andelsklassens start i september 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Sett till sektorer var det främst hälso-, sjukvårds- och dagligvarubolag som bidrog positivt till fondens avkastning i juni, medan sällanköpsbolag och banker påverkade negativt, skriver förvaltaren, som uppger att såväl de långa som korta positionerna belastade avkastningen med cirka 1 procent.

image

Rhenman Global Opportunities L/S portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Ericsson, ett av fondens få nordiska innehav, blev den bästa bidragsgivaren i juni. Staffan Knafve informerar att bolagets prognos för antalet mobila IoT-anslutningar år 2023 reviderats upp till 3,5 miljarder, vilket är närapå en fördubbling jämfört med en prognos från i november 2017. Mer därtill meddelade Ericsson att samtliga stora telekomoperatörer i USA kommer att erbjuda 5G så tidigt som i slutet av 2018 eller under 2019, skriver förvaltaren, som lägger till att bolaget under månaden fick flera höjda riktkurser från investmentbanker.

Vad gäller negativa portföljbidrag var kortpositionen i Tesla det som påverkade mest under månaden. Staffan Knafve uppger att aktien steg kraftigt efter att vd Elon Musk återigen uttalat visshet om att Tesla kommer lyckas nå sitt produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3. Förvaltaren påpekar att bolagets produktionsmål sänkts eller skjutits upp så ofta det senaste året, att det mål Elon Musk nu påstår att bolaget kan nå innan månadens slut (5.000 bilar i veckan) kommer som en positiv överraskning för investerare. I linje med vad Elon Musk tidigare uttalat förväntade sig inte analytiker att detta produktionsmål, som dock är lägre än vad man ursprungligen räknade med, skulle kunna uppnås förrän nästa år, skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren noterar att det första halvåret av 2018 präglats av en relativt sett stark utveckling på den amerikanska aktiemarknaden, med tillväxtaktier som draglok, medan de flesta andra aktiemarknader mer eller mindre stått stilla eller fallit vilket har lett till stora värderingsskillnader. Som förklararingar till denna utveckling nämner Staffan Knafve osäkerhetsmoment i form av frihandelns framtid, Europas politiska förvecklingar och ifrågasatta tillväxt samt tillväxtmarknaders förmåga att generera just tillväxt i en miljö där såväl hot om tullar, dollarn och energipriserna alla stiger.

Förvaltaren slår fast att Rhenman & Partners som alltid har respekt för de möjligheter och orosmoment som sätter sin prägel på olika marknaders utveckling. Samtidigt anser de att de värderingsskillnader som uppstått (med exempelvis rekordhöga nivåer för IT- och vissa sällanköpsaktier såsom Amazon medan värderingarna i stora delar av världen har sjunkit) är ohållbara på sikt. Följaktligen uppges Rhenman & Partners vara i grunden fortsatt positivt inställda till sektorer som gynnas av en fortsättning på den stabila konjunkturen. I sammanhanget nämns industribolag, banker och energibolag.

Rhenman Global Opportunities L/S största aktieinnehav var vid utgången av juni Exxon, Nestle, Chevron, Ericsson och JP Morgan Chase & Co.

Klicka på länken för att läsa Staffan Knafves fullständiga månadskommentar: https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/07/Monthly-Report_Rhenman-Global-Opportunities-LS-201806_SWE_11Juli.pdf

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: ser fram emot kvartalsrapporter

2018-07-12 12:24:21


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oron för handelskrig påverkar även delsektorer av aktiemarknaden som inte direkt påförs tariffer. Hälso- och sjukvårdssektorn har dock gått bättre än flertalet sektorer under året, vilket ändå återspeglar en viss grad av skydd från handelsfrågan.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.

Fondens svenska andelsklass noterade en uppgång om 0,7 procent i juni, vilket var något svagare än jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är andelsklassens avkastning plus 15,9 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex noterar plus 6,1 procent i svenska kronor.

image

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S huvudklass IC1 (EUR) sedan fondens lansering i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst portföljbidrag till fonden i juni gav innehaven Vertex Pharmaceuticals, Allergan och Fibrogen. Motsatt kom de sämsta bidragen från Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Sangamo Therapeutics, framgår av rapporten.

