Strategi

Vi anser att vårt fokus på healthcare-sektorn ger oss en styrka jämfört med fondförvaltare inriktade mot placeringar på hela aktiemarknaden. Våra portföljförvaltare har lång erfarenhet från Healthcare-sektorn och ger oss betydligt större möjligheter att identifiera bolag med särskilt stor potential. Vårt vetenskapliga råd bistår förvaltarna och hjälper dem att tolka och analysera samband, utveckling och tendenser inom hela den medicinska världen.

 

Vårt framgångsrecept är unikt

Detta framgångsrika arbetssätt grundlade Henrik Rhenman redan under slutet av 90-talet då han för sin dåvarande arbetsgivare startade en global healthcare-fond som under hans cirka tio år (1998–2008) som CIO (Chief Investment Officer) ökade i värde med hela 799 procent (mätt i USD). Därmed blev den världens bästa läkemedelsfond (enligt Bloombergs databas). Under samma tidsperiod steg världsindex bara med 40 procent.

 

Vi arbetar långsiktigt och med aktiv förvaltning

Rhenman Healthcare Equity L/S är en hedgefond som tar både långa och korta positioner i såväl noterade aktier som andra finansiella instrument. Fonden är långsiktigt överviktad och är således ingen marknadsneutral fond. Vår placeringshorisont är långsiktig (>3 år), men handeln som bedrivs i fonden är aktiv. Vi strävar efter en bred geografisk exponering, och eftersom USA är en dominerande aktör inom healthcare är vår geografiska aktieallokering vanligtvis två tredjedelar USA och en tredjedel övriga världen.

Vi har normalt ungefär en fjärdedel inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och service, med en ungefär jämn fördelning mellan små, medelstora och stora bolag. Portföljbolagens börsvärde överstiger normalt 200 miljoner USD, med få undantag.

I nuläget har vi relativt få direkta investeringar i asiatiska bolag, trots den stora och växande marknaden. Vi föredrar bolag som är börsnoterade i väst med stor försäljning i tillväxtländerna, men detta förhållande kommer sannolikt att förändras på sikt.

Vänligen notera att vi inte lämnar investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonderna rekommenderas starkt att diskutera frågan om en investering med professionell investeringsrådgivare.

 

Fonden erbjuder diversifiering

För att begränsa riskerna eftersträvar vi en konstant hög likviditet i portföljbolagen. Normalt har fonden 60–80 kärninnehav, vilket innebär en god diversifiering. En investering i ett enskilt bolag är normalt inte större än 8 procent av fonden. Fonden eftersträvar att ha maximalt 20 procent av kapitalet i bolag som är i utvecklingsstadiet och ännu inte är kassaflödespositiva. Ytterligare ett riskspridningsmål är att en enskild negativ bolagshändelse inte bör belasta fonden som helhet med mer är -1 procent.

I vår investeringsstrategi ingår också att utnyttja hedgefondens friare investeringsregler, både för att skapa värdeökning och begränsa riskerna. Dock bör det noteras att fonden är långsiktigt överviktad och på intet sätt är marknadsneutral. Förvaltarna arbetar med derivat och terminer både för att skydda kapitalet och för att skapa en hög avkastning.