Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

RGO L/S RHENMAN GLOBAL OPPORTUNITIES L/S

Fondens utveckling
Rhenman Global Opportunities (RGO L/S)
Augusti 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
RC1 (SEK)82,871,64%-20,39%-17,13%2016-08-31
RC9 (SEK)87,111,73%-19,74%-12,89%2016-08-31
IC1 (EUR)75,591,90%-18,62%-24,41%2017-06-30

Fokus på värdebolag världen över

Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S) är en global aktiefond med ett fritt och aktivt förvaltningsmandat med fokus på värdeaktier. Fonden kan gå såväl lång (köpa aktier) som gå kort (blanka).

Fonden har 30 till 50 innehav och placerar globalt i ett brett spektrum av sektorer som informationsteknologi, konsumentvaror, hälsovård och finans. Fondens nettoexponering varierar normalt mellan 50 till 90 procent.

Fonden har en förvaltningsstrategi som kan beskrivas som värdedriven. Den investerar i bolag som förvaltarna anser har en fundamentalt attraktiv värdering och blankar bolag där man bedömer att värdering i förhållande till bolagets tillväxtmöjligheter är alltför hög.

RGO L/S förvaltas av Staffan Knafve som har över 25 års erfarenhet som analytiker, aktieförvaltare och strateg. Staffan har bland annat varit aktiechef på Swedbank Robur och chefsstrateg på Carnegie.

Koncentrerad långsiktig värdeportfölj – ”back to basics”

RGO L/S erbjuder marknaden en fond som fungerar som hedgefonder brukade göra – en koncentrerad långsiktig portfölj med ett antal positioner som förvaltarna har stor tilltro till. Istället för att fokusera på att minimera risken i portföljen siktar fonden på att få betalt för sina idéer och tåla svängningar på vägen.

Fondens förvaltare har ett stort fokus på att välja rätt sektorer och regioner, att dra nytta av flöden som inte har en fundamental förankring samt att hitta sektorer som av olika anledningar är felprissatta.

RGO L/S domineras av långa positioner då man har en positiv grundsyn på aktiemarknaden. De korta exponeringarna är mer opportunistiska och har en kortare placeringshorisont. Fonden tar typiskt sett korta exponeringar mot bolag som man anser fått en för hög värdering i förhållande till dess potentiella tillväxtmöjligheter, eller där indexflöden tryckt upp värderingen till orimliga nivåer.

En fond som vågar gå emot strömmen

RGO L/S är en fond som presterar väl när finansmarknaderna är mindre fokuserade på tillväxt och mer på fundamental värdering.

Den långa trenden där tillväxtbolag blivit allt dyrare i förhållande till värdebolag har inte varit gynnsam för fonden, men samtidigt ser möjligheterna allt bättre ut och 2019 markerade en vändpunkt för fondens avkastning.

Fonden har idag en övervikt mot europeiska aktier då den relativa värdering i regionen kontra USA anses låg. Fonden är väl diversifierad över sektorer men med relativt stora exponeringar mot billiga sektorer som finans och fordonsindustri och energi.

…och får betalt genom att aktivt välja regioner och sektorer

RGO L/S investerar i ett fåtal bolag som representerar sektorer och regioner som vi tror på långsiktigt.

Fonden följer inget index utan har en koncentrerad portfölj av värderingsmässigt billiga bolag i sektorer och regioner som vi upplever som billiga i förhållande till dess underliggande potential.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.