Gällande Allergan, som inledde året knackigt med en nedgång på 8 procent från årsskiftet till och med sista maj, skriver förvaltarna att specialty pharma-bolagets aktiekurs i juni återhämtade sig tack vare en positiv utveckling för bolagets forskningsportfölj. Allergan uppges under månaden ha presenterat positiva data från dess fas III-studie med läkemedelskandidaten Bimatoprost SR (sustained release). Bimatoprost SR är en långtidsverkande prostataglin avsedd att användas vid behandling av glaukom. Glaukom innebär att synnerven och synfältet påverkas och kan leda till blindhet om behandling uteblir. Förvaltarna förklarar att tillståndet i dag behandlas med ögondroppar, men att ett problem med detta är att patienterna inte alltid följer ordinationen, vilket påverkar behandlingsresultatet negativt. Av denna anledning bedöms ett långtidsverkande läkemedel såsom Allergans Bimatoprost SR, som administreras var fjärde månad, ha stor marknadspotential.

Utöver denna framgång meddelade bolaget även positiva data från en fas II-studie med Atogepant, som är en tablett för behandling av episodisk migrän, uppger förvaltarna.

Bland de tre aktier som nämns i negativa ordalag gällande avkastning framgår av rapporten att det egentligen inte rörde sig om några större negativa nyheter som orsakat den svaga aktieutvecklingen. Möjligen undantaget för Sangamo Therapeutics, där det konkurrerande bolaget Global Blood Therapeutics visade på mycket lovande resultat för sin läkemedelskandidat inom sickelcellsjukdom. Detta uppges ha lett till en svag utveckling för Sangamos aktie.

image

Fondens portföljkonstruktion och valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar ut de kommande kvartalsrapporterna för hälso- och sjukvårdssektorn som utomordentligt intressanta. Detta eftersom stora bolag gått sämre än små- och medelstora bolag, samtidigt som de stora bolagen enligt förvaltarna bör rapportera mycket goda resultat till följd av goda marknadsförutsättningar och fortsatt stora effekter av den amerikanska skattereformen. Förvaltarna påpekar i sammanhanget att även bolag som inte är amerikanska men har en betydande verksamhet i USA gynnas av skattereformen och att de därför tror på en ganska stark rapportperiod, som antagligen kommer tas väl emot av marknaden.

I augusti flaggar dock Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att aktiemarknaden kan komma att börja ängsla sig för det kommande amerikanska mellanårsvalet, som inträffar i november. Förvaltarna aviserar att börsen kommer att vara humörstyrd framöver med fokus på både internationella handelsfrågor samt huruvida republikanerna lyckas behålla sin majoritet i senaten eller inte, vilket kan bli avgörande för hälsovårdssektorns utveckling.

En "mycket positiv" aspekt som lyfts fram gällande nyhetsflödet på sistone är att Trumpadministrationen inte ser ut att avse rubba spelreglerna för läkemedelsindustrin. Förvaltarna uppger att administrationen inte verkar föreslå eller initiera reformer som inte branschen i sin helhet kan leva med och som inte på ett avgörande sätt förändrar villkoren för prissättningen av läkemedel. Detta gör att Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser positivt på förutsättningarna den kommande tiden.

Klicka på länken för att läsa förvaltarnas fullständiga månadskommentar: https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/07/Monthly-Report_Rhenman-Healthcare-Equity-LS-201806_SWE_11juli.pdf

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: bästa hedgefonden 5 år - FT

2018-07-09 17:28:08


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

Bland de mindre kända hedgefondaktörerna i Europa går det att hitta exempel på fonder som har en avkastning som talar för sig själv.

Financial Times har undersökt den europeiska hedgefondindustrin med hjälp av dataleverantören Preqin och funnit att den bäst avkastande fonden de senaste fem åren är svenska Rhenman Healthcare Equity L/S.

