Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -3,2% i feb, fyllde på portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Februari var den månad då coronavirusoron tog fäste på allvar vilket ledde till branta börsfall. Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för fonden avseende februari.
”Det huvudsakliga skälet var naturligtvis den allmänna rädslan, framför allt för svårigheterna i att bedöma hur kraftiga och långvariga de negativa effekterna på världsekonomin och företagsvinsterna kommer att bli”, konstaterar förvaltarna.
Rhenman Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, tappade 3,2 procent sett till fondens huvudklass IC1 (EUR) och 3,6 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Utvecklingen innebär därmed nedgångar om 7,3 respektive 6,2 procent hittills i år. Världsindex under februari backade 9,1 procent i SEK.

Att reaktionen blev så kraftig på omvärldens börser menar de kan ha att göra med att investerare var helt oförberedda på den här typen av negativa nyheter.
Samtliga sektorer visade på betydande nedgångar, men spridningen mellan bästa och sämsta sektorer var mindre än tidigare månader. Infrastrukturtjänster och informationsteknologi klarade sig relativt sett mindre dåligt, medan energi- och råvarubolag uppvisade de största nedgångarna. Hälso- och sjukvårdsaktier utvecklades betydligt bättre än världsindex och i synnerhet amerikanska bioteknikaktier som i princip var oförändrade under perioden, framkommer det.

Trots coronavirusoron som ledde till en bred nedgång över de globala marknaderna steg ett av fondens innehav med drygt 50 procent i februari. Iovance, ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar en ny teknologi för cellterapi, har visat lovande data i flera tumörtyper, framkommer det. Utöver detta blev bolaget även föremål för uppköpsrykten, vilket gav aktiekursen stöd.
Även Regeneron utvecklades starkt och steg drygt 30 procent. Regenerons intäkter är i hög grad beroende av försäljningen av Eylea, som är godkänt för behandling av ögonsjukdomar som orsakas av för höga nivåer av tillväxtfaktorerna VEGF-A och P1GF.
”Även Regenerons aktiekurs gick emot den kraftiga sättningen i slutet av månaden när rapporter om att en ny konkurrent till Eylea, Beovu från Novartis, verkar orsaka oväntade biverkningar”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Sämre gick det för amerikanska medicinteknikbolaget Glaukos, som fokuserar på ögonsjukdomar, då bolaget i sin delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 varnade för ökad konkurrens vilket förväntas ha en dämpande effekt på försäljningstillväxten under 2020.
Även medicinteknikbolaget Novocure, som utvecklat en ny teknik för att behandla cancer, tyngde fondens utveckling.
”Aktiekurserna hos bolag som handlas till höga multiplar drabbades särskilt hårt i nedgången i slutet av månaden som orsakades av oro för effekterna av coronaviruset, och så även Novocure”, förklarar förvaltarduon.

Coronaviruset har utan tvekan skapat en betydande osäkerhet om den globala ekonomins tillväxt under 2020 och därmed vinstutsikterna, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. De bedömer dock initialt att varken efterfrågan eller utbudet av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn bör påverkas nämnvärt.
”Enskilda företag kan ha tillverkningsproblem till följd av brist på enskilda komponenter eller insatsvaror, men detta bör inte påverka fonden i sin helhet särskilt mycket”, menar de.
Förvaltarna såg kurskorrektionerna under andra halvan av februari som möjligheter att köpa aktier till låga kurser, vilket de även gjorde ”i stor omfattning”.
”Köpen var sammantaget mestadels i stora bolag med låga P/E-multiplar och denna typ av bolag bör ha särskilt goda förutsättningar i en lågkonjunktur”, framkommer det.
Vad gäller coronaviruset påpekar förvaltarna att de tror att världen snabbt kommer att anpassa sig till de nya riskerna samt att vi snart bör kunna se betydande framsteg i behandling med såväl nya som gamla läkemedel.
”Vi ser fortsatt stora möjligheter till värdetillväxt inom sektorn på såväl kort som lång sikt”, avslutar förvaltarna.

Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt