Fondutveckling

Fondutveckling - Mars 2020

FONDKLASSNAVMTDYTDSEDAN FONDSTARTSTARTDATUM
RC1(SEK)NAV80,06MTD-11,76%YTD-23,09%SEDAN FONDSTART-19,94%STARTDATUM2016-08-31
RC9(SEK)NAV83,73MTD-11,67%YTD-22,85%SEDAN FONDSTART-16,27%STARTDATUM2016-08-31
IC1(EUR)NAV69,12MTD-13,61%YTD-25,59%SEDAN FONDSTART-30,88%STARTDATUM2017-06-30

 

Risk/avkastningsprofil

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

 • Andelarna i Rhenman & Partners fund tillhör kategori 7 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
 • Riskkategorin har fastställts genom att använda maximalt tillåtna riskbegränsning for denna andelsklass. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
 • Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering – risken att du förlorar
  dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn?

 • Marknadsrisk vid blankning: delfonden kan sälja aktier den ej äger, men som har lånats via ett aktielåneavtal. Eftersom den lånade aktien måste återköpas på marknadspris, kommer en ökning av priset för den blankade aktien att orsaka en förlust för delfonden.
 • Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.
 • Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller investeringsinstrumentet direkt.
 • Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
 • Politisk risk: via sina placeringar kan värdet på delfondens andelar påverkas av risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.
 • Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
 • Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.