Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Hur vi arbetar

…och ett unikt arbetssätt

En bidragande faktor till fondens framgångar är förvaltarnas samarbete med det vetenskapliga rådet. Rådet består av väletablerade och praktiserande medicinska experter med ett stort kontaktnät av forskare och specialister över hela världen.

Att få ta del av medlemmarnas medicinska expertis ger förvaltarna insikter och förståelse för bland annat kliniska prövningar samt nya läkemedel, tekniker och behandlingsmetoder. Därmed skapas ett ovärderligt underlag för deras investeringsbeslut.

Fonden erbjuder diversifiering

För att begränsa riskerna eftersträvar vi en konstant hög likviditet i portföljbolagen. Normalt har fonden 60–80 kärninnehav, vilket innebär en god diversifiering. En investering i ett enskilt bolag är normalt inte större än 8 procent av fonden. Fonden eftersträvar att ha maximalt 20 procent av kapitalet i bolag som är i utvecklingsstadiet och ännu inte är kassaflödespositiva. Ytterligare ett riskspridningsmål är att en enskild negativ bolagshändelse inte bör belasta fonden som helhet med mer än -1 procent.

I vår investeringsstrategi ingår också att utnyttja hedgefondens friare investeringsregler, både för att skapa värdeökning och begränsa riskerna. Dock bör det noteras att fonden är långsiktigt överviktad och på intet sätt är marknadsneutral. Förvaltarna arbetar med derivat och terminer både för att skydda kapitalet och för att skapa avkastning.