Hållbarhet

Hållbara investeringar

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en grundlig analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området. Dessa faktorer bedöms i analysen på samma sätt som operationella och finansiella faktorer. För att arbetet med hållbarhetsfrågor ska ske på bästa sätt arbetar vi med kontinuerlig utbildning av våra förvaltare inom området.

PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar, syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. PRI består av sex principer som en investerare ska sträva efter att följa.

  1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

PRI är ett initiativ inom finansbranschen tillsammans med FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar.