Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Arbetssätt och organisation

Våra förvaltare har lång erfarenhet

Ansvariga för förvaltningen är Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Henrik är biokemist i grunden och har över 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning inom healthcare-sektorn, både stationerad i Sverige och USA. Susanna Urdmark är civilekonom med över 20 års erfarenhet av sektorn. Susanna har följt healthcare-sektorn som analytiker och även arbetat operativt som CFO för ett svenskt läkemedelsbolag som tillverkar generiska läkemedel.

…och ett unikt arbetssätt

En bidragande orsak till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med det vetenskapliga rådet. Rådet består av väletablerade och praktiserande medicinska experter med ett stort kontaktnät av forskare och specialister över hela världen.

Att få ta del av medlemmarnas medicinska expertis ger förvaltarna ovärderliga insikter och förståelse för bland annat kliniska prövningar samt nya läkemedel, tekniker och behandlingsmetoder. Därmed skapas ett ovärderligt underlag för deras investeringsbeslut.

Detta framgångsrika arbetssätt grundlade Henrik Rhenman redan under slutet av 90-talet då han för sin dåvarande arbetsgivare startade en global hälsovårdsfond. Under de tio år (1998–2008) som Henrik var chefsförvaltare för fonden blev den utnämnd till världens bästa läkemedelsfond (enligt Bloombergs databas) med en uppgång på 799 procent uttryckt i dollar. Under samma tidsperiod steg världsindex med 40 procent.

Våra förvaltare

Våra framgångsrika förvaltare har lång erfarenhet och djup kunskap om healthcare-sektorn.

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Grundare / Chief Investment Officer / Portföljförvaltare (RHE L/S)

Biokemist, KTH samt Civilekonom, Handelshögskolan

Susanna Urdmark

Susanna Urdmark

Portföljförvaltare (RHE L/S)

M.A. Medical Sciences, Boston University samt Civilekonom, Handelshögskolan

Kaspar Hållsten

Kaspar Hållsten

Portföljförvaltare (RHE L/S)

Företagsekonomi, BSc, Stockholms universitet

Hugo Schmidt

Hugo Schmidt

Analytiker (RHE L/S)

Finansiell ekonomi, Bsc, Handelshögskolan

Strategi

Vi anser att vårt fokus på healthcare-sektorn ger oss en fördel jämfört med förvaltare som investerar i ett flertal sektorer. Våra portföljförvaltare har lång erfarenhet från healthcare-sektorn och det ger oss betydligt större möjligheter att identifiera bolag med särskilt stor potential. Vårt vetenskapliga råd bistår förvaltarna och hjälper dem att tolka och analysera samband, utveckling och tendenser inom hela den medicinska världen.

Vi jobbar långsiktigt och med aktiv förvaltning

Rhenman Healthcare Equity L/S är en hedgefond som tar både långa och korta positioner i noterade aktier som andra finansiella instrument. Fonden är långsiktigt överviktad och är således ingen marknadsneutral fond. Vår placeringshorisont är långsiktig (>3 år), men handeln som bedrivs i fonden är aktiv. Vi strävar efter en bred geografisk exponering, och eftersom USA är en dominerande aktör inom healthcare är vår geografiska aktieallokering vanligtvis två tredjedelar USA och en tredjedel övriga världen.

Fonden har normalt ungefär en fjärdedel inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och service, med en ungefär jämn fördelning mellan små, medelstora och stora bolag. Portföljbolagens börsvärde överstiger normalt 200 miljoner USD, med få undantag.

I nuläget har vi relativt få direkta investeringar i asiatiska bolag, trots den stora och växande marknaden. Vi föredrar bolag som är börsnoterade i väst med stor försäljning i tillväxtländerna, men detta förhållande kommer sannolikt att förändras på sikt.

Vänligen notera att vi inte lämnar investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonderna rekommenderas starkt att diskutera frågan om en investering med professionell investeringsrådgivare.

Vårt framgångsrecept är unikt

Detta framgångsrika arbetssätt grundlade Henrik Rhenman redan under slutet av 90-talet då han för sin dåvarande arbetsgivare startade en global healthcare-fond som under hans cirka tio år (1998–2008) som CIO (Chief Investment Officer) ökade i värde med hela 799 procent (mätt i USD). Därmed blev den världens bästa läkemedelsfond (enligt Bloombergs databas). Under samma tidsperiod steg världsindex bara med 40 procent.

