Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna webbplatsinformation lämnas i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (2019/2088) − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – om hållbarhetsrelaterade upplysningar i finanssektorn och dess Delegerade Förordning 2022/1288 (”Delegerad Förordning”).

Sammanfattning

Rhenman Healthcare Equity L/S (”fonden”/”delfonden”) är en lång/kort tematisk aktiehedgefond med fokus på att investera i hälso- och sjukvårdssektorn. Den finansiella produkten fokuserar på fyra delsektorer:

  1. Läkemedel
  2. Bioteknik
  3. Medicinsk teknik och
  4. Vård- och servicebolag

Denna finansiella produkt främjar sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål.

Genom dess investeringar främjar den finansiella produkten följande sociala egenskaper:

  1. Stödja företag vars teknologi, forskning, tjänster etc. lägger grunden för nästa generations hälso- och sjukvård, och därmed bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (“UNSDG”) #3: God hälsa och välbefinnande.
  2. Att inte investera i företag med en affärsmodell som bedöms göra betydande skada eller har/riskerar att ha oacceptabla negativa konsekvenser på god hälsa och välbefinnande och/eller samhället. Detta innebär exkludering av företag som antingen:
    • Genererar mer än 5 % av sina totala intäkter från produktion eller distribution av 1) konventionella vapen, 2) kommersiellt spel om pengar (dvs gambling), 3) tobak, 4) fossila bränslen, 5) pornografi eller 6) alkoholhaltiga drycker; är kända för att ha någon form av inblandning i kontroversiella vapen; eller
    • På ett allvarligt och/eller systematiskt sätt bryter mot internationellt erkända konventioner och normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption.

Rhenman & Partners tillämpar tre huvudstrategier för att integrera hållbarhet och minimera de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsbesluten på hållbarhetsfaktorer: (1) inkludering, (2) exkludering och (3) kontinuerlig dialog.

Fonden förväntas ha minst 50 % av delfondens totala allokering i långa positioner i hälso- och sjukvårdsaktier som är anpassade till delfondens sociala egenskaper, beräknat som: direkta investeringar i aktier anpassade till delfondens sociala egenskaper delat med delfondens bruttoexponering. Dessutom ska minst 20 % av delfondens totala allokering utgöra hållbara investeringar, enligt definitionen i artikel 2.17 i SFDR, och fastställas med hjälp av Rhenman & Partners trestegstest. Andelen beräknas som: direkta investeringar i aktier kategoriserade som hållbara investeringar delat med delfondens bruttoexponering.

ESG-faktorer (risker och möjligheter) beaktas för alla direkta aktieinvesteringar, potentiella och befintliga. Före en potentiell investering använder Rhenman & Partners sitt egna verktyg  för att analysera det aktuella bolaget  och bekräfta att investeringen är i linje med Rhenman & Partners policy för ansvarsfulla investeringar och de bindande delarna i delfondens investeringsstrategi. Extern kvantitativ data samt intern sektorexpertis kombineras för att analysera risker och möjligheter inom respektive delsektor. Portföljförvaltarens slutsatser används sedan som underlag i portföljförvaltarens beslutsprocesser.

Rhenman & Partners använder såväl Clarity.AI som Bloomberg för kvantitativ data. Data från Clarity.AI omfattar både rapporterade data och estimat. Investeringsteamets djupa sektorkunskap och erfarenhet av företagsanalysanalyser utgör viktiga aspekter.

Alla innehaven i portföljen screenas och övervakas både före och efter att investering sker. Om Rhenman & Partners får kännedom om ett specifikt fall där ett företag agerar emot våra miljömässiga- eller sociala förväntningar kommer Rhenman & Partners också att utvärdera om en aktiv dialog bör inledas för att påverka företaget i en positiv riktning eller om en avyttring bör övervägas. Rhenman & Partners utövar dock inte systematiskt rösträtt på bolagsstämmor.

Inget referensvärde har utsetts i syfte att uppnå den finansiella produktens sociala egenskaper.