Fond               5 årig nettoavk. på årsb. (%)
Rhenman Healtcare Equity L/S   27,12            
The Children's Inv. Master Fund  19,44            
Astra Structured Credit Inv. Fund 18,52            
Taiga Fund - Class A - NOK    16,50            
Trias L/S Fund - EUR Class    15,91            
Pharo Gaia Fund - Ser 1 Class A  15,44            
Pharo Trading Fund - Ser 1 Cl. A 13,84            
Bestinver Hedge Value Fund    13,68            
Alegra ABS I (Euro) Fund     13,66            
SR Global Fund - Frontier Portf. 13,43            

Bäst årligen avkastande Europabaserade hedgefonder de senaste fem åren. Gäller fonder med fondförmögenhet om 100 miljoner dollar eller mer. (Källa: Preqin/Financial Times)

Rhenman & Partners medgrundare Carl Grevelius kommenterar i Financial Times artikeln: "Hälsovårdssektorn ser attraktiv ut värderingsmässigt och fundamenta är starka, med rimliga förväntningar avseende vinsttillväxt kombinerat med relativt låga operationella risker. Vi har även höga förväntningar på ett positivt nyhetsflöde gällande kliniska studier under andra halvåret 2018 och 2019."

Vid slutet av mars 2018 hade europeiska hedgefonder totalt 587 miljarder euro under förvaltning och 2017 växte denna fondförmögenhet med 10 procent, efter ett dystert 2016 då utflöden slog mot branschen. Preqin har tagit fram ett jämförelseindex för europeiska hedgefonder baserat på årlig avkastning tre samt fem år bakåt, där endast fonder med förvaltat kapital överstigande 100 miljoner dollar har inkluderats. Det är först vid denna summa som en hedgefond enligt Preqin kan betraktas som tillräckligt "pålitlig" (viable) för att ingå, skriver Financial Times. Det treåriga indexet visade på en årlig avkastning om 4,98 procent medan det femåriga visade 6,3 procent.

Den som valt rätt hedgefond de senaste åren har dock som framgår i tabellen ovan sett sina sparpengar öka betydligt mer än så. Mediannettoavkastning på årsbasis för de två topplistorna (tio i topp för senaste tre samt fem år) är 14,22 respektive 15,68 procent.

Bäst de senaste tre åren är fonden Specialised Russian Growth Fund från fondförvaltaren Spring, som avkastat 21,98 procent årligen.

Gällande femårsvinnaren Rhenman Healthcare Equity L/S skriver Financial Times att Rhenman & Partners pekar på sina band med Karolinska Institutet som en del i framgången. Det medicinska forskningsuniversitetet har producerat åtskilliga nobelprisvinnare, konstaterar Financial Times.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: medicinteknik går urstarkt

2018-06-21 09:00:01


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Risker kring exempelvis prisregleringar av läkemedel har fått många investerare att välja bort aktier inom dessa, inklusive bioteknik. Istället har intresset för medicinteknik ökat, då investerare fortfarande letar någon slags exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn. God försäljningstillväxt har inte skadat medicintekniksegmentet heller.

Susanna Urdman, förvaltare för Rhenman Healthcare Equity L/S, förklarar i en videointervju varför aktier inom medicinteknik gått så pass bra på sistone.

image

Som framgår har medicinteknik (medtech) varit det segment inom hälso- och sjukvård som presterat klart bäst sedan årsskiftet med en uppgång på 13 procent per den 31 maj.

"Bolagen mår bra och är välfinansierade. Innovationshöjden är på topp med massor av spännande data som kommer ut under andra halvåret. Värderingarna är fortfarande helt okej", säger Susanna Urdmark.

Förvaltaren lyfter särskilt fram det medicintekniska bolaget Abiomed, som har utvecklat en inplanterbar hjärtpump som minskar belastningen på hjärtmuskeln när denna är svag och inte orkar pumpa blod ordentligt till kroppens organ.

Detta håller enligt Susanna Urdmark på att bli en ny standardbehandling och än så länge har Abiomed endast tagit 10 procent av sin marknad. Bolagets aktie har uppmärksammats allt mer av investerare och stigit hela 138 procent sedan årsskiftet.

image

Abiomeds kursutveckling sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Länk till refererad intervju, där även Staffan Knafve som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S deltar: https://videoburst.com/play/embed/uZvQ9JzTmTmXfJd6y73R

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: maj tuff månad för fonden

2018-06-08 09:54:48


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

Bolag i sektorer som gynnas av en fortsatt god konjunktur, såsom industriföretag, banker och energibolag, bör med sina rimliga och i vissa fall låga värderingar ha utrymme för kurslyft.

Det framhåller Staffan Knafve, förvaltare för den globala aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden sjönk 4,3 procent i maj, varav 3,3 procent kom från de långa innehaven och 1,0 procent från de korta. Sedan årsskiftet är därmed fondens utveckling minus 5,8 procent per den 31 maj.

Bland portföljens ljusglimtar i maj märks det amerikanska halvledarbolaget Qualcomm. Bolaget har under våren tyngts av handelstvisten mellan USA och Kina, vars myndigheter varit avogt inställda till Qualcomms bud på NXP Semi, skriver förvaltaren. Efter positiva signaler om ett möjligt hävande av USA:s bojkott mot kinesiska telekombolaget ZTE, uppges kinesiska myndigheter dock vara villiga att omvärdera sin position vad gäller affären mellan Qualcomm och NXP Semi.

Det senare har uppskattats av investerare, som nu åter ser en möjlighet att förvärvet kan gå igenom, skriver förvaltaren, som även nämner ett av Qualcomm aviserat samarbete med Facebook och deras satsning Terragraph som en positiv faktor för aktien. Qualcomm steg drygt 14 procent i maj.

En annan stark bidragsgivare i maj var den japanska spelutvecklaren Square Enix, vars aktie steg knappt 17 procent. Som anledningar till kursutvecklingen nämner förvaltaren entusiasm inför bolagets pipeline av nya titlar, som uppges kunna rullas ut utan förhinder eller förseningar. Staffan Knafve skriver att förväntningarna inför årets stora spelkonferens, E3 i Los Angeles, tycks komma att infrias. Han pekar på att Square Enix inför konferensen visat upp trailers och demonstrationer av sitt efterlängtade spel Kingdom Hearts 3, som förväntas bli en av spelkonferensens höjdpunkter.

Fondens två europeiska bankinnehav Banco Santander och BNP Paribas utvecklades mycket svagt i maj, skriver Staffan Knafve. Som anledningar tar förvaltaren upp orolig politisk utveckling i Italien och Spanien samt oro för Turkiet, Argentina och Brasilien.

Även det amerikanska innehavet Symantec, som säljer digitala säkerhetslösningar och infrastruktur, hade en tuff kursutveckling i maj och tappade hela 25 procent. Förvaltaren skriver att bolaget rapporterade starkare än väntat, men lämnade en prognos för resten av året som var under marknadens förväntan. Men möjligen mer bekymmersamt är att Symantec genomgår en revision, då en tidigare anställd anat oråd kring bolagets redovisning. Detta har enligt Staffan Knafve skapat en betydande osäkerhet, trots att bolaget hävdat att effekterna av denna revision inte kommer ha en påtaglig effekt.

Vid en utblick skriver förvaltaren att det som sticker ut för tillfället är en utbredd skepticism mot Europa samt en fortsatt tilltro till tillväxtbolag i USA. Han exemplifierar med att europeiska banker för tillfället värderas lägre än på åtskilliga år, medan de så kallade FAANG-bolagen i USA samtliga steg kraftigt i maj.

Staffan Knafve betonar att Rhenman & Partners har respekt för de utmaningar som väntar Europa och många värdebolag, men att värderingsskillnaderna nu har blivit obefogat stora.

image

Källa: Rhenman & Partners

Länk till refererad månadsrapport: https://bit.ly/2xV8mDe

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: stark utveckling i maj

2018-06-07 10:36:12


Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trumpadministrationens initiativ för att förbättra vården och tillgängligheten till läkemedel för amerikanska patienter har blivit väl emottaget på marknaden, skriver fondförvaltaren Rhenman & Partners i en månadsrapport.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark summerar den gångna månaden och konstaterar att utfallet blev gott, trots två bakslag i portföljen.

Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,3 procent i maj, sett till fondens huvudandelsklass IC1 EUR, vilken sedan årsskiftet har stigit med 11,0 procent. Den svenska andelsklassen RC1 SEK avancerade 4,1 procent i maj och har ökat 15,1 procent sedan årsskiftet.

De aktier som främst bidrog till utvecklingen i maj var Horizon Pharma, Abiomed och Intra-Cellular Therapies. Sämst bidrog Faron Pharmaceuticals, Esperion Therapeutics och Genmab.

Horizon Pharma har under det senaste året systematiskt arbetat med att flytta fokus från primärvårdsläkemedel till särläkemedel, uppger förvaltarna, som konstaterar att bolagets rapport för det första kvartalet bekräftade att denna strategi varit lyckosam. Horizon Pharmas aktiekurs har stigit nästan 70 procent sedan en bottennotering i maj 2017.

En annan kursvinnare i maj var som nämnt Abiomed, vars minimal-invasiva hjärtpump Impella uppges vara världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion. Förvaltarna ser en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten, då teknologin bakom Impella är unik och dess användningsområden omfattande.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att bolaget i sin delårsrapport uppvisade en kraftig försäljningstillväxt och att det har gett avtryck i aktiekursen, som hittills i år har fördubblats. Aktien är fondens bästa bidragsgivare sedan årsskiftet.

Ett av de två väsentliga bakslag fonden drabbades av i maj var en kursslakt i det finska forskningsbolaget Faron Pharmaceuticals. Aktien störtdök nästan 90 procent efter att en fas III-studie visat att bolagets läkemedelskandidat Traumakine inte har någon klinisk effekt. Läkemedelskandidaten är tänkt att kunna behandla det akuta och livshotade tillståndet chocklunga. Nu är dock bolaget i färd med att försöka ta reda på vad som kan förklara den stora resultatskillnaden mellan fas II och fas III för Traumakine, kommenterar förvaltarna.

Den andra ordentliga missräkningen var Esperion Therapeutics, vars aktiekurs i det närmaste halverats, då investerare misstänker att det kommer att bli svårare än väntat att få myndighetsgodkännande för bolagets nya läkemedel för behandling av höga blodfetter. Detta efter att läkemedlet, trots bevisad effekt i två olika fas III-studier, visat på en obalans i biverkningsprofilen jämfört med kontrollgruppen, uppger förvaltarna.

image

Källa: Rhenman & Partners

Gällande framtidsutsikterna för hälsovårdssektorn skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att en presskonferens om läkemedelspriser i Vita Huset den 11 maj innebar startpunkten för ett bättre börshumör för hälsovårdssektorn, och i synnerhet för bioteknik. Flera av de förslag som framfördes är industrivänliga och som exempel nämner förvaltarna det om att läkemedelsförsäkringen ska förbättras ytterligare.

Vad som dock främst bidrog till det positiva sentimentet var enligt förvaltarna att inga oväntade förslag om prisregleringar eller centrala upphandlingar lades fram.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp. L/S: olämpligt agerande av Teslas Elon Musk

2018-05-21 10:44:08


Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att Teslas vd Elon Musk under bolagets telefonkonferens bemötte befogade frågor om bolagets finansiella ställning med "bonehead questions, next" var inte speciellt lämpligt för ett bolag med 10 miljarder dollar i skuld. Särskilt inte som Tesla ganska snart kan behöva vända sig till kapitalmarknaden för mer medel.

Det säger Staffan Knafve, förvaltare för aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en webcast på Rhenman & Partners hemsida.

image

Teslas kursutveckling de senaste sex månaderna. Aktien föll 5,6 procent i samband med rapporten och den påföljande telefonkonferensen torsdagen den 3 maj. (Källa: Infront)

Staffan Knafve säger att Elon Musk antagligen är ett geni, men att det inte innebär att han kan behandla resten av världen som idioter. Rhenman Global Opportunities L/S är kort Teslaaktien och förvaltaren menar att den svaga finansiella situationen nu allt mer har börjat påverka folks uppfattning av bolaget.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.