Fonden erbjuder diversifiering

För att begränsa riskerna eftersträvar vi en konstant hög likviditet i portföljbolagen. Normalt har fonden 60–80 kärninnehav, vilket innebär en god diversifiering. En investering i ett enskilt bolag är normalt inte större än 8 procent av fonden. Fonden eftersträvar att ha maximalt 20 procent av kapitalet i bolag som är i utvecklingsstadiet och ännu inte är kassaflödespositiva. Ytterligare ett riskspridningsmål är att en enskild negativ bolagshändelse inte bör belasta fonden som helhet med mer än -1 procent.

I vår investeringsstrategi ingår också att utnyttja hedgefondens friare investeringsregler, både för att skapa värdeökning och begränsa riskerna. Dock bör det noteras att fonden är långsiktigt överviktad och på intet sätt är marknadsneutral. Förvaltarna arbetar med derivat och terminer både för att skydda kapitalet och för att skapa en hög avkastning.

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd

Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet förser förvaltarna med en fördjupad kunskap om de vetenskapliga grunderna inom medicin, kliniska prövningar, användning, produkter, bolag och marknadstrender. Detta utgör ett ovärderligt underlag för förvaltarnas investeringsbeslut.

Medlemmarna har ett omfattande globalt nätverk

Rådsledamöterna har även ett omfattande nätverk av medicinska experter inom många olika områden, både i Sverige och utomlands. Totalt ingår hundratals framstående forskare och experter på vetenskapliga institutioner världen över i detta nätverk.

Experterna konsulteras regelbundet

Förvaltarna och det vetenskapliga rådet har fyra formella möten varje år med mer djuplodade diskussioner kring ämnen som förvaltarna har valt ut. Rådets arbete leds av dess ordförande, professor Sten Nilsson, med Henrik Rhenman som föredragande. Henrik begär in medlemmarnas expertis i ämnen som är aktuella för förvaltarna. Utöver de fastställda kvartalsmötena konsulteras de individuella rådsmedlemmarna löpande av förvaltarna.

Vetenskapliga rådet

Professor Sten Nilsson

Professor Sten Nilsson

Ordförande / Professor emeritus i onkologi

Professor emeritus i onkologi, och knuten till Karolinska institutet. Specialist i onkologi och nukleärmedicin. Sten har tidigare varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening (SOF) och Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) samt Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO). Sten har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar.

Professor Peter Arner

Professor Peter Arner

Professor i medicin, Karolinska institutet

Distinguished professor på Karolinska institutet. Expert inom metabolism, endokrinologi och invärtes medicin. Startade Lipidlaboratoriet på Karolinska institutet som forskar kring sjukdomar inom ämnesomsättning med fokus på human fettväv. Ägnar sig numera åt att studera långtidseffekter av störd fettcellsfunktion.

Fredrik Swahn

Fredrik Swahn

Överläkare, Med. Dr.

Överläkare och Med Dr. i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Comprehensive Cancer Center, Sektion GI Endoskopi Övre buk. Disputerad vid Karolinska Institutet 2012. Styrelseledamot i Skandinaviska vetenskapsgruppen (ANDRE) inom Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE), f.d. ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förenings Endoskopiutskott och fakultetsmedlem i European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Sedan 23 år kliniskt verksam specialist i kirurgi med inriktning mot endoluminal kirurgi och vid sidan om detta nationell och internationell föreläsare och kursgivare inom samma ämnen.

Professor Jan Lundberg

Professor Jan Lundberg

Professor i Neurotransmission

Tidigare professor vid farmakologiska institutionen, Karolinska institutet och hedersdoktor vid farm fak, Uppsala universitet med mer än 500 publikationer av vetenskapliga originalarbeten. Erhållit Fernström och Jahrepriserna. Tidigare global forskningschef AstraZeneca och Global R&D-chef Eli Lilly med delaktighet i mer än 25 nya godkända läkemedel bla flera sk blockbusters. En av grundarna till Aerocrine AB och för närvarande styrelsemedlem i 6 olika bioteknikbolag.

Professor Tomas Olsson

Professor Tomas Olsson

Professor i neurologi, Karolinska institutet

Professor i Neurologi vid Karolinska Institutet. Expert inom autoimmuna sjukdomar och sjukdomar i Nervsystemet. Erhållit flera priser, bland annat, Fernströms pris för yngre forskare. Tilldelad livstids utmärkelse för världsledande MS forskning om multipel skleros av europeiska kommitten för behandling och forskning vid MS (ECTRIMS). Författare av mer än 600 vetenskapliga arbeten, många i ledande tidskrifter. Tidigare ordförande för International Society of Neuroimmunology. Leder för närvarande en neuroimmunologisk forskningsgrupp vid Centrum för molekylär medicin, Karolinska Institutet.