Healthcare-sektorn

Healthcare-sektorn står i dag för cirka 12 procent av världsekonomin och den växer med cirka 5–6 procent årligen, vilket gör den till en av mest snabbväxande sektorerna. Oberoende marknadsbedömare ser inga tecken på att den utvecklingen kommer att mattas av, och sektorn kan därför anses vara högintressant för långsiktiga investerare.

 

En sektor med stor potential…

Hälso-och sjukvårdssektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18 procent av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12 procent. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4 procent, men där stiger andelen fort, vilket innebär en stor potential.

Historiskt sett har aktier inom healthcare-sektorn också uppvisat en högre kursuppgång än aktiemarknaden generellt. Under perioden jan 1995 – okt 2018 avkastade MSCI World Healthcare Index 685 procent jämfört med 211 procent för MSCI World Index (ett brett världsindex för aktier), mätt i USD.

De fyra delsektorerna läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och service är alltid representerade i fonden. Dessa utvecklas oberoende av varandra, vilket ökar våra möjligheter att diversifiera vår portfölj.

 

…Som har möjligheter att fortsätta växa

Två starka megatrender talar för en fortsatt stark tillväxt för healthcare-sektorn. Det är dels en allmänt stigande levnadsstandard i världen, dels en åldrande befolkning, vilka båda för med sig fler välfärdssjukdomar, till exempel övervikt och diabetes, framför allt i utvecklingsländerna.

Även i flera tillväxtländer, inte minst i Kina och Indien, genomförs ökade satsningar på hälso- och sjukvård, bland annat genom statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på sjukvård.

 

Vår långa erfarenhet och vårt arbetssätt ger oss en unik position

Healthcare-sektorn är en komplex sektor som ställer höga krav på en investerare för att lyckas över tid. På många sätt är det en styrd marknad, med en uppsjö av regler och krav som man måste känna till. Det är dock en dynamisk och volatil sektor med goda investeringsmöjligheter. Det är också en tillväxtsektor med många undervärderade bolag. Potentialen är därmed hög för kunniga investerare.

Healthcare-sektorn kännetecknas också av en hög innovationskraft och en accelererande utveckling av nya produkter och bättre behandlingsmetoder.

Vi har en stor styrka i vår långa erfarenhet inom healthcare-sektorn och vårt unika arbetssätt, där de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd bistår förvaltarna. Dessa experters djupa kunskap och globala kontaktnät utgör ett värdefullt underlag för våra förvaltare i det dagliga arbetet med att utvärdera bolag.

Vänligen notera att Rhenman & Partners inte lämnar investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om en investering med professionell investeringsrådgivare.